Maassluis: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Maassluis zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 58 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van maar liefst 71 gehuisveste statushouders op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

We hebben:

 • 58 statushouders gehuisvest
 • 28 volwassenen, 30 kinderen
 • 30 mannen, 28 vrouwen
 • veruit grootste groep: Syriërs (52)

In 2017 zijn 54 personen opgevangen in het kader van gezinshereniging. Dit heeft te maken met de grote groep statushouders die in 2016 in Maassluis kwam wonen en waarvan het grootste deel al gezinshereniging had aangevraagd in een AZC.
Vier statushouders ( 2 kinderen en 2 volwassen ) zijn als nieuwkomers ontvangen uit het AZC.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 22 contacten spreekuur/infopunt
 • 198 hulpvragen

Het grootste deel van de hulpvragen betrof onderwijs (49) en financiën (47). Ook waren er veel vragen over particpatie (33) en wonen (28).
Het aantal hulpvragen is fors minder dan  in 2016. Dit heeft te maken met het feit dat de hulpvragen in 2017 op een andere manier geregistreerd worden in ons registratiesysteem VVS. De hulpvragen en begeleiding van statushouders uit het 1e jaar en 2e jaars Maatschappelijke Begeleidings traject worden apart geregistreerd en niet meer onder de noemer spreekuur of infopunt. Dit aantal van 22 personen betreft dus mensen die langer dan 2 jaar in Maassluis verblijven.
Er zijn 5 inloopspreekuren per week voor de maatschappelijke begeleiding op ons kantoor : maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Cliënten hoeven geen afspraak te maken en kunnen met al hun problemen terecht op de spreekuren. Mocht het een probleem zijn waar meer tijd voor nodig is dan wordt er apart een afspraak gemaakt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 3 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers: 32
 • 20 succesvol afgeronde dossiers

Het juridische spreekuur is op afspraak. Hierdoor heeft de vrijwilliger tijd en aandacht om de zaak met de cliënt te bespreken. Er wordt voorlichting gegeven aan de cliënt. Er wordt uitgelegd welke stukken er aangeleverd dienen te worden en er is regelmatig contact met de IND en de advocaat van de cliënt. Direct na het verkrijgen van een verblijfsvergunning wordt de gezinshereniging aangevraagd. Dit gebeurt doorgaans al in de Asielzoekerscentra door onze collega´s. Zodra de statushouder in Maassluis komt wonen, neemt VluchtelingenWerk Maassluis het dossier over. De familie van de referent moet vaak lang wachten op toestemming. De meeste nareizigers verblijven in een buurland. Zij moeten zich kunnen melden bij een Nederlandse Ambassade. De problemen die zich opstapelen zijn vaak menselijke drama’s. Zo raakt het geld op en kunnen mensen problemen krijgen met de overheid van het land waar zij tijdelijk verblijven. Gezinsherenigingszaken met vooral Eritrese statushouders bleven in 2017 problematisch omdat de IND geen kerkelijke huwelijks- en geboorteaktes accepteerde. Door een nieuw besluit van de Staatssecretaris gaat men deze documenten nu anders beoordelen. Hierdoor zijn al enkele zaken heropend. Het gaat dan om aanvragen die al in 2014 of 2015 zijn gedaan. In 2017 heeft VluchtelingenWerk kunnen helpen bij het herenigen van 20 gezinnen.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Maassluis beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft  voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Overzicht activiteiten:
– In maart van dit jaar was VluchtelingenWerk blij verrast door een werkbezoek van de Burgemeester. De teamleiders hebben uitleg kunnen geven over het werk van VluchtelingenWerk. De Burgemeester sprak zijn waardering uit aan de medewerkers voor het soms moeilijke en vele werk wat verricht wordt.
– In het kader van het Gemeentelijke VersnellingsArrangement (GVA)  is er in 2017 drie keer een overleg geweest. Dit om de opvang te evalueren en te kijken naar de nazorg van vluchtelingen die in Het Klooster en de Mgr. Bekkerslaan hebben gewoond. Daarnaast is VluchtelingenWerk aanwezig geweest bij een bijeenkomst, georganiseerd door de Gemeente, met alle partijen die meegewerkt hebben om de GVA opvang zo goed mogelijk te realiseren.
– Vorig jaar is er een inburgeringsoverleg gestart waaraan gemeente, Stroomopwaarts, Delken & Boot, Voedselbank en VluchtelingenWerk deelnemen om de trajecten van statushouders beter in beeld te krijgen en aanbod op elkaar af te stemmen. Dit overleg vindt 1 keer per 6 a 8 weken plaats.
– In het kader van belangenbehartiging en afstemming met het maatschappelijk middenveld hebben we in deze rapportageperiode contact gehad met het Wijkteam, Voedselbank, de Cultuurmakelaar, Formulieren Brigade, Stroomopwaarts, Taalaanbieder Delken & Boot, de wijkagent. Ook is er contact geweest met twee leden van de Adviesraad Samenlevingszaken.
– De medewerkers van VluchtelingenWerk hebben voorlichting gekregen van werkconsulenten van Stroomopwaarts.
– Onder de naam Taalfront Maassluis, hebben de taalaanbieders en partijen die zich bezighouden met taalonderwijs en/ of laaggeletterdheid (Albeda, VluchtelingenWerk, Bibliotheek, St. Lezen en Schrijven, gemeente) in Maassluis een aantal jaar geleden de handen ineen geslagen. De Voedselbank en de Lions hebben zich daarbij aangesloten. Het Taalfront Maassluis komt regelmatig bij elkaar om de doelen te bepalen en de plannen verder uit te werken en de senior teamleider neemt deel aan dit overleg. Het bereiken van laaggeletterden in Maassluis en het verschaffen van informatie is een belangrijke doelstelling. Die is vorm gegeven  door een Taalhuis in de bibliotheek in te richten waar info wordt verstrekt en waar iedereen die de taal wil oefenen een mogelijkheid heeft om dat te doen m.n. tijdens het taalcafé. Wij verwijzen cliënten en taalcoaches daar naar toe door indien ze meer willen oefenen met de taal.
– De samenwerking met de Voedselbank is gecontinueerd. Er vindt structureel overleg plaats. De meeste van onze cliënten maken tenslotte ook gebruik van de Voedselbank in de vorm van een voedselpakket of als nieuwkomer kunnen zij via de Voedselbank aan huisraad komen. Dit wordt in overleg geregeld en thuisbezorgd.
– Er is tweemaal een bestuurlijk overleg geweest met wethouder Keijzer.
– In 2017 hebben we ook diverse netwerkbijeenkomsten bijgewoond. In mei hebben we deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst van de MVV Nederland. Er is door ons voorlichting gegeven over vluchtelingen en onze werkzaamheden en besproken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. In september heeft VluchtelingenWerk deelgenomen aan het Stadsgesprek met het thema: Niemand is hetzelfde, maar iedereen is gelijk.
– In november hebben de teamleiders voorlichting gegeven in de Kerk De Ark . Daar is uitleg gegeven over vluchtelingen en  wat het vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk inhoudt.
– Verder worden wij regelmatig gebeld door instanties en burgers voor informatie over de asielprocedure en daaraan gerelateerde onderwerpen.

2. Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb)  is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 28 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 98 gestarte trajecten mb, tweede jaar

De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in Maassluis is verdeeld in twee jaar. Het 1e jaar is het meest intensieve jaar en start direct na de vestiging. Er moet veel geregeld worden en alles is nieuw voor de vluchteling. In het 2e begeleidingsjaar zijn de statushouders meer gewend aan hun nieuwe leefsituatie. Sommige spreken al een aardig woordje Nederlands. In 2017 zijn 28 trajecten gestart in het 1e begeleidingsjaar. 

Vluchtelingen worden ondersteund bij het vestigen in Maassluis op diverse maatschappelijke terreinen zoals financiën, schulden, huisvesting, inburgering, studie, gezondheidszorg etc. De statushouders komen uit een AZC of worden tijdelijke geplaatst in de GVA opvang. In allebei de gevallen worden zij van de trein gehaald en begeleid door een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. De vluchtelingen die rechtstreeks uit een AZC komen en gekoppeld worden aan Maassluis gaan hun huurcontract ondertekenen op de 1e dag. De vluchteling gaat samen op pad met een begeleider van VluchtelingenWerk. Op deze dag wordt de vluchteling allereerst ingeschreven in de gemeente, daarna volgt de ondertekening van het huurcontract en gaan zij de woning bekijken. De meterstanden worden opgenomen. Ook moeten er formulieren ingevuld worden voor aanvraag uitkering en leenbijstand voor de inrichtingskosten. Deze formulieren dienen op deze1e dag ingeleverd te worden bij Stroomopwaarts. Nadat er kennisgemaakt is op het kantoor van VluchtelingenWerk gaat de vluchteling weer terug naar het AZC. Na twee weken zal de vluchteling definitief verhuizen naar Maassluis. 

In een later stadium verzorgt VluchtelingenWerk een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaat de medewerker van VluchtelingenWerk aan de hand van een checklist allerlei zaken regelen. Zaken zoals huur en zorgtoeslag, zorgverzekering, energiecontracten, lening en inschrijving inburgeringscursus worden allemaal uitgelegd en aangevraagd. Sinds 1 februari 2016 worden statushouders die gekoppeld worden aan de Gemeente Maassluis eerst in het Gemeentelijk VersnellingsArrangement (GVA) geplaatst. Het Klooster aan de Zuidvliet en 5 wisselwoningen voor gezinnen in de Mgr. W.M. Bekkerslaan zijn hiervoor ingericht. Totaal is er plaats voor 40 personen. Nadat in 2016 de taakstelling ruim gehaald is, zijn er minder statushouders geplaatst in de GVA opvang. Op 1 augustus 2017 is de GVA opvang definitief gesloten. De laatste statushouder is op 4 juli 2017 uitgestroomd naar een reguliere woning.

In 2017 krijgt VluchtelingenWerk te maken met veel statushouders die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Familieleden waarvan de partner al in Maassluis woont. Nadat zij in Nederland gearriveerd zijn en zij zich in Veenhuizen bij de IND gemeld hebben, worden zij vrijwel direct geplaatst bij de partner in de reguliere woning. Voor enkele familieleden waar van de partner nog in de GVA opvang verbleef is een tijdelijke woning toegewezen in de Mgr. W. M. Bekkerslaan. De herenigde familieleden krijgen ook maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk.

VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk nieuwkomers te koppelen aan een vast contactpersoon. Deze heeft tot taak een vraagbaak te zijn voor de nieuwkomer. Huisbezoeken, onderhouden van het dossier is hier een onderdeel van. De statushouders kunnen ook met al hun vragen en problemen terecht op het spreekuur/infopunt. In 2017 zijn er 5 inloopspreekuren per week voor de maatschappelijke begeleiding. Cliënten hoeven geen afspraak te maken en kunnen met al hun problemen terecht op de spreekuren. Mocht het een probleem zijn waar meer tijd voor nodig is dan wordt er apart een afspraak gemaakt. 

Vluchtelingen die al langer in Maassluis wonen, komen doorgaans alleen nog op het spreekuur. Zij hebben intussen de weg gevonden in de Nederlandse maatschappij. Zij zijn al enige tijd geleden gestart met hun inburgeringscursus. Echter de taalbarrière speelt soms nog steeds een grote rol. De complexe maatschappij met al haar ingewikkelde regelgeving is voor de vluchteling nog moeilijk te begrijpen. Zij kunnen terecht op het inloopspreekuur met de moeilijke vragen en brieven. In 2017 zijn 98 statushouders gestart met hun 2e begeleidingsjaar. Twee statushouders zijn verhuisd naar een andere woonplaats in Nederland.

Arbeidsparticpatie

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk.”….Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat…..”. De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt. De arbeidscoaches (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met: Stroomopwaarts  werkgeversservicepunten, bedrijven, opleidingsinstituten etc.  

 • 4 deelnemers uit Maassluis
 • 2 arbeidscoaches

In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam  heeft VluchtelingenWerk één gezamenlijk  arbeidsparticipatieproject “VIP” – Vluchtelingen Investeren in Participeren – mogen uitvoeren.  In een speciaal trainingsprogramma leerden de vluchtelingen hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en kregen inzichten in de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het VIP- project probeert de brug te zijn tussen het inburgeringsexamen en deelname op de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan het VIP-project doen 11 deelnemers mee waarvan  4 deelnemers uit de gemeente Maassluis. Het project loopt door in 2018. Het doel van het project is dat na afloop de deelnemers doorstromen naar een werkervaringsplek, leer/werktraject, betaalde baan. Het project wordt mede uitgevoerd door 2 arbeidscoaches (vrijwilligers) vanuit Maassluis.

Naast het VIP- project ondersteunen de 2 arbeidscoaches vluchtelingen bij vragen over  werk (betaald en onbetaald) en/of opleidingen. Deze werkzaamheden vinden plaats met medeweten van Stroomopwaarts.  De 2 arbeidscoaches zijn halverwege 2017 begonnen met hun werkzaamheden en hebben ongeveer 25 statushouders geholpen; variërend van de opmaak van een CV tot begeleiden richting werk. 

Overige dienstverlening

In de gemeente Maassluis wordt er naast de basisdienstverlening ook subsidie beschikbaar gesteld voor Sociaal interculturele activiteiten. Dit zijn activiteiten gericht op het initiëren en het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, inburgering en integratie. In 2017 hebben we diverse activiteiten zelf georganiseerd of aan meegewerkt.

Fietscursus:  Vanaf 1 mei is er een start gemaakt met het geven van fietslessen. Nog steeds blijkt dat veel vrouwen niet kunnen of niet durven fietsen. Een bewegingstherapeute, die als vrijwilligster bij ons werkt,  geeft fietslessen aan vrouwen. In 2017 kregen 7 vrouwen fietsles naast ons kantoor in de buitenlucht. Internationale Vrouwendag 8 maart: Dit jaar heeft VluchtelingenWerk de Internationale Vrouwendag feestelijk gevierd. Vluchtelingvrouwen met hun taalmaatje of buurvrouw waren aanwezig op 8 maart. Er is voorlichting gegeven door Amnesty International. Verder konden er kettingen en armbanden  worden gemaakt van allerlei soorten kralen. Er waren Oudhollandse hapjes en er gedanst en gezongen. Totaal waren 31 dames aanwezig op deze gezellige ontmoetingsavond.

Groepsbijeenkomsten: In 2017 zijn we gestart met de groepsbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om de vluchtelingen groepsgewijs bewust te maken van maatschappelijke thema’s. Dit draagt bij aan de integratie van vluchtelingen. De bijeenkomsten zijn gegeven door vrijwilligers en/ of gastsprekers. Er zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd. De opkomst tijdens de bijeenkomsten is niet groot, maar de deelnemers hechten wel waarde aan de thema’s die behandeld zijn. De geringe opkomst heeft mede te maken met de omstandigheden  dat de statushouders naast de verzorging van hun gezin, het deelnemen aan  inburgeringslessen ook steeds meer op trajecten worden gezet bij Stroomopwaarts. Men heeft daardoor steeds minder tijd  en energie om aan dit soort activiteiten deel te nemen.

Safaritocht:  De laatste jaren werd er in de zomervakantie de Zomerschool georganiseerd. Aangezien statushouders minder weken zomervakantie hebben door de inburgeringslessen, is er dit jaar gekozen voor een andere aanpak. Er is een safaritocht door Maassluis georganiseerd. Eén van de stagiaires bij VluchtelingenWerk heeft het initiatief genomen. Dit in het kader van een opdracht vanuit de opleiding. Vijf groepen met elk een andere route bezochten het Gemeente Museum, de Hudson, de Furie, de Groote Kerk en de Molen De Goede Hoop. Ook konden zij een ijsje eten op De Markt bij de IJsmaker. Enthousiaste vluchtelingen en vrijwilligers kwamen na afloop naar het Witte Kerkje. Daar was het eindpunt van de tocht. Een drankje en een hapje, gemaakt door een Syrische kok stonden klaar. 52 vluchtelingen en 12 vrijwilligers van VluchtelingenWerk hebben een zeer leuke en leerzame middag gehad. We hebben voor de organisatie van deze activiteit een bijdrage ontvangen via de cultuurmakelaar Maassluis.

Vrijwilligersmarkt: Tijdens de Furiade op zaterdag 7 oktober is VluchtelingenWerk aanwezig geweest met een kraam. Bezoekers van de Furiade konden  informatie en uitleg krijgen over het werk van VluchtelingenWerk. De avond vooraf aan de Furiade zijn twee gezinnen mee geweest naar de lampionenoptocht langs de haven. Ontmoetingsbijeenkomst: In samenwerking met de Voedselbank en de Protestantse Gemeente Maassluis is er op zaterdagavond 11 november een ontmoetingsavond georganiseerd in de Imannuëlkerk. Vluchtelingen uit Syrië en Irak hebben eten gekookt. Het is de bedoeling om in 2018 deze samenwerking uit te breiden en meer ontmoetingsavonden te organiseren.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 2 trajecten
 • 10 deelnemers

VluchtelingenWerk Maassluis biedt in opdracht van de gemeente Maassluis sinds 2017 participatieverklaringstrajecten aan. Het gaat dan om de statushouders die in 2016 en 2017 geplaatst zijn.
Om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen, heeft de vluchteling vooraf kennis gemaakt met de basisprincipes. De workshops van VluchtelingenWerk bestaan uit 2 bijeenkomsten met circa 15 deelnemers. De gespreksleiders met een vluchtelingachtergrond zijn opgeleid via het programma van Pro Demos over normen en waarden.
De deelnemers leren gezamenlijk in eigen taal op een interactieve manier over hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Tijdens iedere bijeenkomst wordt informatie overdracht afgewisseld met dialooggesprekken teneinde de deelnemers actief te betrekken bij de onderwerpen.

In 2017 zijn er 2 uitreikingsbijeenkomsten geweest, waarbij de 100 statushouders die hebben deelgenomen aan de workshops, hun participatiecertificaat hebben ontvangen van de burgemeester en wethouder. Deze uitreiking werd georganiseerd door de Gemeente Maassluis in samenwerking met VluchtelingenWerk. Nadat de statushouders hun handtekening hebben gezet krijgen zij het certificaat en een cadeautje mee. Na afloop van de ceremonie is er een drankje en hapje en een gezellig samenzijn. Een aantal vluchtelingen ging in gesprek met de Burgemeester en wethouder.

Inburgering

In de gemeente Maassluis is de inburgering in 2017 verzorgd door Delken & Boot. Halverwege 2017 is er een tweede taalaanbieder gestart in Maassluis genaamd Harmonie.VluchtelingenWerk legt uit aan de nieuwkomer welke mogelijkheden er zijn om in te burgeren. De meeste statushouders gaan in Maassluis bij een taalaanbieder inburgeren. Hoogopgeleiden kiezen vaak voor een taalaanbieder in Rotterdam. Ook vraagt VluchtelingenWerk een lening aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is nodig zodat de statushouder kan gaan beginnen.  Statushouders kunnen bij VluchtelingenWerk terecht als zij een probleem ondervinden met hun inburgering. Naar aanleiding daarvan neemt de vrijwilliger contact op het de taalaanbieder.

Ons team in Maasluis

VluchtelingenWerk Maassluis werkte in 2017 met 3 betaalde krachten: een teamleider voor 28 uur per week en een teamleider voor 24 uur per week en een senior-teamleider voor 6 uur per week. De regiomanager Maaspoort is budget-verantwoordelijke en leidinggevende van de (senior)teamleiders.

 • 29 vrijwilligers
 • 6 stagiaires

VluchtelingenWerk Maassluis heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers en stagiaires die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Gedurende het jaar waren 29  medewerkers actief, waaronder  6 stagiaires.  Vrijwilligers en stagiaires worden ondersteund en begeleid door de teamleiders. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen de teamleider en de medewerker.  Om het vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk en kwalitatief goed mogelijk te maken levert VluchtelingenWerk een variëteit aan cursussen van basiscursus voor nieuwe vrijwilligers tot specifieke trainingen. In 2017 zijn 4 trainingsdagen georganiseerd voor de vrijwilligers en stagiaires. De thema’s die aan de orde zijn geweest zijn: interculturele communicatie, omgaan met psychosociale problemen, omgaan met dwingend en agressief gedrag en coachingsvaardigheden in de begeleiding.

VluchtelingenWerk Maassluis maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.