Leidschendam-Voorburg: 2018 in cijfers

In Leidschendam-Voorburg zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 77 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Leidschendam-Voorburg zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 77 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 19) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 77 statushouders gehuisvest
 • 39 volwassenen, 38 kinderen
 • 28 mannen, 49 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs en Eritreeërs (beide 28)
 • 36 beschikbaar gestelde woningen

Er hebben zich dit jaar 77 statushouders in de gemeente gevestigd, waarvan 39 volwassenen. Naar verhouding zijn er veel vrouwen met kinderen gekomen en dat heeft te maken met het grote aantal gezinsherenigingen. In totaal zijn 23 huishoudens door ons begeleid in het kader van nareis. Op een aantal van 36 woningen is daarmee een grote meerderheid in het kader van gezinshereniging geplaatst.
De taakstelling is in 2018 niet gehaald, er kwamen vooral in de tweede helft van het jaar onvoldoende woningen beschikbaar bij Wooninvest. Hierdoor hebben we het jaar afgesloten met een tekort van 19 personen. Er kwamen weliswaar woningen beschikbaar, woningen voor 3-4 persoons huishoudens, maar dit aanbod kwam niet overeen met de gezinssamenstelling van de statushouders.Elke twee maanden was er huisvestingsoverleg bij de gemeente, waarbij afgevaardigden van Wooninvest, Vidomes, de regievoerder van de COA en VluchtelingenWerk aanwezig waren. In het overleg werd onder meer de voortgang van de plaatsingen gevolgd.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 2745 bezoekers aan onze spreekuren

De spreekuurcontacten vinden plaats op het kantoor aan de Valkhof 67 in Leidschendam.
Open spreekuren: op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend zijn er open spreekuren voor de maatschappelijke begeleiding en het informatiepunt.
Huisvestingsspreekuur: op woensdagmiddag is er een speciale spreekuur voor Huisvesting, waar nieuwe statushouders de eerste drie maanden gebruik van kunnen maken.
Juridisch  spreekuur : op donderdag is er een spreekuur voor alle juridische vragen, waaronder gezinshereniging.
Veel vragen die gesteld worden op de open spreekuren betreffen materiële zaken. Ondanks alle voorlichting en inburgeringslessen blijft het moeilijk voor vluchtelingen om post zaken zelfstandig af te handelen. Heel vaak is er sprake van onzekerheid of men de brieven wel goed begrijpt en hoe deze afgehandeld moeten worden, dit speelt zelfs ook nog aan het einde van de begeleidingstijd. 

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 5 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers in 2018: 22
 • 23 succesvol afgeronde dossiers

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

Voorlichting
In het voorjaar hebben twee betaalde krachten voorlichting gegeven over het werk van VluchtelingenWerk in Leidschendam-Voorburg aan een afdeling van de gemeente.  De voorlichting betrof niet alleen het brede scala aan werkzaamheden van onze werkgroep, maar ook wat onze missie is en met hoeveel vrijwilligers wij het werk doen. Wat gaat er goed in de participatie van vluchtelingen en waar lopen vluchtelingen in de praktijk tegen aan.
In het kader van voorlichting aan onze vrijwilligers hebben een aantal medewerkers van Werk en Inkomen een presentatie gegeven over rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden en het beleid omtrent werk.

Fototentoonstelling
Burgemeester Klaas Tigelaar heeft vrijdag 23 november in het Leidschendamse Gemeentehuis de fototentoonstelling 'Omzien Naar Elkaar' geopend.  Dhr. Ewing Amadi Salumu heeft namens VluchtelingenWerk een praatje gehouden over het grote belang van maatjes voor vluchtelingen, en kon daarbij uit eigen ervaring putten.
De expositie en de bijbehorende brochure vertellen de verhalen van tien statushouders en tien maatjes uit de gemeente. VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg werkte mee aan de totstandkoming door onder meer acht interviews te leveren. Het project is een initiatief van de Raad van Kerken en het platform WelkominLV. De expositie en de bijbehorende brochure vertellen de verhalen van tien statushouders en tien maatjes uit de gemeente.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 38 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 90 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Er zijn 39 trajecten Coaching Vestiging gestart in 2018 . In de eerste fase van vestiging wordt er een band opgebouwd met de nieuwe cliënt, veel voorlichting gegeven en vooral ook materiële hulpverlening. Daarnaast wordt iedereen voorgelicht en indien gewenst aangemeld voor de inburgering.

Na deze fase krijgen vluchtelingen een andere begeleider en start de fase van Coaching Integratie. In deze fase zijn de eerste regelzaken veelal klaar en komt het accent te liggen op langzamerhand begeleiden naar zelfredzaamheid. In eerste instantie is dat voor de meesten nog lastig vanwege de taalbarrière, stapsgewijs kunnen vluchtelingen zelf zaken gaan oppakken naar mate zij de Nederlandse taal gaan beheersen en begrip gaan krijgen voor onze gecompliceerde bureaucratische processen.

De maatschappelijke begeleiding is in 2018 in Leidschendam-Voorburg uitgebreid met een intakegesprek en een aanbod voor dagbesteding voor alle volwassen statushouders. Alle nieuwe vluchtelingen 18+ krijgen in de eerste periode een intakegesprek. In dit gesprek wordt op verschillende onderwerpen ingegaan, waaronder de algemene zelfredzaamheid, financiën, wonen, gezondheid, onderwijs/werk, dagbesteding/sociaal netwerk.  De resultaten van het gesprek vormen de basis  voor de maatschappelijke begeleiding, en een aanbod voor dagbesteding. Het aanbod wordt direct vastgelegd in een trajectplan. Dagbesteding kan bestaan uit het contact met een sociaal maatje, activiteiten in een wijkcentrum sport of vrijwilligerswerk.  Wij hebben hiervoor een samenwerking opgebouwd met Woej, Sport en Welzijn en Vrijwilligerspunt. 

Arbeidsparticipatie en VIP

VIP2 is in 2018 met twee VIP groepen gestart. De eerste groep is van start gegaan in maart 2018, de tweede in augustus. Na een kick off bijeenkomst met statushouders en arbeidscoaches zijn de VIP trainingen van start gegaan. De trainingen werden afgesloten met een slotpresentatie waarbij werkgevers en werkconsulenten van de gemeente aanwezig waren. Door een verlengde begeleiding van 6 maanden volgend op de VIP begeleiding, krijgen de statushouders meer ´nazorg´ en de mogelijkheid om doorbegeleid te worden.

Resultaten:
 - Van de eerste VIP2 groep van 2018 zijn er van de 9 deelnemers:
 - Vier naar betaald werk begeleid
 - Een deelnemer naar werk met een contract en opleiding.
 - Een deelnemer naar opleiding.

 Van de tweede VIP groep worden de deelnemers nog steeds begeleid.

Inburgering

Ondanks de krimp hebben wij onze inburgeringsgroepen redelijk op sterkte kunnen houden in 2018. Er hoefden geen groepen opgeheven te worden. Met twee alfabetiseringsgroepen en twee inburgeringsgroepen hebben we in een redelijk aanbod kunnen voorzien in 2018.
Er is ondanks een extra monitoren op kosten/baten aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering, een pilot  voor de invoering van nieuw lesmateriaal, de inzet van een plusdocent en een betere internetverbinding in het klaslokaal.
In 2018 hebben we naast de inburgeringsgroepen, twee ONA groepen gedraaid. Van al deze cursisten is het portfolio inmiddels goedbevonden, en een aantal heeft inmiddels zijn of haar weg gevonden naar werk en opleiding

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

 • 38 trajecten pvt

We hebben dit jaar 3 series  workshops gedraaid, waarvan twee in de Arabische taal en een in het Tigrinia (Eritrea).  Een traject bestaat uit 5 workshops, waarin deelnemers naast de kernwaarden ook drie belangrijke thema’s behandeld krijgen: gezondheidszorg, onderwijs en dagbesteding. De workshops bieden kansen aan de deelnemers om in korte tijd veel informatie te krijgen over de Nederlandse samenleving en over cultuurverschillen. Door de verschillende methodes waaronder dialooggesprekken is er ruimte voor de verschillen in persoonlijke en culturele waarden. Positief is ook de verbondenheid die ontstaat tijdens de workshops. 
De cursus is ook bedoeld om de samenleving in Leidschendam-Voorburg te verkennen middels excursies.
VluchtelingenWerk brengt daarnaast de statushouders in contact met een huisartspraktijk, met Sport en Welzijn en met Vrijwilligerspunt. Naast een verkenning van mogelijkheden krijgen zij hierdoor ook de kans om een netwerk op te gaan bouwen.

Fietscursus: In maart hebben 7 cursisten zich ingeschreven voor de fietslessen, in september 4. Dat is minder dan in voorgaande jaren, maar daar staat tegenover dat er bijna geen verloop was. Deelnemers waren uitsluitend vrouwen. De landen van herkomst lagen zoals gebruikelijk vooral in het Midden-Oosten en Afrika. We hadden dit jaar ook drie vriendinnen uit India. Alle cursisten konden fietsen aan het einde van een cursus, maar een klein aantal heeft een tweede cursus nodig om veilig in het verkeer te kunnen fietsen.

Organisatie

Het team van betaalde krachten bestond dit jaar uit een teamleider, twee junior-teamleiders, een administratieve kracht, een juridisch medewerker en een projectleider VIP / Arbeidsparticipatie. Een van de junior-teamleiders had als speciale taak het organiseren van de workshops Participatieverklaringen.
Er zijn vier stagiaires HBO actief geweest dit jaar, waarvan twee van de opleiding Social Werk, en twee van de opleiding Toegepaste Psychologie met als onderzoek het onderwerp ‘Voorlichting’. Een van de stagiaires Social Work heeft zich onder meer ingezet voor het houden van intakegesprekken, begeleiden van vluchtelingen naar activiteiten, en voor de fototentoonstelling in het najaar.
Het team vrijwilligers bestond aan het begin van het jaar uit 20 begeleiders en stagiaires maatschappelijke en juridische begeleiding, 3 fietsdocenten, 1 medewerker klussen en 2 tolken Arabisch. Ook enkele van de maatschappelijk begeleiders spreken de Arabische taal en hebben regelmatig vertaald voor cliënten.
Aan het eind van het jaar zijn er 16 begeleiders en een stagiaire, en 4 tolken waarvan een het Tigrinja spreekt. Nieuw zijn twee vrijwillige baliemedewerkers die tijdens het spreekuur de cliënten ontvangen.