Asiel aanvragen

Wanneer ben je een vluchteling? Hoeveel asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning? We geven graag antwoord op veelgestelde vragen.
placeholder

Hoe ziet de asielprocedure eruit?

Nadat de asielzoeker zich heeft gemeld bij een aanmeldcentrum duurt de algemene asielprocedure acht dagen.

Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

  • Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland wordt vervolgd, en daar geen bescherming kan krijgen tegen die vervolging. Bijvoorbeeld vanwege religie, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid of het behoren tot een etnische of sociale groep.
  • Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt. In de asielprocedure wordt onderzocht of een asielzoeker ook een vluchteling is.
  • Als een asielverzoek wordt ingewilligd, krijgt iemand een vluchtelingenstatus. Veel overheidsdiensten en instanties spreken dan ook wel van statushouders. Statushouders zijn dus erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
  • Onze vrijwilligers begeleiden asielzoekers vanaf de eerste momenten in een asielzoekerscentrum. Hier kun je meer lezen over hun belangrijke werk. Hoe zit het met 'economische vluchtelingen'? Krijgen zij ook asiel?

Andere migranten die geen gevaar lopen in hun land van herkomst zijn geen vluchtelingen. Als zij asiel aanvragen komen zij daarom niet in aanmerking voor een asielvergunning.

Hoe staan omwonenden van een azc tegenover asielzoekers?

Opvang van asielzoekers in azc’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een azc wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Een diepteonderzoek in drie gemeenten waar incidenten hadden plaatsgevonden, wees uit dat buurtbewoners vooral positief of neutraal zijn over het azc. Een deur-aan-deurpeiling in één gemeente bevestigde dit. Ook zijn Nederlanders opvallend hulpvaardig jegens asielzoekers en wil men hen goed opvangen. Bron: onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 2019.

Waarom vragen mensen uit 'veilige landen' asiel aan?

  • De Nederlandse overheid gebruikt een zogenoemde 'Lijst met veilige landen van herkomst' om de asielprocedure van asielzoekers uit deze landen versneld af te wijzen. VluchtelingenWerk vindt de term ‘veilig land’ misleidend. Want naast landen als België en Canada staan daar ook landen op waar mensen wel degelijk vandaan moeten vluchten. Zo moeten homo's uit Jamaica soms vluchten voor hun leven, en hebben sommige asielzoekers uit Marokko om politieke redenen bescherming nodig.
  • Toch heeft het overgrote deel van de asielzoekers uit deze 'veilige landen' geen recht op bescherming. Sommigen proberen toch asiel aan te vragen in de hoop een beter leven in Nederland te krijgen. Sinds 2016 vragen jaarlijks zo'n 3.500 asielzoekers uit veilige landen asiel aan in Nederland. Dat komt neer op zo'n 20% van alle asielaanvragen. Nederland wijst asielaanvragen uit veilige landen van herkomst snel af, gemiddeld na 4 weken. VluchtelingenWerk volgt hun procedure kritisch, om te voorkomen dat vluchtelingen in de snelheid onterecht worden afgewezen.

Hoe controleert de overheid of een asielzoeker ook een vluchteling is?

Asielzoekers moeten zelf bewijzen dat zij gevaar lopen in hun land van herkomst en recht hebben op bescherming in Nederland. Zij doorlopen hiervoor de asielprocedure. Die is in Nederland erg streng. Zonder overtuigend bewijsmateriaal krijgen asielzoekers al snel het nadeel van de twijfel. Veel asielaanvragen worden (al dan niet terecht) afgewezen. Mocht je meer willen weten over de asielprocedure, dan vind je dat ook op onze website.

Hoeveel asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning?

In 2022 werd tot nu toe ruim driekwart van de asielverzoeken ingewilligd. Het gaat vaak om vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Turkije en Jemen.