Molenlanden: 2018 in cijfers

Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

De gemeente Giessenlanden is het jaar 2018 met een voorsprong van 14 personen op de taakstelling begonnen. Daarmee was de taakstelling voor de eerste helft 2018 al gehaald.
In de tweede helft van 2018 werd een groot gezin aan de gemeente Giessenlanden gekoppeld, maar er kon geen passende woning toegewezen worden.
Uiteindelijk werden in 2018 geen vergunninghouders in de gemeente Giessenlanden gevestigd.  Daardoor is er nu een achterstand op de taakstelling van 7 personen ontstaan.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  •  78 bezoekers aan onze spreekuren

Vergunninghouders die in de gemeente Giessenlanden wonen komen voor spreekuurvragen naar de locatie van VluchtelingenWerk in Gorinchem. De spreekuren vinden regelmatig plaats op dinsdagen en donderdagen;
tot 30 september 2018 op Heerenlaantje 30 en sinds 1 oktober op het kantoor in het ULO gebouw, Zusterstraat 31 in 4201 EK Gorinchem.
De spreekuurtijden zijn op elke dinsdag en donderdag van 10.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur
en op afspraak ook op andere dagen. Het spreekuur/ infopunt is voornamelijk ingericht voor vergunninghouders, die niet meer in het begeleidingsprogramma zitten, dat 15 maanden duurt.
Bij meer dan de helft van alle spreekuurcontacten gingen de hulpvragen over belastingen en toeslagen en financiën. De rest van de hulpvragen waren verdeeld over thema’s zoals onderwijs, zorg, woonsituatie, werk verblijfsrecht, gezinshereniging of participatie.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  •  Totaal aantal dossiers in 2018: 7
  •  Totaal afgeronde dossiers in 2018: 2

Aan het begin van 2018 waren 7 gezinsherenigingen nog in bewerking. Eén gezinshereniging hiervan kon in het vierde kwartaal 2018 succesvol afgerond worden. Een Eritreeër, die al in Giessenlanden woonde, kon met zijn vrouw en zijn 3 kinderen herenigd worden.
Een andere lopende gezinshereniging, die van een Syrische vergunninghouder die met haar familie in Giessenlanden woonde, werd in het eerste kwartaal 2018 afgebroken. Deze gezinshereniging werd voor een chronisch zieke moeder aangevraagd, die nog in Syrië was achterbleven. De familie in Giessenlanden had geen eigen inkomen en alleen een uitkering voor hun eigen levensonderhoud. Daarom kon de vereiste kostenovername van levensonderhoud voor een chronisch zieke moeder in Nederland niet gewaarborgd worden. Uiteindelijk heeft de dochter van de zieke moeder het moeilijke besluit genomen om het gezinsherenigingsproces af te breken. Een aantal maanden later is de zieke moeder in Syrië overleden.    

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  •  3 gestarte trajecten in 2018
  •  14 afgeronde trajecten mb

In 2018 zijn in Giessenlanden 3 volwassen vergunninghouders met de fase maatschappelijke begeleiding van start gegaan. Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om inzicht te krijgen in de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling en resultaten worden beoogd.
De maatschappelijke begeleiding eindigt na 12 maanden. In 2018 hebben 14 vergunninghouders de maatschappelijke begeleiding afgerond. Op dit moment zijn nog 2 vergunninghouders in de fase maatschappelijke begeleiding.
Vaak zijn vergunninghouders dan nog niet in staat om alle dingen zelf te regelen, vooral niet als vergunninghouders psychosociale problemen, een PTSS, of andere gezondheidsklachten hebben. Zodra wij signalen hiervan waarnemen betrekken wij het sociaal team of verwijzen wij door naar de betreffende instelling. Voor gewoonlijke hulpvragen verwijzen wij naar onze eigen spreekuren of naar het aanbod in de gemeente.
VluchtelingenWerk biedt ook de mogelijkheid aan om de maatschappelijke begeleiding om een half jaar te verlengen. Voor één vergunninghouder in Giessenburg (Giessenlanden) werd deze verlenging vanwege meerdere problemen aangevraagd en door de gemeente goedgekeurd.

Overige dienstverlening

Aanvullend op de maatschappelijke begeleiding werden integratieworkshops in de moedertalen Tigrinya en Arabisch aangeboden om de kennisoverdracht over onze samenleving z.s.m. te bevorderen. Hierbij gaat het over 6 onderwerpen: wonen, financiën, gezondheid, dagbesteding, werk en inkomen en rechtspositie en documenten. Elk onderwerp omvat 3 workshops.

  •   In 2018 hebben 2 vergunninghouders uit Giessenlanden aan de workshops deelgenomen

Daarnaast biedt VluchtelingenWerk arbeidscoaching aan om de vergunninghouder op het werken in Nederland voor te bereiden en naar onbetaald of betaald werkt toe te leiden. Hierbij wordt ook geadviseerd over mogelijke opleidingstrajecten en financieringsmogelijkheden. In afspraak met de gemeente heeft één vergunninghouder dit traject van VluchtelingenWerk in 2018 ontvangen en uiteindelijk een werkplek in een apotheek in Gorinchem gekregen.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk biedt voor vergunninghouders in Giessenlanden in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.

  •  aantal trajecten in 2018: 2

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk biedt in opdracht van de gemeente Giessenlanden al sinds eind 2016 participatieverklaringstrajecten aan. Het traject bestaat uit een workshop bestaand uit twee dagdelen.
Twee Syrische vergunninghouders hebben deelgenomen aan de participatieworkshop in 2018.
Alle vergunninghouders die in 2017 en 2018 bij de workshops ter voorbereiding van het tekenen van de participatieverklaring aanwezig waren hebben op 3 december 2018 de participatieverklaring op het stadhuis te Hoornaar getekend.
VluchtelingenWerk biedt de workshops ook voor migranten aan. In 2018 nam een migrant deel aan dat traject, uitgevoerd bij VluchtelingenWerk Gorinchem.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

  •  189 cursisten inburgering    

In totaal hebben 189 cursisten in 2018 les gevolgd op de leslocatie Inburgering van Vluchtelingenwerk in Gorinchem. Van deze cursisten zijn er 43 in 2018 begonnen met de inburgeringslessen op onze leslocatie.  Vijftien van hen hadden al bij een andere taalaanbieder les gevolgd. In 2018 zijn er 103 cursisten uitgestroomd. Dit laat zien dat er sprake is van een forse krimp van 30%.
Bij de start van 2018 waren er tien lesgroepen en gedurende het jaar zijn er drie groepen opgeheven. De reden van de grotere uitstroom dan instroom is het feit dat er minder nieuwe statushouders gevestigd worden en zorgt voor een afname van inburgeringsplichtigen.
Op de locatie Gorinchem werden alfabetiseringslessen, inburgeringslessen en lessen ter voorbereiding op Staatsexamen I en II aangeboden.

Er waren evenveel mannelijke als vrouwelijke cursisten. Onder de 189 cursisten waren twaalf nationaliteiten vertegenwoordigd. Bijna de helft heeft de Syrische nationaliteit of is staatloos. Deze groep wordt gevolgd door de cursisten met de Eritrese nationaliteit.
De cursisten wonen in tien omliggende gemeenten. Het grootste deel kwam uit Gorinchem, namelijk 35% van het totaal aantal cursisten. 14% was afkomstig uit gemeente Hardinxveld-Giessendam. De overige cursisten kwamen uit de acht gemeenten die inmiddels door herindelingen zijn opgegaan in vier nieuwe gemeenten. Uit de toenmalige gemeente Zederik kwam 10% van de cursisten. Uit elk van de gemeenten Giessenlanden, Molenwaard, Lingewaal en Werkendam was 8% van de cursisten afkomstig. Leerdam heeft een percentage van 5%, Woudrichem 3% en Geldermalsen 1%.

In 2018 zijn er drie ONA-groepen gestart, het verplichte inburgeringsonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Tijdens de lessen kregen de deelnemers uitleg over de Nederlandse arbeidsmarkt en gingen ze aan de slag met solliciteren. Als aanvulling op de lessen zijn er diverse bedrijfsbezoeken in de regio georganiseerd. De cursisten konden daardoor kennismaken met bedrijven en het bedrijfsleven kon kennismaken met de inburgeraars. Een van de bedrijfsbezoeken heeft geresulteerd in een arbeidscontract voor één van de cursisten.
Verder zijn tijdens de ONA-lessen diverse externe partijen uitgenodigd om informatie te geven aan de cursisten, zoals AVRES, het Leer-Werkloket, loopbaanondersteuning vanuit het Da Vincicollege, het vrijwilligerssteunpunt en de arbeidscoaches van de afdeling begeleiding van  VluchtelingenWerk.
Samen met diverse andere partijen werdt in september een Taalroute georganiseerd in de Week van de Alfabetisering.

Er zijn korte lijnen tussen de afdeling inburgering en de afdeling begeleiding van VluchtelingenWerk om zo de ondersteuning aan de statushouders zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren.

  •  28 vrijwillige klassenassistenten
  •  50 taalcoaches

In de lesgroepen wordt gewerkt met extra ondersteuning van vrijwillige klassenassistenten. De NT2-docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de les. De klassenassistenten kunnen extra aandacht aan de cursisten geven en werken met kleine groepen of individuele cursisten gericht aan bepaalde vaardigheden. Indien gewenst worden de cursisten gekoppeld aan taalcoach waarmee ze wekelijks afspreken om in de praktijk te oefenen met de Nederlandse taal.

Organisatie

Vergunninghouders in Giessenlanden worden geholpen op de locatie van VluchtelingenWerk in Gorinchem. Hier werkt een fulltime teamleider en een vrijwilligersteam. Op dinsdagen en donderdagen is er een inloop spreekuur en van maandag t/m vrijdag kunnen afspraken op het kantoor gemaakt worden.
Eind september 2018 is het kantoor in Gorinchem van Heerenlaantje 30 naar het ULO gebouw op de Zusterstraat 31 verhuisd. Het ULO gebouw is een oude school die nu als multifunctioneel gebouw gebruikt wordt en waarin verschillende organisaties gevestigd zijn. VluchtelingenWerk heeft 2 klaslokalen gehuurd. In het ene lokaal zijn 6 vaste werkplekken ingericht en in het tweede 5 flex plekken. Voor moeilijke gesprekken, teamoverleggen of workshops, die niet in de klaslokalen plaats kunnen vinden, kan er gebruik gemaakt worden van aparte kamers of zalen.
Op de locatie in Gorinchem staan gemiddeld 30 vrijwilligers en stagiaires ter beschikking. De vrijwilligers zijn gespecialiseerd op coaching huisvesting, maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding, arbeidscoaching, administratie en spreekuur. Daarnaast werken er vrijwillige tolken en vrijwilligers uit de doelgroep, die getraind zijn om integratieworkshops te geven. Participatieworkshops worden van beroepsdocenten gegeven.
Op de locatie in Gorinchem vinden elke 4-6 weken teamoverleggen met alle vrijwilligers plaats en tussendoor casusbesprekingen met maatschappelijke begeleiders en arbeidscoaches.
Voor maatschappelijke begeleiders worden regelmatig trainingen in de regio aangeboden. Voor alle vrijwilligers worden workshops georganiseerd om signalen van huislijk geweld en kindermishandeling te herkennen.