Noordwijkerhout: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Noordwijkerhout zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 24 statushouders gehuisvest. Daarmee voldoet de gemeente precies aan de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 

 • 24 statushouders gehuisvest
 • 14 volwassenen, 10 kinderen
 • 10 mannen, 14 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (22)
 • beschikbaar gestelde woningen: 6

De taakstelling voor de Gemeente Noordwijkerhout bedroeg 23 personen in 2017. Eind 2016 was er een achterstand in de taakstelling van 1 persoon, waarmee het totaal aantal te vestigen personen in 2017 op 24 kwam. Deze taakstelling is in 2017 gehaald. Het laatste gezin van 3 personen is in september 2017 reeds gehuisvest.

Het aantal gevestigde personen in 2017 bestond grotendeels uit nareizigers (gezinsherenigingen). 4 gezinnen zijn in dit jaar herenigd. Van 3 gezinnen zijn echtgenote en kinderen nagereisd; bij 1 gezin is er een kind nagereisd. Voor 2 van de gezinnen is een nieuwe, grotere woning beschikbaar gekomen en van een 3e gezin is besloten om de drie meerderjarige nareizende dochters een eigen appartement toe te kennen. In de andere gevallen was de huidige woning geschikt. Naast de gezinsherenigingen zijn er 2 gezinnen gehuisvest (1 gezin van 6 personen en 1 gezin van 3 personen) en een alleenstaande dame.
In 2017 zijn er geen nieuwkomers gevestigd in De Zilk.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 426 contacten maatschappelijke begeleiding, tot 2 jaar na vestiging
 • 77 contacten infopunt 2-3 jaar
 • 4 contacten juridisch/gezinshereniging

In Noordwijkerhout wordt 1x per week een spreekuur gehouden. In 2017 was dit op maandagmiddag van 14:00 tot 15:oo uur.  In Noordwijkerhout hebben statushouders allemaal een persoonlijke begeleider (vrijwilliger). Het spreekuur wordt derhalve vooral bezocht door mensen die al langer dan 2 jaar in Noordwijkerhout wonen en een incidentele vraag hebben. Dit zijn veelal vragen op gebied van inburgering, belastingzaken en (incidenteel) een betalingsregeling.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie. Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 1 nieuw dossier gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers: 6
 • 4 succesvol afgesloten dossiers

In 2017 is 1 nieuw verzoek tot gezinshereniging ingediend; het verzoek dat in 2016 was ingediend loopt nog door en is tot op heden nog niet afgerond. De 4 afgeronde dossiers zijn reeds ingediend voordat de statushouders naar Noordwijkerhout zijn verhuisd, maar afgerond na verhuizing van de statushouders. Deze personen zijn inmiddels herenigd met hun gezinnen. De 2 nog lopende dossiers zijn lastige kwesties, waarbij wij de kans op toekenning niet hoog inschatten. In beide gevallen zijn hiervoor advocaten in de arm genomen voor professionele juridische begeleiding.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Noordwijkerhout beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Vluchtelingenwerk werkt nauw samen met o.a. WMO loket, CJG en JGT, MEE, Woningstichting Antionius van Padua en ISD Bollenstreek. De onderlinge contacten zijn prettig en er wordt gebruikt gemaakt van elkaars expertise. In een aantal gevallen hebben wij de onderlinge contacten kunnen gebruiken om statushouders en hun gezinnen optimaal te kunnen begeleiden.

Er zijn ook goede contacten tussen Vluchtelingenwerk en het Taallokaal. Een groot aantal (ex-) cliënten en hun kinderen krijgen ondersteuning bij de Nederlandse taal en bij het huiswerk. Contacten op taalgebied zijn er ook met het Taalpunt van de Bibliotheek, waar de cliënten van Vluchtelingenwerk terecht kunnen voor o.a. een taalcoach.

Binnen Vluchtelingenwerk is ook het project Bekend maakt Bemind gestart. Binnen dit project wordt voorlichting gegeven op scholen, bij politieke partijen en andere geïnteresseerden. De voorlichting wordt gegeven door een team van een Nederlandse vrijwilliger en een (ex-) cliënt die zijn of haar vluchtverhaal vertelt. Vanuit Noordwijkerhout zijn hier 2 vrijwilligers en 2 ex-cliënten aan verbonden.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 14 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 14 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2017 zijn 14 personen ouder dan 16 gevestigd in Noordwijkerhout; in 2016 waren dit er eveneens 14. De maatschappelijke begeleiding in Noordwijkerhout duurt 2 jaar.  Hiervan is de eerste periode vooral gericht op de vestiging in de gemeente en alle administratieve en financiële zaken die geregeld moeten worden om een goede start te maken.  De inrichting van de woning vraagt de nodige aandacht van cliënten, maar ook het opstarten van de inburgering en de scholing van de kinderen. In deze periode is er over het algemeen minimaal wekelijks contact met de persoonlijk begeleider. Als dit allemaal op de rit is gezet staat de begeleiding naar zelfredzaamheid van de cliënten centraal. Cliënten worden gecoacht om steeds meer zaken zelf te gaan doen; ze worden begeleid bij het vinden van (vrijwilligers-) werk en het opbouwen van hun netwerk. Het contact met de persoonlijk begeleider wordt geleidelijk minder frequent en steeds meer op initiatief van de cliënt. Van de nieuwkomers in 2015 is de individuele begeleiding in 2017 gestopt. Een aantal van hen maakt incidenteel nog gebruik van het inloopspreekuur, maar over het algemeen zijn deze statushouders redelijk zelfredzaam.

Arbeidsparticipatie

 • • 3 deelnemers

In 2017 hebben 3 cliënten uit Noordwijkerhout deelgenomen aan het arbeidsparticipatie-project VIP (Vluchtelingen investeren in Participatie). Deze cliënten hebben een training gevolgd om hen arbeidsfit te maken; zij hebben o.a. leren nadenken over hun kwaliteiten en mogelijkheden, een CV leren maken en zich leren presenteren. Tijdens het project hebben de cliënten samen met hun (vrijwillige) arbeidscoach een stageplek gezocht om werkervaring op te kunnen doen. Voor één van de Noordwijkerhoutse cliënten heeft dit inmiddels geleid tot een fulltime baan met contract bij een opticien in Lisse. Hij is nu werkzaam in hetzelfde vak dat hij in zijn thuisland Syrië ook heeft uitgeoefend.

Participatieverklaringstraject

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 8 bijeenkomsten
 • 12 groepen in de Bollenstreek

​VluchtelingenWerk Noordwijkerhout biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan.  In 2017 hebben vanuit Noordwijkerhout 17 cliënten het participatieverklaringstraject met succes gevolgd. Het participatieverklaringstraject bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor cliënten uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek. In de 1e bijeenkomst staat de kennismaking centraal, de kennismaking met elkaar maar ook met Nederland. Hierin doen de deelnemers een spel met typisch Hollandse kaarten. De 2e en 3e bijeenkomst draaien om de kernwaarden in Nederland. Hierin wordt gebruik gemaakt van een korte film, foldermateriaal en 2 interactieve workshops van ProDemos. De 4e bijeenkomst gaat over de Nederlandse Grondwet. Tijdens deze bijeenkomst leren deelnemers de belangrijkste regels uit onze grondwet en maken zij zelf een eigen grondwet. Tijdens de 5e bijeenkomst krijgen de deelnemers les over veilig lopen en fietsen in Nederland, in 2017 is dit gegeven door een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland. De GGD komt tijdens de 6e bijeenkomst voorlichting geven over gezond zijn en gezond blijven in Nederland. De 7e bijeenkomst gaat over arbeid, hoe je in Nederland werk kunt vinden en wat de regels en gebruiken zijn op de werkvloer en tijdens de 8e bijeenkomst doen de deelnemers een vrijwilligersactiviteit die wordt georganiseerd door Stichting Present Bollenstreek. Deelnemers hebben onder andere koffie geschonken en spelletjes gedaan bij verzorgingshuizen en geholpen bij de kledingbank. Tijdens de feestelijke afsluiting krijgen de deelnemers na het ondertekenen een zakje bloembollen om thuis in huis te planten. In 2017 zijn in totaal 11 Arabische groepen en 1 Tigrinya groep gedraaid. Bij 2 groepen is na afloop als proef een evaluatieformulier ingevuld, hieraan zal in 2018 een vervolg worden gegeven.

De voorlichting is gegeven in eigen taal door een getrainde gespreksleider, die is ondersteund door een Nederlandse vrijwilliger van VluchtelingenWerk. In diverse media is aandacht geweest voor dit traject, zoals door de Weekendkrant van 31 maart 2017.

En dit deden we ook nog in 2017 in Noordwijkerhout!

In 2017 hebben vrijwilligers en cliënten van VluchtelingenWerk in Noordwijkerhout meegedaan aan de landelijke NL DOET actie in maart. Het team van VluchtelingenWerk heeft de handen uit de mouwen gestoken bij St. Philadelphia, een woongroep voor jongeren met een beperking aan de Campus in Noordwijkerhout. Het balkon is zomer klaar gemaakt, er is geschilderd en behangen en grondig schoongemaakt. Er werd een lunch aangeboden door St. Philadelphia. Het was een succesvolle en fijne dag met elkaar.

Eind november is een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen t/m 12 jaar. Dit was een groot succes met liedjes, dansjes en knutselwerkjes. Er was meer dan genoeg lekkers en voor ieder kind een mooi cadeau gesponsord door St. Pepernoot.

In 2017 is VluchtelingenWerk ook gaan samenwerken met Stichting Jarige Job. Deze stichting schenkt jarige kinderen een verjaardagsdoos met versiersels, traktaties en een cadeautje.
Een flink aantal kinderen van onze cliënten is in 2017 naar zwemles gegaan in De Schelft of gaan sporten, gesubsidieerd door het Jeugdsportfonds.

Eind 2017 hebben de vrijwilligers van VluchtelingenWerk in Noordwijkerhout een cheque ontvangen van  € 300,-- van Werkwinkel de 2e Kans in De Zilk. Een mooie opsteker voor onze hardwerkende, betrokken vrijwilligers.

In het laatste kwartaal 2017 zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten die tussen de 6 en 36 maanden in Noordwijkerhout wonen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op alle 5 locaties in de Bollenstreek. De vragenlijsten zijn vertaald in het Arabisch en het Tigrinya en worden anoniem ingevuld en verwerkt. De uiteindelijke uitkomsten zullen gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren.

In december 2017 is er een mooi stuk in het Noordwijkerhouts Weekblad geplaatst voor het werven van nieuwe vrijwilligers voor VluchtelingenWerk. Els Duivenvoorden, één van onze vrijwilligers, is samen met het gezin dat zij begeleidt geïnterviewd en op de foto gezet.

Inburgering

In de gemeente Noordwijkerhout kunnen de cliënten kiezen uit een aantal inburgeringsscholen. Veel cliënten kiezen voor Harmonie Taal in Noordwijk, maar cliënten volgen ook lessen bij Kreda in Lisse, Tulp Training in Sassenheim, Capabel Taal in Sassenheim, Delken & Boot in Leiden of op het Talencentrum van de Universiteit Leiden.  De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk informeren de cliënten over de verschillende inburgeringsscholen, waarbij de keuze voor een aanbieder bij de cliënt zelf ligt.

Ons team in Noordwijkerhout:

 • 5 vrijwilligers
 • 3 vrijwillige tolken

Het kantoor van VluchtelingenWerk Noordwijkerhout is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Via Antiqua. Op de locatie Noordwijkerhout was in 2017 één betaalde kracht werkzaam, gedurende 16 uur per week. In 2017 waren 9 vrijwilligers actief in de begeleiding van statushouders, samen met 3 vrijwillige tolken (2 Arabisch sprekend en 1 Tigrinya sprekend). In 2017 hebben we helaas afscheid moeten nemen van 2 vrijwilligers. Door mond-op-mond reclame, posters in het gezondheidscentrum en een artikel in het Noordwijkerhouts Weekblad zijn er gelukkig ook weer 2 nieuwe vrijwilligers aangetrokken waarmee het aantal vrijwilligers op peil is gebleven. 

Door de vrijwillige tolken is in de 2e helft van 2017 een tolkentraining gevolgd om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren. Alle vrijwilligers hebben de basiscursus en introductiebijeenkomst van VluchtelingenWerk gevolgd. Tevens zijn cursussen gevolgd op gebied van Interculturele Communicatie, Conflicthantering en Coachend Begeleiden. Ook zijn er trainingen gevolgd om te werken met de nieuwe versie van het Vluchtelingen Volg Systeem.

VluchtelingenWerk Noordwijkerhout maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.