Noordwijkerhout: 2018 in cijfers

In Noordwijkerhout zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 19 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Noordwijkerhout zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 19 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 5) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 19 statushouders gehuisvest
 • 13 volwassenen, 6 kinderen
 •  9 mannen/jongens, 10 vrouwen/meisjes
 •  grootste groep: Syriërs (11)
 •  6 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 304 bezoekers aan onze spreekuren

In Noordwijkerhout is er 1 x per week spreekuur. In 2018 was dit op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Het is nodig gebleken dit spreekuur te bezetten met 2 vrijwilligers. Dit werkt heel goed; hierdoor versterken de collega’s elkaar en kunnen we meer mensen beter helpen.
Het spreekuur wordt veelal bezocht door cliënten die na 2 jaar intensieve begeleiding nog vragen hebben over bijvoorbeeld inburgering, betalingen, overstappen naar een andere verzekering en voor hulp om brieven van instanties beter te kunnen begrijpen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  2 nieuwe dossiers in 2018
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 2
 •  totaal afgeronde dossiers: 2

In 2017 is er een procedure gezinshereniging gestart voor een Eritrees gezinslid. Begin 2018 zijn daar nog veel werkzaamheden voor geweest, en uiteindelijk is daar in 2018 een negatieve beschikking op gekomen.
In 2018 is er gezinshereniging geweest van een Syrisch gezin. Deze procedure was in het AZC opgestart en de procedure is door VluchtelingenWerk Noordwijkerhout succesvol afgerond.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Noordwijkerhout beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.
Er zijn goede contacten met de lokale samenwerkingspartijen zoals de woningstichting Padua, de gemeente (ISD), het sociaal wijkteam, CJG, WMO loket, MEE, Raamwerk maar ook met het Taalpunt van de bibliotheek.  De samenwerking verloopt prettig en constructief.
De contacten met de kerkelijke organisaties zijn goed. Ze zijn bereidwillig om statushouders te ondersteunen in verschillende vormen. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de PCI (Parochiële Caritas Instelling). PCI is een kerkelijke charitatieve instelling die mensen probeert te helpen, wanneer alle andere voorzieningen zijn geprobeerd maar hebben gefaald. Voor mensen die met hun gezin willen herenigen en die nergens meer terecht kunnen, bieden zij ondersteuning in financiële zin.
Zij vergoeden in een aantal gevallen (een deel van) de kosten van vliegtickets voor gezinshereniging als een gift, aan statushouders. Ook worden wij jaarlijks door de kerk benaderd om een selectie te maken van gezinnen die het extra zwaar hebben om in aanmerking te komen voor een kerstattentie.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  13 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 •  14 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

 •  4 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Noordwijkerhout biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan statushouders aan. Het traject wordt verzorgd door een getrainde gespreksleider in dienst van VluchtelingenWerk die ook de taal van de deelnemers spreekt.

Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 8 interactieve bijeenkomsten van 3 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor statushouders uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek.
Tijdens deze bijeenkomsten maken de deelnemers intensief kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Ook de Nederlandse grondwet, democratie en rechtstaat komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een korte film, brochures en ander materiaal ontwikkeld door ProDemos.
Een medewerker van de GGD komt voorlichting geven over hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd en hoe je gezondheidsproblemen kunt voorkomen. Het thema opvoeding en de rol van ouders en instanties wordt eveneens  behandeld.
Omdat veel nieuwkomers de verkeersregels niet kennen wordt stilgestaan bij de veiligheid op straat en krijgt iedereen een boekje met de belangrijkste regels mee.

Deelnemers worden geïnformeerd over het onderwijssysteem en de rechten en plichten rond arbeid en het vinden van werk. Tijdens de bijeenkomsten wordt het belang van participatie, eigen verantwoordelijkheid en inburgering benadrukt. Om hen te inspireren en te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen wordt door Stichting Present Bollenstreek een vrijwilligersactiviteit georganiseerd.  Deelnemers  hebben o.a. bij de speeltuin Jeugdland in Hillegom spelletjes gedaan en bij Marente Revalidatie in Warmond een gezellige middag verzorgd voor de bewoners met zelfgemaakte hapjes , muziek en dans.
Het hele traject wordt afgesloten met de ondertekening en overhandiging van de participatieverklaring waarbij iedere deelnemer een typisch Hollands product mee krijgt in de vorm van een pakje stroopwafels.

Sinds september 2018 verzorgt VluchtelingenWerk in opdracht van de gemeente ook een participatieverklaringsworkshop voor migranten, die uit één dagdeel bestaat waarin de Nederlandse kernwaarden en de grondwet worden behandeld. In 2018 is er 1 groep gedraaid , waaraan 1 migrant uit Noordwijkerhout heeft deelgenomen.

Organisatie

2018 was een emotioneel en bewogen jaar voor VluchtelingenWerk Noordwijkerhout. Een plotseling sterfgeval van één van de vrijwilligers heeft het hele team beroerd. Ook zijn partner is (tijdelijk) gestopt als vrijwilliger. Dat alles heeft een grote impact gehad. Daarnaast was er een aanzienlijk natuurlijk verloop onder de vrijwilligers door veranderingen in persoonlijke omstandigheden.
Met de krimp van het team was het noodzakelijk om het team te vernieuwen en te versterken. Het goede nieuws is dat er halverwege het jaar vijf nieuwe  vrijwilligers/maatschappelijk begeleiders zijn gevonden die het team een enorme impuls geven. De uitbreiding van het team betekent een betere bezetting op kantoor waardoor de bereikbaarheid ook is verbeterd.

Door het vertrek van teamleider Jacqueline van Nieuwkerk is vanaf april 2018 een nieuwe teamleider gestart op de locatie Noordwijkerhout: Monique van den Hoonaard. Zij is ook teamleider van Noordwijk, wat goed aansluit bij de gemeentelijke fusie van Noordwijk met Noordwijkerhout. Dit heeft als voordeel dat er voor de vrijwilligers van beide locaties gezamenlijke activiteiten, overleggen en trainingen plaatsvinden en dat de dienstverlening een kwaliteitsimpuls krijgt. Als het nodig is kan men elkaar opvangen, vervangen en met elkaar meedenken. En vooral leren van elkaar. In het kader van de nadere kennismaking is het jaarlijkse etentje van de twee locaties gecombineerd en dat is een gezellige avond geworden. We zijn op de goede weg.

Het kantoor van VluchtelingenWerk is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Via Antiqua.