Papendrecht: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Papendrecht zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 58 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flinke achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling omgezet in een voorprond van 4.

 

 • 48 statushouders gehuisvest
 • 33 volwassenen, 15 kinderen
 • 22 mannen, 26 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (34)
 • 25 beschikbaar gestelde woningen

De gemeente Papendrecht heeft de taakstelling 2017  (55 personen) gerealiseerd en zelfs een voorsprong behaald van 4 personen voor het jaar 2018.  Volgens de registratie van VluchtelingenWerk waren dit slechts 48 personen. Het verschil komt voort uit het tijdstip van registreren door het COA. In vergelijking met het 2016 hebben wij bijna geen instroom van  Eritrese mensen. De meeste statushouders kwamen uit Syrië. Het waren relatief kleine gezinnen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 4 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 16
 • 9 succesvol afgesloten dossiers

In 2017 zijn in Papendrecht  4 nieuwe dossiers gezinshereniging opgestart naast 12 dossiers van het jaar daarvoor.  In totaal zijn  we bezig geweest met 16 dossiers. 9 dossiers zijn positief afgerond, 3 afgewezen. Het laatste betreft dossiers van Eritrese cliënten. Zij beschikken vaak niet over de juiste documenten. Wanneer het om kinderen gaat, kan er een beroep worden gedaan op de DNA-procedure.

Iedere procedure gezinshereniging is uniek. Er wordt veel  geduld  en doorzettingsvermogen gevraagd van zowel de statushouder als de begeleider van VluchtelingenWerk.  Het doorlopen van een procedure gezinshereniging duurt gemiddeld 8 maanden tot een jaar. In 2017 hebben wij viermaal de IND in gebreke gesteld, omdat onze cliënt in de eerste 6 maanden van zijn procedure geen enkele correspondentie  had ontvangen.

Iedere cliënt is toegewezen aan een vaste begeleider. In de eerste fase van de begeleiding is het contact erg intensief. Vaak zijn er documenten die in het dossier ontbreken. In de meeste gevallen moesten deze worden opgevraagd in het land van herkomst. Wij zorgden voor de vertalingen en leverden deze aan bij de IND. Als de IND een positief besluit nam, regelden we een aantal zaken met de Nederlandse Ambassade in het land van herkomst of een buurland. Wij hielpen cliënten met de aanschaf van de tickets voor de nareizigers. We hebben daarbij vaak een beroep gedaan op fondsen of kerken voor een financiële bijdrage.

Zoals gezegd beschikken cliënten uit Eritrea vaak niet over de documenten die de IND nodig heeft. De meeste statushouders kunnen alleen kerkelijke documenten overleggen, maar deze worden door de IND niet erkend. VluchtelingenWerk kon in deze situaties terugvallen op onze helpdesk/advocaten en bijvoorbeeld  een DNA procedure opstarten. Vaak leidde dit tot een positief advies.
In vergelijking met het jaar 2016 hebben wij in 2017 minder nieuwe dossiers Gezinshereniging gehad.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Papendrecht beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Het afgelopen jaar hebben we een goede samenwerking gehad met een aantal partners zoals Woonkracht10, Kerken, BWI/sociaal wijkteam, Stichting Anders, Werk café en de  gemeente Papendrecht.

Met de Kerken hebben we een aantal ontmoetingsmomenten georganiseerd. Ongeveer 150 mensen  (jong en oud) waren bij elkaar.  Een aantal cliënten heeft gekookt, anderen hebben  zich traditioneel gekleed. Al met al een geslaagde activiteit. Op verzoek van een aantal kerken hebben wij voorlichting/informatie gegeven over de statushouders en de rol van VluchtelingenWerk. 

Via Stichting Anders hebben wij leuke klusjes geregeld  voor statushouders die geen middelen hebben. Verder hebben wij ook veel spullen aangeboden gekregen zoals een fiets/computers/laminaat. Met het BWI/ Sterk Papendrecht  hebben wij diverse overleggen gehad om onze samenwerking te versterken. Dat geldt ook voor Woonkracht10. 

In onze teamoverleggen hebben wij regelmatig gasten uitgenodigd van  verschillende partners  ( Elycio taalaanbieder, Woonkracht10, Voedselbank, Kledingbank, Burgemeester, zorgaanbieder, Buurtgezinnen, SDD, afd. Burger Zaken, Werk Café, Kerken vertegenwoordigers, Vrijwilligerssteunpunt).  

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 147 contacten spreekuur/infopunt

Op  locatie Papendrecht is er op maandag – en donderdagmiddag inloop spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor cliënten die klaar zijn met hun maatschappelijk begeleidingtraject en geen vast begeleider hebben.  Iedere middag zijn er twee begeleiders beschikbaar. Zij krijgen diverse vragen op het gebied van financiën, belastingen en toeslagen. In vergelijking met voorgaande  jaren merken wij dat het aantal spreekuurvragen daalt. Waarschijnlijk omdat we de statushouders stimuleren meer gebruik te maken van andere hulporganisaties zoals  het BWI/ Sterk Papendrecht.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV. In de gemeente Papendrecht werden in 2017 48 vestigingstrajecten uitgevoerd met 48 personen. De gemeente Papendrecht financiert de vestigingstrajecten per persoon. Daarom is het aantal gerealiseerde taakstelling ook gelijk het aantal uitgevoerde vestigingstrajecten. Deze 48 trajecten waren verspreid in 25 gezinnen/ adressen.

 • 48 gestarte trajecten coaching vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding (mb) is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. Voor de gemeente Papendrecht bestaat de maatschappelijke begeleiding uit de volgende onderdelen:

Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt  gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 39 gestarte trajecten mb

Van de 48 statushouders die we  in 2017 hebben opgevangen, zijn 39 volwassenen gestart het het traject maatschappelijk begeleiding. Met het RMBA-geld dat de gemeente Papendrecht in 2017 beschikbaar stelde, konden wij  de Basis MB uitvoeren. Dat zijn individuele coachingsgesprekken gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de statushouders. 

In het eerste jaar zitten de meeste statushouders in een  taaltraject. Zij gaan gemiddeld 3 dagdelen naar een taalaanbieder.  Ondanks de taalbarrière is het ons gelukt drie statushouders te helpen met het vinden van  vrijwilligerswerk.  Onze maatschappelijke begeleiders hebben in de eerste maanden gemiddeld 1 keer per week contact met hun cliënten. Daarna wordt het gemiddeld 2 keer per maand.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 4 groepen voor workshops
 • 52 statushouders volgden het traject

VluchtelingenWerk Papendrecht biedt in opdracht van de gemeente sinds januari 2017 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaring. In Papendrecht bestaat dit traject uit 2 dagdelen. Tot nu toe hebben wij 4 momenten gehad. In totaal hebben 52 statushouders de workshops bezocht – 3 groepen met Arabisch sprekenden en 1 groep Eritreërs.  De deelnemers zijn allemaal mensen vóór 1 oktober 2017 in de gemeente komen wonen en behoorden niet tot de doelgroep die verplicht is  deze activiteit te volgen. De workshops werden gegeven door ervaren trainers die de moedertaal  van de statushouders spreken. Vaak kreeg  de gemeente de gelegenheid om een deel van het programma te verzorgen. Op 8 maart 2018 organiseert de gemeente Papendrecht een feestelijke dag om de certificaten aan de deelnemers uit te reiken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 zijn organisaties uit verschillende sectoren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. VluchtelingenWerk valt onder de sector maatschappelijke ondersteuning en is daarmee verplicht om met de meldcode te werken. Het afgelopen jaar stond in het teken van deskundigheidsbevordering. Er is een medewerker van VluchtelingenWerk getraind tot aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de subregio Zuid-Holland Zuid. De aandachtsfunctionaris heeft o.a. een adviserende functie richting teamleiders en het management rondom het gebruik van de meldcode. Er is een plan van aandacht opgesteld waarin beschreven staat hoe de meldcode binnen de organisatie gebruikt wordt en hoe er binnen de organisatie zorg gedragen wordt voor blijvende aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor teamleiders heeft er een eendaagse training plaatsgevonden over huiselijk geweld en kindermishandeling. De teamleider van Papendrecht heeft daar aan deelgenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met het trainen van vrijwilligers en stagiaires. Ieder kwartaal organiseerde de aandachtsfunctionaris een workshop waarin signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling besproken werden en uitgelegd werd hoe de organisatie daarmee omgaat. In Papendrecht waren er geen casussen waarbij geweld een rol speelde.  

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

VluchtelingenWerk Papendrecht heeft de nieuwe Burgemeester van de gemeente Papendrecht uitgenodigd voor de koffie. Dit was in het kader van de kennismakingrondjes van de Burgemeester met alle organisaties in Papendrecht. Het was een prettig en informeel moment met alle vrijwilligers. Samen met Stichting Interkerkelijk Hulp voor Vluchtelingen in Papendrecht hebben we rond de kerstdagen een gezellige avond georganiseerd  voor de statushouders.  Ruim 120 mensen waren er bij elkaar. Ook in de zomer hebben wij  samen  een picknick georganiseerd. Was ook een geslaagde activiteit.
Twee gedreven vrijwilligers organiseren ieder maandagmiddag fietsles. Als dank voor hun inzet hebben zij van de gemeente Papendrecht twee nieuwe fietsen gekregen.

Samen met Stichting Interkerkelijk Hulp aan Vluchtelingen in Papendrecht (SIHVPA) hebben wij meer dan 25 statushouders gekoppeld aan een maatje. De ene statushouder heeft behoefte aan taalondersteuning, anderen hebben behoefte aan sociale contacten.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

In de gemeente Papendrecht is de inburgering in 2017 verzorgd door Elycio / Da Vinci / Delken en Boot.

Ons team in Papendrecht

 • 19 vrijwilligers
 • 1 stagiair

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, locatie Papendrecht is gevestigd op Stellingmolen 193 te 3352 BG  Papendrecht. Het team bestaat uit 20 personen aangestuurd door een betaalde medewerker (teamleider).  Een aantal van hen werkt op kantoor en houdt zich bezig met de begeleiding, anderen helpen met administratieve taken. Een groep vrijwilligers is actief buiten kantoor en legt huisbezoeken af. Anderen helpen de statushouders met het halen en brengen van spullen. Verder is er iemand die stage loopt voor de opleiding rechten. Ieder nieuwe vrijwilliger/ stagiair wordt aangemeld voor de basiscursus en andere trainingen die VluchtelingenWerk  organiseert. Verder  is er elke eerste donderdag van de maand een teamoverleg. Daarnaast heeft de teamleider regelmatig overleg met de vrijwilligers.

VluchtelingenWerk Papendrecht maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.