Nissewaard: 2018 in cijfers

In Nissewaard  zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 147 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 4) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.
placeholder
 • 147 statushouders gehuisvest
 • 90 volwassenen, 57 kinderen
 • 86 mannen, 61 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (47)
 • 60 beschikbaar gestelde woningen

De grote achterstand van 27 personen is in 2018 ingehaald. Naast de taakstelling van 119 zijn er nog 27  personen van de achterstand van voorgaande jaren geplaatst.
In 2018 kwamen aanzienlijk minder gezinsherenigers namelijk 9. Ook zijn er  veel gezinnen met kinderen bijgekomen. Veel grote gezinnen hebben lang in het AZC op een gepaste woning moeten wachten. Veel getraumatiseerde kinderen en ouders die we met heel veel moeite moeten begeleiden. Het doorverwijzen naar verschillende instanties zoals JOT, PsyQ, Bavo-Delta, Leerplichtambtenaren van de gemeente was nodig.
Er waren veel problemen met de huizen waarin de statushouders gingen wonen. Afgelopen jaar kwam het vaak voor dat vertrokken huurders nog ingeschreven stonden op het adres waar onze doelgroep ging wonen. Dit zorgde voor vertraging bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen en vervolgens frustraties bij de cliënten maar ook bij het personeel van VluchtelingenWerk, woningbouwverenigingen (WBV) en gemeenteambtenaren. Vanwege de druk van de provincie op de gemeente Nissewaard en WBV om aan de taakstelling te voldoen werden er in een keer heel veel huizen ter beschikking gesteld. Dit veroorzaakte een hoge werkdruk bij de gemeente en bij VluchtelingenWerk.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 120 bezoekers  bij de spreekuren

Het kantoor van VluchtelingenWerk bevindt zich aan het Goudenregenplein 1 in Spijkenisse. De locatie Spijkenisse is op 5 dagen per week open.
Onze cliënten kunnen elke dag met allerlei vragen bij ons terecht, maatschappelijke of juridische vragen behandelen we elke dag. We hebben een groep vrijwilligers die breed ingewerkt is.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
De juridische begeleiding is planmatig volgens vaste procedures. Wij hebben toegang tot Vluchtweb en (digitale) kennisnetwerk van VluchtelingenWerk Nederland. Daarnaast wordt onafgebroken ingezet op deskundigheidsbevordering, training en opleiding van onze professionals en vrijwilligers.

 •  38 nieuw gestarte  in 2018
 •  totaal aantal dossiers: 98
 •  aantal afgeronde dossiers in 2018: 75

In 2018 waren in totaal 98  dossiers waarvan er 69 succesvol zijn afgerond. Ook dit jaar hebben we te maken gehad met enkele zware en problematische gevallen. Er zijn helaas veel echtscheidingen geweest,  en er is veel geweld in huis bij sommige gezinnen. Naar aanleiding daarvan zijn er aangiftes bij de politie gedaan en enkele cliënten zijn in ‘Blijf van mijn lijf’ opvangplaatsen ondergebracht. Verder is, zoals voorgaande jaren, op te merken dat vooral alcohol- en drugsgebruik een probleem is onder alleenstaande vluchtelingen. Niet verwerkte oorlogstrauma’s, eenzaamheid, slechte leefomstandigheden en gebrek aan goed en gezond voedsel en sport leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten bij onze cliënten. 
Tevens  zijn de meeste gezinsherenigingsaanvragen verwerkt en veel gezinnen in Nissewaard zijn inmiddels herenigd en gevestigd.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 90 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 50 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2018 hebben we in totaal  90 statushouders ouder dan 18 jaar in Nissewaard in de gemeente gevestigd. Onder de 18 jaar waren er nog 57 cliënten waardoor we op een totaal van 147 uitkomen. Alle cliënten krijgen een jaar lang begeleiding die opgesplitst is in twee procedures namelijk coaching vestiging en coaching integratie.
Verder hebben we ons naast de maatschappelijke en juridische begeleiding ook met Participatieverklaringstrajecten in Nissewaard bezig gehouden. Door het netwerken zijn er meerdere statushouders aan een betaalde baan geholpen. Bij ons op de locatie Nissewaard hebben we ook twee ex-cliënten in dienst genomen als vrijwilligers.
De participatieverklaring (zie 3.2), het ondertekenen daarvan, is sinds oktober 2017 een verplicht onderdeel geworden van de maatschappelijke begeleiding en inburgering in Nederland. Dit is allemaal door een team van bijna dertig personen voor elkaar bereikt.  Er is veel geïnvesteerd in een goede inwerkperiode maar ook later in verschillende trainingen waar behoefte aan was.
Ook is de samenwerking met de ketenpartners heel goed geweest in 2018: met de gemeente Nissewaard, Leger des Heils, Voedselbank Nissewaard, Humanitas, Jeugd&Sportfonds, woningcorporaties.
Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling (resultaten) wordt beoogd.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.

VluchtelingenWerk Nissewaard biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
De gemeente voert zelf de verplichte lessen van de PVT uit. Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de deelnemers medegedeeld dat zij een uitnodiging ontvangen van VWN. Aanvullend voeren wij een verdiepende module Arbeidsparticipatie uit.
Dat zijn 4 workshops waarbij de deelnemers informatie krijgen over de volgende onderwerpen:
- Nederlandse opleidings- en arbeidsmarkt
- Werken aan de ontwikkeling van hun persoonlijke doelen, cv opstellen, presentatievaardigheden
- Nederlandse arbeidscultuur
- Herkennen en bekendmaken van kennis en achtergrond die zij vanuit de landen van herkomst meebrengen

 • Aantal deelnemers/trajecten in 2018: 91
 • Totaal aantal groepen in 2018: 10

Inburgering

 •     165 cursisten
 •     14 lesgroepen
 •     90 taalvrijwilligers

Op ons hoogtepunt hadden we 165 cursisten met wel 22 nationaliteiten op onze taalschool zitten verdeeld over 14 lesgroepen.
Samen met een team van gecertificeerde docenten en 90 gemotiveerde taalvrijwilligers hebben we veel inburgeraars mogen ondersteunen in de ontwikkeling van de Nederlandse taal.
Veel inburgeraars hebben we zien slagen op verschillende taalniveaus en verschillende Alfa-cursisten hebben ontheffing gekregen. Tijdens de verplichte ONA-lessen (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt),  een onderdeel van het inburgeringsexamen, hebben we diverse excursies naar bedrijven en banenbeurzen georganiseerd.
Naast inburgeringslessen zijn er ook aanvullende projecten uitgerold, waaronder een 8 weken durende basiscursus in computervaardigheden.
In samenwerking met o.a. bibliotheek de Boekenberg en diverse andere taalaanbieders in Spijkenisse hebben we een speurtocht georganiseerd en meegewerkt aan de lokale taalkaart.
We hebben een sterke verbetering gezien in het begeleiden van cursisten naar een beroepsopleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Dit i.s.m. de gemeente en leer- en ontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt.

Organisatie

Het kantoor van VluchtelingenWerk Nissewaard is gevestigd op Goudenregenplein 1, 3203 BN Nissewaard.
Aan het begin van het jaar waren er 32 vrijwilligers en 2 beroepskrachten, de heer Chander Ramnun als senior teamleider en Sead Lekpek als teamleider van de locatie Nissewaard.  In 2018 zijn 19 vrijwilligers gestopt met het werk en zijn er 10 nieuwe vrijwilligers gestart.
Alle vrijwilligers die op de locatie in Nissewaard werken hebben de introductiecursus en de basiscursussen gevolgd. Verder hebben de meeste vrijwilligers, per specialisatie, de trainingen gevolgd zoals ‘ Omgaan met psychosociale problemen’, ‘Omgaan met agressie’, ‘Juridische begeleiding decentraal’ en’ Gezinshereniging’.