Papendrecht: 2018 in cijfers

In Papendrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 28 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Papendrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 28 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 12) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 28 statushouders gehuisvest
  • 15 volwassenen, 13 kinderen
  • 12 mannen, 16 vrouwen
  • grootste groepen:  Eritreeërs (12) en Syriërs (8)
  • 15 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Op het kantoor in Papendrecht is op 2 dagen in de week een spreekuur ingericht:
op  dinsdag van 09.30 uur tot 13.00 uur en
op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
  •  totaal aantal dossiers: 9
  • totaal succesvol afgeronde dossiers:  2

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

  • 15 gestarte trajecten Coach Vestiging

In 2018 zijn er in totaal 15 trajecten coaching huisvesting gestart. Eén daarvan betrof een Eritrees gezin, nareizigers, bestaande uit 7 personen. De vader was voorheen woonachtig in de gemeente Zwijndrecht. Bij de overige vestigingen ging het voornamelijk om kleine huishoudens, hiervan hebben 10 alleenstaande statushouders een woning toegewezen gekregen.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  •  15 gestarte trajecten MB

Tijdens de maatschappelijke begeleiding worden de statushouders gemiddeld tweewekelijks gesproken, indien nodig bezoeken zij ook vaker onze locatie. Iedere statushouder heeft een maatschappelijk begeleider. 
Het koppelen aan een taalmaatje (vanuit de kerken) is een belangrijke activiteit die reeds tijdens de maatschappelijke begeleiding in gang wordt gezet.
Na afronding van de coach huisvesting fase en de maatschappelijke begeleiding worden statushouders doorverwezen naar Sterk Papendrecht. De overdracht vindt plaats middels een ‘warme overdracht’.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Papendrecht verzorgt in opdracht van de gemeente Papendrecht de participatieverklaringstrajecten, bestaande uit de basismodule van 2 dagdelen.
In 2018 hebben 2 deelnemers de workshops gevolgd, een gezinsmigrant van Syrische afkomst, de ander van Eritrese afkomst. Beiden hebben de workshops gevolgd, de een bij VluchtelingenWerk Dordrecht, de ander bij VluchtelingenWerk Papendrecht.
2019 staat al een aantal PVT workshops gepland, zowel voor de statushouders als voor de gezinsmigranten.

Organisatie

De locatie van VluchtelingenWerk Papendrecht is  gevestigd op Stellingmolen 193, postcode 3352 BG in Papendrecht. Het spreekuur voor de maatschappelijke begeleiding is  op dinsdag van 09.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur op afspraak.
Het team bestaat uit 15 vrijwilligers, bestaande uit de volgende functies:  coach huisvesting, maatschappelijke begeleider, administratief medewerker in combinatie met receptietaken, Arabische tolk, huishoudelijk medewerker.
Daarnaast werken twee vrijwilligers, die alleen huisbezoeken afleggen en, indien nodig, met de statushouders mee gaan naar bijvoorbeeld de voedselbank, huisarts, enz.. Vermeldenswaard is dat de huishoudelijke medewerker een statushouder is die zelf nog met de inburgering bezig is.  Via het Da Vinci College heeft hij de gelegenheid gekregen om bij VluchtelingenWerk als vrijwilliger, huishoudelijke medewerker, zijn taalniveau te verhogen.

2018 is voor VluchtelingenWerk Papendrecht geen gemakkelijk jaar geweest. Een teamleider is op dramatische wijze om het leven gekomen. Dat heeft grote impact gehad.