Noordwijk: 2018 in cijfers

In Noordwijk zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 22 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Noordwijk zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 22 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flinke achterstand (van 15) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 22 statushouders gehuisvest
 • 13 volwassenen, 9 kinderen
 • 14 mannen, 8 vrouwen
 •  grootste groep: Syriërs (10)
 • 8 beschikbaar gestelde woningen

De totale taakstelling voor 2018 is 37. Deze taakstelling is niet gehaald. Dit komt doordat er niet genoeg woningen voor statushouders beschikbaar waren. De woningstichting is bezig met een aantal nieuwbouwprojecten en kan de achterstand in het eerste kwartaal van 2019 inhalen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 564 bezoekers aan onze spreekuren

VluchtelingenWerk Noordwijk houdt kantoor in de bibliotheek Noordwijk en heeft spreekuur op dinsdag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag is er naast het maatschappelijk spreekuur ook een juridisch spreekuur. De woensdag is alleen voor het maatschappelijke spreekuur. In 2018 is er 275 uur aan spreekuur gedraaid.
De gesprekken van de juridische spreekuren duren gemiddeld langer dan de gesprekken in het algemene inloopspreekuur.

Wat opvalt in het afgelopen jaar is het aantal aanvragen gezinshereniging op basis van art 8 EVRM. Dit zijn bewerkelijke en langdurige procedures.
(Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven)

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  9 nieuwe dossiers
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 12
 • totaal aantal afgeronde dossiers: 7

In 2018 hebben we 6 gezinnen succesvol herenigd. De meeste gezinnen komen uit Syrië, maar ook enkele uit Eritrea (zij bevinden zich nog in het AZC) en Soedan. In sommige gevallen kunnen procedures meerdere jaren in beslag nemen door bijvoorbeeld misverstanden op de Ambassades of dat de documenten niet op tijd daar worden opgehaald of klaar zijn. In de meeste gevallen volgt de vrouw met kinderen.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen. Ook gevallen van discriminatie signaleren we en ondernemen daarop actie. VluchtelingenWerk Noordwijk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden en te vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

VluchtelingenWerk werkt prettig en constructief samen met de lokale partijen zoals o.a. de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting, het sociale wijkteam, Welzijn, de ISD. De contacten zijn prettig en op regelmatige basis. In gezamenlijke overleggen blijven we nadenken over hoe we de statushouders nog beter kunnen laten integreren en bedenken en ontwikkelen initiatieven die zinvol voor hen zijn.
In 2018 zijn er 2 gezinnen in contact gebracht met het sociale wijkteam. De maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk signaleerden  tijdig zaken die mis dreigden te lopen en zochten de samenwerking op. Zo werd er goed gebruik gemaakt van elkaars expertise. In beide gevallen hebben we op deze manier de gezinnen optimaal kunnen begeleiden.

Samenwerking met kerkelijke partijen: De contacten met de kerkelijke organisaties zijn goed. Ze zijn bereidwillig om statushouders te ondersteunen in verschillende vormen. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de PCI (Parochiële Caritas Instelling). PCI is een kerkelijke instelling die mensen probeert te helpen, wanneer alle andere voorzieningen zijn geprobeerd maar hebben gefaald. Zij ondersteunen mensen die met hun gezin willen herenigen en die nergens meer terecht kunnen, in financiële zin.
Zij vergoeden in een aantal gevallen (een deel van) de kosten van vliegtickets voor gezinshereniging als een gift, aan statushouders.
Daarnaast is er in het Windkrachthuis, een diaconaal inloophuis, waar een aantal malen een gezamenlijke maaltijd wordt georganiseerd, onder andere vanuit Kerk in Actie. 
Ook worden wij jaarlijks door de kerk benaderd om een selectie voor een kerstattentie te maken van gezinnen die het extra zwaar hebben.

Bij het jeugdfonds sport en cultuur zijn er in 2018 voor 26 kinderen sportsubsidies aangevraagd waarvan 25 voor sport en 1 voor cultuur De meeste kinderen hebben het gebruikt voor zwemles (6 keer). Door VluchtelingenWerk wordt altijd geadviseerd eerst zwemdiploma’ s te halen. Daarnaast zijn er 8 aanvragen gedaan voor voetbal en zijn toegekend: 3 voor fitness, 3 voor tennis, 1 aanvraag voor turnen en 1 voor basketbal. 3 aanvragen zijn afgekeurd.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Naast de praktische hulp bestaat de maatschappelijke begeleiding ook uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De nadruk in dit onderdeel ligt op coaching en planmatig werken aan een actieve en positieve inzet van de vluchteling om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en zo bij te dragen aan zelfredzaamheid.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 13 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 32 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2018 zijn 13 personen ouder dan 18 jaar gevestigd in Noordwijk, in 2017 waren dit er 32. De maatschappelijke begeleiding duurt 2 jaar. Hiervan is de eerste periode vaak gericht op de vestiging in de gemeente en worden alle administratieve en financiële zaken geregeld om een goede start te maken. De inrichting van de woning vraagt de nodige aandacht van cliënten. Ook het opstarten van de inburgering en scholing van de kinderen vergt veel aandacht.

VIP – voorbereiding op de arbeidsmarkt

Half oktober is er een groep gestart voor de VIP-training. In eerste instantie waren er 9 deelnemers, 2 deelnemers hadden een baan gevonden. Uiteindelijk hebben 7 statushouders 19 december een eindpresentatie gehouden en hebben hun VIP-certificaat in ontvangst genomen.
Bij de eindpresentatie waren een aantal lokale werkgevers en verschillende uitzendbureaus aanwezig.
Na de groepstrainingen en de eindpresentatie wordt er samen met de arbeidscoach van VluchtelingenWerk een actieplan gemaakt om de kansen op een baan te vergroten. Men loopt een dag mee in een bedrijf of een bezoek aan een bedrijf waar je voorlichting krijgt. Onder begeleiding van de arbeidscoach ga je stage lopen of vrijwilligerswerk doen dat past bij jouw wensen.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

 •  8 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Noordwijk biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan statushouders aan. In 2018 hebben vanuit Noordwijk 8 cliënten het traject met succes gevolgd. Het traject wordt verzorgd door een getrainde gespreksleider in dienst van VluchtelingenWerk die ook de taal van de deelnemers spreekt.
Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 8 interactieve bijeenkomsten van 3 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor statushouders uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek.
Tijdens deze bijeenkomsten maken de deelnemers intensief kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Ook de Nederlandse grondwet, democratie en rechtstaat komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een korte film, brochures en ander materiaal ontwikkeld door ProDemos.
Een medewerker van de GGD komt voorlichting geven over hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd en hoe je gezondheidsproblemen kunt voorkomen. Het thema opvoeding en de rol van ouders en instanties wordt eveneens  behandeld.
Omdat veel nieuwkomers de verkeersregels niet kennen wordt stilgestaan bij de veiligheid op straat en krijgt iedereen een boekje met de belangrijkste regels mee.
Deelnemers worden geïnformeerd over het onderwijssysteem en de rechten en plichten rond arbeid en het vinden van werk. Tijdens de bijeenkomsten wordt het belang van participatie, eigen verantwoordelijkheid en inburgering benadrukt. Om hen te inspireren en te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen wordt door Stichting Present Bollenstreek een vrijwilligersactiviteit georganiseerd.  Deelnemers  hebben o.a. bij de speeltuin Jeugdland in Hillegom spelletjes gedaan en bij Marente Revalidatie in Warmond een gezellige middag verzorgd voor de bewoners met zelfgemaakte hapjes , muziek en dans.
Het hele traject wordt afgesloten met de ondertekening en overhandiging van de participatieverklaring waarbij iedere deelnemer een typisch Hollands product mee krijgt in de vorm van een pakje stroopwafels.

Sinds september 2018 verzorgt VluchtelingenWerk in opdracht van de gemeente ook een participatieverklaringsworkshop voor migranten, die uit één dagdeel bestaat waarin de Nederlandse kernwaarden en grondwet worden behandeld. In 2018 is  er 1 groep gedraaid , waarvan 4 deelnemers uit Noordwijk kwamen.

Organisatie

De locatie Noordwijk is gevestigd in de bibliotheek van Noordwijk en daardoor is de bibliotheek ook een plek geworden die druk door onze doelgroep bezocht wordt. Het afgelopen jaar is het aantal cliënten voor taalles via het taalpunt van de bibliotheek ook fors toegenomen.

Op de locatie in Noordwijk is 1 teamleider.
Wijzigingen in het team: Begin van het jaar zijn we gestart met 6 vrijwilligers. In het eerste kwartaal van 2018 is er één juridische begeleider en één maatschappelijke begeleider bijgekomen. Totale team bestaat nu uit 8 vrijwilligers, 6 maatschappelijke begeleiders en 2 juridische begeleiders en één teamleider.  Daarnaast zijn  er 7  arbeidscoaches actief en 2 tolken.
Wijzigingen in de taken:  Vanaf april 2018 doet de teamleider op  locatie Noordwijk ook de aansturing op de locatie Noordwijkerhout. Met de gemeentelijke fusie vormt de teamleider één aanspreekpunt voor beide locaties. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Ook zorgen we ervoor dat de begeleiders in Noordwijk en Noordwijkerhout op één lijn zitten en wordt er nauw samengewerkt.