Lingewaal: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Lingewaal zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 4 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 1  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 4 statushouders gehuisvest
 • 1 volwassene, 3 kinderen
 • 3 mannen, 1 vrouwen

De gemeente Lingewaal heeft de taakstelling 2017 gehaald en zelfs een voorsprong van 1 persoon voor 2018 behaald. In 2017 werden 4 vergunninghouders door VluchtelingenWerk in Lingewaal gevestigd. Een persoon was  ouder dan 18 jaar en 3 personen minderjarig. Alle 4 personen zijn in het kader van gezinshereniging (nareizigers) naar de gemeente Lingewaal gekomen. Het gaat om een moeder met 3 kinderen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.  De succesvol afgeronde gezinsherenigingen zorgen voor een significant aantal nareizigers dat bijdraagt aan het behalen van de taakstelling.

In 2017 kon de lopende gezinshereniging succesvol worden afgerond en de referent met zijn vrouw en 3 kinderen herenigd worden.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden, zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • Gemeente Lingewaal
 • Stichting Welzijn West Betuwe
 • Stichting Leergeld
 • Sociaal team Lingewaal
 • Kleurrijk Wonen
 • AVRES
 • Inburgeringsscholen
 • Scholen en samenwerkingsverband voor ISK
 • Voedselbank
 • IND en buitenlandse ambassade (in verband met gezinsherenigingen)
 • Huisarts- en tandartspraktijken
 • Kringloop en andere instellingen in verband met vrijwilligersbanen voor vergunninghouders

Spreekuur/infopunt

 • 56 contacten spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Op de locatie in Gorinchem vindt er op dinsdagen en donderdagen van 11:00–15:00 uur het zogenaamde inloopspreekuur plaats. Hier kunnen ook de vergunninghouders die in de gemeente Lingewaal wonen terecht. Dit spreekuur is ervoor bedoeld hulp te bieden aan vergunninghouders die geen vaste begeleider meer hebben vanaf maand 16 ná de vestiging in de gemeente.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 1 gestart traject coaching vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. De maatschappelijke begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Brede intake
 • Basis maatschappelijke begeleiding/individuele coachingsgesprekken (Basis MB)
 • Participatieverklaringsworkshop 2 dagdelen (PVT)
 • Verlenging maatschappelijke begeleiding (6 maanden)
 • Integratieworkshops in de moedertaal op 6 domeinen: Financiën, wonen, gezondheid, dagbesteding, arbeid en werken in Nederland, rechtspositie en documenten (Tigrinya en Arabisch)
 • Huiskamergesprekken
 • Taalcoaching
 • Maatjes
 • Lokale reisleider
 • Coördinatie lokale netwerkpartijen
 • Arbeidsparticipatie (arbeidscoach 4 maanden)

De gemeente Lingewaal neemt de volgende onderdelen van de maatschappelijke begeleiding af:

 • Basis maatschappelijke begeleiding/individuele coachingsgesprekken (Basis MB)
 • Participatieverklaringsworkshops, 2 dagdelen (PVT)

Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Daarbij wordt regelmatig naar een van onze netwerkpartners doorverwezen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

In de gemeente Lingewaal voert de stichting Welzijn West Betuwe regie over de maatschappelijke begeleiding en participatie van de vergunninghouders. VluchtelingenWerk betrekt Welzijn West Betuwe vanaf het moment van de vestiging in de gemeente. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats over vooruitgang, probleemsituaties en  oplossingen.

 • 8 trajecten maatschappelijke begeleiding

In Lingewaal zijn in 2017 8 personen met het traject maatschappelijke begeleiding begonnen.  16 vergunninghouders hebben in 2017 de fase maatschappelijke begeleiding afgerond.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk biedt in opdracht van de gemeente Lingewaal sinds eind  2016 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaring. Het traject bestaat  uit een workshop bestaand uit twee of zes dagdelen, waarbij de gemeente Lingewaal voor het traject met twee dagdelen heeft gekozen.

De ondertekening van de participatieverklaring vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis te Asperen.  Op 6 juli 2017 werd de eerste groep vergunninghouders met hun families op het stadhuis uitgenodigd om de participatieverklaring te ondertekenen. Wethouder Bel heeft de vergunninghouders welkom geheten en een toespraak gehouden. Aansluitend tekenden de aanwezigen de participatieverklaring. Op die dag hebben 7 personen uit Syrië en 3 personen uit Eritrea de  participatieverklaring getekend. In 2017 hebben 6 vergunninghouders de workshop participatieverklaring bezocht, 3 Eritreeërs en 3 Syriërs. 1 persoon van de laatst genoemde 3 Syriërs is stateloos.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau. Tijdens deze lessen leren de cursisten over de Nederlandse taal en cultuur en bereiden we ze voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voor vergunninghouders in de gemeente Lingewaal  wordt de inburgering in Gorinchem verzorgd door Da Vinci, Taaluiting en de  inburgeringsschool van VluchtelingenWerk en in Leerdam door Da Vinci en een dependance van VluchtelingenWerk Gorinchem. Hieronder vindt u o.a. de aantallen vergunninghouders die in Lingewaal wonen en die de inburgeringslessen op de inburgeringsschool van VluchtelingenWerk in Gorinchem bezoeken:

 • In totaal hebben 174 cursisten inburgeringslessen gevolgd op de leslocatie  van VluchtelingenWerk in Gorinchem in de loop van 2017, verspreid over 15 lesgroepen.
 • Van de 174 cursisten waren 92 man en 82 vrouw.
 • Er waren negen verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De twee grootste groepen waren Syriërs met 84 personen en Eritreeërs met 60 personen. 
 • De leslocatie heeft een regiofunctie: 77 cursisten waren afkomstig uit Gorinchem, 97 uit omliggende plaatsen, namelijk uit de gemeenten Giessenlanden (22), Molenwaard (20), Zederik (16), Leerdam (14), Lingewaal (13) en Hardinxveld-Giessendam (12).

Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. De taalcoach bezoekt de cursist twee uur per week om de taal extra te oefenen, de nadruk ligt hierbij op praktische taalondersteuning. Tijdens de klassikale lessen is, naast een professionele docent, een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

Een keer per week hebben de cursisten de mogelijkheid om op de leslocatie het Open Leercentrum (OLC) te bezoeken om huiswerk te maken, oefeningen te maken op de computer, spreekvaardigheid te oefenen en aan hun portfolio te werken voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit OLC werd in 2017 gerund door drie vrijwilligers.

Ter aanvulling op de lessen, het OLC en het taalcoachtraject, ondernamen we ook verschillende buitenschoolse activiteiten. Zo maakten we uitstapjes naar de Tweede Kamer in Den Haag, de schaatsbaan op de Grote Markt, de molen en het Gorcums Museum. Daarnaast namen we deel aan samenwerkingsprojecten met verschillende instanties in Gorinchem. We zijn betrokken geweest bij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek, organiseerden een taaldorp in samenwerking met de leerlingen van het Lyceum Oude Hoven en één van de klassen bezocht wekelijks een groep bovenbouwleerlingen van de Jenaplanschool om in duo’s (cursist VluchtelingenWerk+leerling Jenaplanschool) samen te oefenen met begrijpend lezen.

Eind 2017 waren 104 taalvrijwilligers actief op de leslocatie Gorinchem, 31 klassenassistenten (waarvan  6 personen naast klassenassistent ook taalcoach zijn) en  73 taalcoaches.  Van de in totaal 104 taalvrijwilligers zijn 73 personen vrouw  en 31 personen man. De oudste vrijwilliger is 80 jaar, de jongste 19 jaar.  Vijf van onze oud-cursisten waren in 2017 werkzaam als taalvrijwilliger. De vrijwilligers kunnen deelnemen aan relevante cursussen, voorlichtingen en informele bijeenkomsten.

 • 104 taalvrijwilligers
 • 73 vrouwen, 31 mannen
 • leeftijd variërend van 19 tot 80 jaar

Ons team in Lingewaal

Het kantoor van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is voor gemeente Lingewaal gevestigd in Gorinchem op:
Heerenlaantje 31
4201 HX  Gorinchem
Tel.: 0183-632182.
Het team in Gorinchem 2017 werd gevormd door:

 • 1 Teamleider  (beroepskracht 36 uur)
 • 1 Administratieve medewerker (beroepskracht 8 uur tot 31 mei 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 24 uur tot 01 december 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 12 uur vanaf 01 maart 2017)
 • Vrijwilligers, stand 31.12.2017: 42 personen
 • Vrijwilligers worden geworven via het vrijwilligers steunpunt bij de gemeente Gorinchem en door deelname aan vrijwilligersbeurzen. Zo kan het benodigde aantal vrijwilligers op peil worden gehouden. Bovendien worden elk jaar stagiaires als vrijwilligers in dienst genomen, afhankelijk van de ter beschikking staande capaciteit voor adequate begeleiding. Het aantal stagiaires maakte in 2017 gemiddeld 11% van  het totale personeelsbestand uit.

Voor de vrijwilligers die bij ons komen werken, is de deelname aan een aantal cursussen bij het trainings- en  opleidingsinstituut van VluchtelingenWerk verplicht gesteld. Daarnaast nemen de vrijwilligers afhankelijk van hun functie aan speciaal cursussen deel ter voorbereiding op hun takengebied.
De vrijwilligers  werden in 2017  regelmatig uitgenodigd voor  workshops over signalen van geweld en kindermishandeling.  Aanvullend heeft de dienst voor gezondheid & jeugd ZHZ een workshop op de locatie van VluchtelingenWerk voor vrijwilligers georganiseerd over het herkennen van psychosociale problemen.

VluchtelingenWerk Lingewaal maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.