Lisse: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Lisse zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 32 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van twee op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 32 statushouders gehuisvest
 • 18 volwassenen, 14 kinderen
 • 13 mannen, 19 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (24)
 • 7 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling voor Gemeente Lisse was voor 2017 34 personen; met een voorsprong van 4 personen aan het einde van 2016 betekent dit dat er nog 30 personen geplaatst moesten worden. Het jaar 2017 is wederom afgesloten met een voorsprong; er zijn 2 personen boven de taakstelling geplaatst. 23 personen zijn via gezinshereniging in Lisse geplaatst; dit is ruim 70% van de totale taakstelling.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 784 contacten maatschappelijke begeleiding tot 2 jaar na vestiging
 • 175 contacten infopunt 2-3 jaar
 • 144 contacten juridisch/gezinshereniging

Op de locatie Lisse, gevestigd aan de Grachtweg 55a, wordt 2x per week een spreekuur gehouden, op dinsdagmiddag van 13:00 tot 14:30 uur en op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur. In 2017 was er vanwege de grote drukte een gedeelte van het jaar ook een apart juridisch spreekuur op maandagochtend (veelal voor vragen over gezinshereniging) en een extra (maatschappelijk) spreekuur op donderdagochtend. In de loop van het jaar is de drukte enigszins afgenomen en zijn de extra spreekuren vervallen.

Statushouders die nog geen 2 jaar in Lisse  woonachtig zijn zijn gekoppeld aan een vast contactpersoon en komen ook met regelmaat naar het spreekuur met allerhande vragen.  Daarnaast wordt het spreekuur bezocht door cliënten die al langer dan 2 jaar in Lisse wonen en een incidentele vraag hebben. Dit zijn veelal belastingtechnische of financiële vragen. Elk spreekuur wordt bemand door een aantal maatschappelijk begeleiders. De teamleider is aanwezig om te ondersteunen bij complexe vraagstukken. Waar meer tijd nodig is om een statushouder te ondersteunen bij een specifieke vraag, worden aparte afspraken gemaakt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 5 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers: 14
 • 9 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 zijn 9 gezinsherenigingen met succes afgerond. Dit betrof 7 gezinsherenigingen uit Syrië, 1 uit Afhanistan en 1 uit Eritrea. De procedures van 5 gezinsherenigingen lopen nog en worden hopelijk in 2018 afgerond. De IND heeft een grote achterstand in de behandeling van de aanvragen.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Lisse beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Vluchtelingenwerk werkt nauw samen met onder andere  CJG en JGT,  Welzijnskompas, Woningstichting STEK en ISD Bollenstreek. De onderlinge contacten zijn prettig en er wordt gebruikt gemaakt van elkaars expertise. Die samenwerking leidt ertoe dat we statushouders en hun gezinnen optimaal kunnen begeleiden.

Vlak voor de zomer hebben de gemeenteraadsleden een werkbezoek gebracht aan het kantoor van VluchtelingenWerk aan de Grachtweg om een nog beter beeld te krijgen van onze dagelijkse werkzaamheden. Contacten op taalgebied zijn er met het Taalpunt van de Bibliotheek, waar onze cliënten terecht kunnen voor o.a. een taalcoach.

Binnen VluchtelingenWerk is ook het project Bekend maakt Bemind gestart. Bij dit project wordt voorlichting gegeven op scholen, aan politieke partijen en andere geïnteresseerden. Vanuit Lisse zijn hier 2 vrijwilligers en 1 statushouder aan verbonden. In 2017 zijn 4 presentaties gehouden op het Fioretti College in Lisse door een team van een (Nederlandse) vrijwilliger van VluchtelingenWerk en een statushouder die zijn vluchtverhaal vertelt. De scholieren waren erg onder de indruk van het verhaal van de vluchteling.

2. Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag van een sociale lening bij DUO. Daarnaast  bieden zij ook ondersteuning bij het aanvragen van de huur- en zorgtoeslagen, bij kwijtscheldingsaanvragen en bij inschrijving bij het UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en optimaal kunnen participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om de eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 18 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 44 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2017 zijn 18 personen ouder dan 16 gevestigd in Lisse; in 2016 waren dit 44 personen. De maatschappelijke begeleiding in Lisse duurt 2 jaar.

Hiervan is eerste periode vooral gericht op de vestiging in de gemeente en alle administratieve en financiële zaken die geregeld moeten worden om een goede start te maken. De inrichting van de woning vraagt de nodige aandacht van cliënten, maar ook het opstarten van de inburgering en de scholing van de kinderen. In deze periode is er over het algemeen minimaal wekelijks contact met de persoonlijk begeleider. Als dit allemaal op de rit is gezet staat de begeleiding naar zelfredzaamheid van de cliënten centraal. Cliënten worden gecoacht om steeds meer zaken zelf te gaan doen. Ze worden begeleid bij het vinden van (vrijwilligers-) werk en het opbouwen van hun netwerk. Het contact met de persoonlijk begeleider wordt geleidelijk minder frequent en steeds meer op initiatief van de cliënt. Van de nieuwkomers in 2015 is de individuele begeleiding in de loop van 2017 gestopt. Een aantal van hen maakt nog gebruik van het spreekuur, maar over het algemeen zijn deze statushouders nagenoeg zelfredzaam.

Op de locatie Lisse is in 2017 een start gemaakt met trajectbegeleiding.  Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake gedaan om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling en resultaten worden beoogd.

Arbeidsparticipatie

 • 12 deelnemers aan project VIP

In 2017 hebben in Lisse 12 cliënten deelgenomen aan het arbeidsparticipatie-project VIP (Vluchtelingen investeren in Participatie). Alle deelnemers hebben de VIP-training gevolgd om hen op een start op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Zij hebben onder andere  leren nadenken over hun kwaliteiten en mogelijkheden, een CV leren maken en zich leren presenteren. Tevens hebben zij een workshop over LinkedIn gevolgd en individuele coaching gekregen door een (vrijwillige) arbeidscoach. Een aantal cliënten heeft ook deelgenomen aan het maken van een Video CV. 8 cliënten hebben een stage of leerwerkplek gevonden of een bedrijfsbezoek gehad. 1 cliënt is gestart met een HBO opleiding; 1 cliënt is reeds gestart met een MBO opleiding en er zullen binnenkort nog 2 personen beginnen met MBO. In totaal zijn er 4 (vrijwillige) arbeidscoaches actief geweest.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 29 deelnemers vanuit Lisse

VluchtelingenWerk Lisse biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan.  In 2017 hebben vanuit Lisse 29 cliënten het participatieverklaringstraject met succes gevolgd.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor cliënten uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek. In de 1e bijeenkomst staat de kennismaking centraal, de kennismaking met elkaar maar ook met Nederland. Hierin doen de deelnemers een spel met typisch Hollandse kaarten. De 2e en 3e bijeenkomst draaien om de kernwaarden in Nederland. Hierin wordt gebruik gemaakt van een korte film, foldermateriaal en 2 interactieve workshops van ProDemos. De 4e bijeenkomst gaat over de Nederlandse Grondwet. Tijdens deze bijeenkomst leren deelnemers de belangrijkste regels uit onze grondwet en maken zij zelf een eigen grondwet. Tijdens de 5e bijeenkomst krijgen de deelnemers les over veilig lopen en fietsen in Nederland, in 2017 is dit gegeven door een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland. De GGD komt tijdens de 6e bijeenkomst voorlichting geven over gezond zijn en gezond blijven in Nederland. De 7e bijeenkomst gaat over arbeid, hoe je in Nederland werk kunt vinden en wat de regels en gebruiken zijn op de werkvloer en tijdens de 8e bijeenkomst doen de deelnemers een vrijwilligersactiviteit die wordt georganiseerd door Stichting Present Bollenstreek.

En dit deden we ook nog in 2017 in Lisse!

De cliënten en vrijwilligers van locatie Lisse hebben in maart deelgenomen aan de landelijke vrijwilligersactie NL DOET.  Een grote groep statushouders was aan het werk bij het Fioretti college in Lisse. Twaalf statushouders, afkomstig uit Soedan, Syrië en Eritrea hebben geholpen bij de aanleg van schooltuinen voor de leerlingen. Johan Brinksma, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk, heeft de statushouders begeleid bij de activiteiten. Hij heeft ervaren dat de statushouders dankbaar zijn voor alle hulp die zij krijgen en graag iets terug willen doen.  Op deze manier kunnen de statushouders kennis maken met de samenleving en met elkaar. Sommige spreken al een beetje Nederlands en helpen anderen om onze taal te leren. Vrijwilligerswerk doen is ook goed voor de integratie.

Op 24 maart heeft VluchtelingenWerk Lisse samen met Buurthuis Salvatori en Kreda middels een workshop “paasstukjes maken” een begin gemaakt met de vorming van een internationale vrouwengroep. Van Colombia tot Tibet en van Cuba tot Libanon, met een opkomst van meer dan 50 vrouwen was het een schot in de roos. Niet elke vrouw kwam om paasstukjes te maken, maar iedereen kwam wel om elkaar te ontmoeten. Er waren vrouwen aanwezig uit onder meer China, Afghanistan, Polen, Eritrea, Syrië, Turkije en Nederland. Het verzoek is gedaan door een aantal vluchtelingenvrouwen uit Syrië die in een andere gemeente soortgelijke bijeenkomsten hebben bijgewoond. Door de hoge opkomst bruisen we van de ideeën voor toekomstige bijeenkomsten.

In 2017 heeft VluchtelingenWerk in Lisse voor het 3e jaar meegedaan aan de bloemmozaïek wedstrijd. De donderdag voor de wedstrijddag was een grote groep enthousiaste cliënten en vrijwilligers druk in de weer. Na het ritsen van de hyacinten werden alle bloempjes apart in piepschuim gestoken om tot een prachtig mozaïek te komen. Het weekend rondom de wedstrijddag op zaterdag 15 april, was het kantoor van VluchtelingenWerk vrolijk versierd en waren we onderdeel van de mozaïeken fietsroute in Lisse.

Tijdens de 4 mei herdenkingsdienst in Lisse heeft VluchtelingenWerk een korte film getoond waarin 5 vluchtelingen uit Lisse vertellen wat vrijheid voor hen betekent. VluchtelingenWerk was met betaalde medewerkers, vrijwilligers en cliënten aanwezig tijdens de herdenkingsdienst en zij hebben met elkaar witte rozen neergelegd tijdens de kranslegging. Het was voor een aantal cliënten een emotionele gebeurtenis. Het aanwezige publiek heeft met een applaus gereageerd op de aanwezigheid van de vluchtelingen tijdens 4 mei en dit bijzonder gewaardeerd.

De reacties na een oproep in juli 2017 voor fietsen om fietsles mogelijk te maken voor vluchtelingen in Lisse waren overweldigend. Inwoners uit de hele Bollenstreek en zelfs uit Den Haag stelden voor dit doel fietsen beschikbaar. Omroep West heeft dit bericht ook opgepakt en de teamleider in Lisse live op de radio geïnterviewd. Dankzij de gedoneerde fietsen is VluchtelingenWerk in Lisse gestart met het geven van fietslessen aan 7 enthousiaste deelnemers. Naast de praktijk is er ook aandacht voor de theorie; wat zijn de verkeersregels en hoe kan je veilig fietsen in Nederland. Naar verwachting zullen medio 2018 de eerste deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen.

Twee keer per maand verzorgt een kookteam een maaltijd in het eetcafé van buurthuis Salvatori. Tegen een kleine vergoeding genieten 40 gasten van de gerechten. In 2017 heeft VluchtelingenWerk de samenwerking met het buurthuis voortgezet en hebben twee Syrische kookteams deel uitgemaakt van het eetcafé. De Syrische koks vinden het leuk om contacten op te doen, gesprekken aan te gaan in het Nederlands en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door het grote succes is één van de twee kookteams in het voorjaar begonnen met het geven van Syrische kookworkshops. Deze workshops worden druk bezocht en vinden 2x per maand in het buurthuis plaats.

Eén van de vaste kookteams (een Syrisch echtpaar ) heeft voor al hun inzet in het buurthuis de vrijwilligersprijs in Lisse gewonnen. Dankzij hun inzet is er een wekelijkse tafeltennisavond georganiseerd in het buurthuis. Tafeltennis is net als in tal van Aziatische landen en Nederland ook in Syrië een populaire sport. Het echtpaar moest voorheen naar Noordwijkerhout fietsen om te kunnen tafeltennissen, maar kan hiervoor  nu in Lisse terecht.

Eén van onze cliënten  is genomineerd voor de studentuitblinker van 2017! Hij is door het ID College en het ROC uitgekozen uit 17.000 studenten.  Student Adel Kasem die uit Syrië vluchtte, werkt als en leert voor kok, maar is daarnaast ook vrijwilliger in buurthuis Salvatori. Adel heeft de prijs helaas niet gewonnen, maar de nominatie was voor hem al een heel groot compliment.

Op vrijdag 17 november werd een sportinstuif georganiseerd in de  sporthal in Lisse.  Ruim 50 jongeren met en zonder migratieachtergrond gingen de sportieve strijd met elkaar aan. Bijna 20 vluchtelingenjongeren en 30 jongeren van de vereniging Madata Dai vonden elkaar tijdens de sportinstuif. Door een samenwerking tussen VluchtelingenWerk, Stichting Present, de buurtsportcoach, de tafeltennis- en volleybalvereniging werd het in alle opzichten een gezellig samenzijn met de nodige zweetdruppels.

Eind november konden alle kinderen t/m 12 jaar hun schoen voor Sinterklaas zetten op het kantoor in Lisse. Alle kinderen vonden een  mooi cadeau in hun schoen gesponsord door St. Pepernoot.

Samen met Stichting Jarige Job is VluchtelingenWerk in het laatste kwartaal van 2017 gestart met een pilot om kinderen van vluchtelingen de gelegenheid te geven hun verjaardag te vieren. Door een verjaardagscadeau en een traktatie op school heeft het kind het gevoel er bij te horen. Klasgenoten komen door het geven van een verjaardagsfeestje bij vluchtelingenkinderen thuis en de ouders zullen daarvoor met elkaar moeten communiceren. Dit vergroot het netwerk van de vluchtelingenouders, beïnvloedt de sociale isolatie op een positieve manier en bevordert de integratie van zowel kind als ouders. De verjaardagsbox geeft ouders de benodigde materialen om een verjaardagsfeest voor hun kind te organiseren. De verjaardagsboxen bevatten naast een cadeau en een traktatie voor op school ook slingers en ballonnen, alle ingrediënten voor een verjaardagstaart met kaarsjes, een fles limonade en knakworsten. De boxen worden ingepakt door medewerkers van bedrijven tijdens teamuitjes die bij Stichting Jarige Job worden gehouden. De inhoud is grotendeels beschikbaar gesteld door zakelijke en particuliere donateurs. In oktober, november en december is de verjaardagsbox verzonden naar 4 vluchtelingenkinderen in Lisse die jarig waren. 

Een flink aantal kinderen van onze cliënten zijn in 2017 naar zwemles gegaan of gaan sporten, gesubsidieerd door het Jeugdsportfonds.

In het laatste kwartaal 2017 zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten die langer dan 6 maanden en korter dan 3 jaar in Lisse wonen. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd op alle 5 locaties in de Bollenstreek. De vragenlijsten zijn vertaald in het Arabisch en Tigrinya en kunnen anoniem worden ingeleverd. De uiteindelijke uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren.

Inburgering

In de gemeente Lisse kunnen de cliënten kiezen uit een aantal inburgeringsscholen,  waaronder Harmonie Taal, Kreda in Lisse, Tulp Training in Sassenheim, Capabel Taal in Sassenheim, Delken & Boot in Leiden en het Talencentrum van de Universiteit van Leiden. De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk informeren de cliënten over de verschillende inburgeringsscholen, waarbij de keuze voor een aanbieder bij de cliënt zelf ligt.

Ons team in Lisse

 • 11 vrijwilligers maatschappelijke begeleiding
 •  5 vrijwllige tolken

Het kantoor van Vluchtelingenwerk Lisse is gevestigd aan de Grachtweg 55A te Lisse. Op de locatie Lisse was in 2017 één betaalde kracht werkzaam gedurende 24 uur per week en een gedeelte van het jaar ook een junior teamleider voor 16 uur per week. In 2017 waren 11 vrijwilligers actief in de begeleiding van statushouders, samen met 5 vrijwillige tolken (4 Arabisch en 1 Tigrinya sprekend).  Van deze vrijwilligers zijn er 5 begeleiders in 2017 gestart en 2 tolken. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van 2 vrijwilligers in 2017. In september 2017 is een MBO-stagiaire gestart op kantoor Lisse voor de periode van 1 schooljaar.

Alle vrijwilligers hebben de basiscursus en introductiebijeenkomst van VluchtelingenWerk gevolgd. Tevens zijn cursussen gevolgd op gebied van Interculturele Communicatie, Conflicthantering en Coachend Begeleiden.

VluchtelingenWerk Lisse maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.