Ridderkerk: 2018 in cijfers

In Ridderkerk zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 56 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Ridderkerk zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 56 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 7) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 •  56 statushouders gehuisvest
 •  25 volwassenen, 31 kinderen
 •  29 mannen, 27  vrouwen
 •  grootste groep: Syriërs (25)
 •  14 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •  314 bezoekers van onze spreekuren

De spreekuren vinden plaats op kantoor van VluchtelingenWerk aan de Koningsplein 4 in Ridderkerk.
De spreekuren op afspraak (maatschappelijke begeleiding en juridische spreekuur) worden zeer druk bezocht. De begeleiding van nieuwe reguliere plaatsingen binnen de taakstelling is intensief.  Er wordt veel begeleiding gegeven bij het opstarten van huisvesting en inkomen.
Nieuwe cliënten krijgen een uitgebreide intake. Dit gebeurt met behulp van een standaardvragenlijst. Als vervolg op de intake wordt er met de teamleider besproken welke hulp er aan de cliënt geboden gaat worden. In 2018 hebben we in gemeente Ridderkerk met 25 volwassen een intake gedaan. 
Op het spreekuur informatie/adviespunt (inloopspreekuur) komen cliënten met vragen over o.a. :
    • verlengen van verblijfsvergunning/intrekken van verblijfsvergunning/waarderen van diploma’s
    • belastingtechnische zaken/gezinshereniging/aanmelding pasgeborene bij IND/werk/opleiding
    • financiën/inburgering/ondersteuning invullen formulieren
Vragen gerelateerd aan de status van de vergunninghouder  worden ook door ons opgepakt. Zij worden doorverwezen naar het juridisch spreekuur. Voor andere vragen wordt de cliënt doorverwezen naar een reguliere instelling of organisatie. 

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  2 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 •  totaal aantal dossiers: 47
 •  aantal afgeronde dossiers in 2018: 18

Er zijn 9 gezinsherenigingen ( GZH) succesvol afgerond. De gezinnen zijn of al in Ridderkerk geplaatst of verblijven in het AZC in afwachting van een woning in Ridderkerk. Het gaat om 5 gezinsherenigingen uit Syrië, 2 uit Afghanistan, 1 uit Pakistan en 1 uit Eritrea.  Van de GZH aanvraag uit Eritrea is nog niet het volledige gezin overgekomen. Er is slechts 1 zoon overgekomen.
Over het algemeen worden  GZH aanvragen voor de Syrische groep eerder gehonoreerd  dan voor de Eritrese en de Afghaanse groep. Dit heeft te maken met het aanleveren van brondocumenten. In een land als Eritrea was het niet gewoon om brondocumenten aan te vragen.  Dit gaat om documenten zoals trouwaktes, geboorte aktes en familieboekjes. Het administratieve systeem  is niet goed geregeld zoals in Syrië het geval was. Bij geboorte of een huwelijk was het niet vanzelfsprekend dat er een akte uitgereikt werd. Is er een akte aanwezig dan ontbreken vaak stempels van officiële instanties  waardoor het niet geaccepteerd wordt door de IND als brondocument om aan te tonen dat men een gezin of huwelijksrelatie heeft. Tijdens het GZH traject is er veel contact met de IND, de asieladvocaten, de Nederlandse Ambassade, vertaalbureaus voor het vertalen van brondocumenten naar het Nederlands of Engels en uiteraard met de cliënt zelf.
Het is in 2018 twee keer voorgekomen dat nareizigers uit Eritrea, vrouw met kinderen, naar de Nederlandse Ambassade in een buurland moesten reizen. Bij de grens met Ethiopië is het gezin aangehouden en vervolgens in een gevangen beland.  Voor de referent, de echtgenoot in dit geval, is het een nachtmerrie. Het gezin verbleef maanden in de gevangenis. Voor één gezin is het uiteindelijk goed gekomen.  Het andere gezin verblijft nog steeds in de gevangenis.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  25 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 •  57 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Wonen
De vrijwillige begeleiders voor huisvesting starten hun werkzaamheden met het uitreiken en toelichten van de brochure welkom in uw gemeente met daarin veel aandacht voor leven in Nederland. Zoals op tijd komen voor afspraken, geluidsoverlast beperken , afval scheiden, onderhoud van de tuin en opgeruimd houden van balkon of galerij. Daarnaast staan zij de vergunninghouders bij met vragen over o.a. hun huurhuis, aansluiting gas water en licht , internet en tv. Bovendien verlenen zij advies bij de inrichting van de woning.
Financiën
Om de zelf regie te stimuleren ontvangen de nieuwe statushouders een ordner om hun belangrijke papieren in op te bergen (op categorie) en  dienen ze deze ook mee te brengen naar een afspraak op kantoor. Ook krijgen zij kort na de intake al voorlichting over het belang van een goede administratie en inzicht in de financiën. Aanvullend ondersteund de gemeente (uitkeringsinstantie) de statushouders  door het betalen van de huurkosten tijdens de eerste maanden ter voorkoming van schuden. VWR geeft aan de gemeente door zodra een statushuder in staat is deze taak zelf te kunnen overnemen.
We zien dat veel cliënten, met name, de jongeren in financiële problemen komen. De problemen die ontstaan komen o.a. voort uit:
    • onbekendheid met het Nederlandse systeem van betalingen, men laat te lang rekeningen liggen, waardoor  extra kosten bijkomen
    • geen vaardigheden om de financiële administratie te beheren
    • aanschaf dure mobiele telefoons
    •  geen inzicht in het belgedrag
    •  banken die makkelijk geld lenen en creditcards verstrekken
    •  onbekendheid met de waarde van de euro
    • de Belastingdienst die  toeslagen terug vordert vanwege wijziging in woon/gezinssituatie wanneer een gezinshereniging plaatsvindt
    • uitkeringen die geblokkeerd worden of sancties door de gemeente wanneer men werkt en niet op tijd loonstrook inlevert of via meldingsformulier laat weten hoeveel men verdient heeft
Zorg
Naast de aanmelding bij huisarts en tandarts is er in 2018 ook gekeken naar een verbeterde samenwerking met het CJG en het Wijkteam.
Inburgering en aanmelding kinderen op school
VluchtelingenWerk Ridderkerk vraagt voor  inburgeringsplichtige statushouders DUO leningen aan en verzorgt de aanmelding op een inburgeringsschool. Daarnaast wordt  bijzondere bijstand aangevraagd voor de reiskosten. Voor de opvang van de kleinste kinderen wordt samengewerkt met de gemeente Ridderkerk en de Peuterspeelzaal.
De basisschoolleerlingen vanaf 5 tot 7 jaar worden aangemeld bij de basisscholen en kinderen vanaf 7 tot 12 jaar worden aangemeld bij de schakelklas bij de Piramide. In 2018 zijn 22 kinderen in de schakelklas geplaatst. Naar aanleiding van gesprekken met de interne begeleider blijkt dat een aantal kinderen last heeft van een oorlogstrauma, ook bij de ouders is dit gesignaleerd. Verder hebben kinderen door de oorlog een ontwikkelingsachterstand opgelopen, waardoor zij langer dan een jaar in een klas blijven. Voor de zorgkinderen is er regelmatig overleg met het Wijkteam. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld bij de ISK in Rotterdam. Vanaf 18 jaar gaan wij samen met de klantmanager kijken waar zij het beste aangemeld kunnen worden. Dit hangt af van het taalniveau Nederlands of Engels en de leerbaarheid.
Taalcoaching
Vergunninghouders  willen niets liever dan een betaalde baan. Ze geven aan  dat ze dan  het gevoel hebben dat ze meedoen en meetellen in de samenleving. Het is voor hen erg moeilijk om  aan een betaalde baan te komen. Dit komt voornamelijk door de onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal die gevraagd wordt op de werkvloer.  Om de toeleiding naar de arbeidsmarkt te bevorderen speelt taalcoaching een belangrijke rol.
In Ridderkerk zijn er 11 taalcoaches voor het project Taalcoaching aan het werk. Dit jaar zijn in totaal 5 nieuwe taalkoppelingen gerealiseerd.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
VluchtelingenWerk in Ridderkerk biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 •  73 trajecten pvt voor statushouders
 •  6 pvt-trainingen voor migranten

Voorafgaand aan het traject biedt de gemeente Ridderkerk een informatiebijeenkomst aan waarin aan de participanten uitgelegd wordt wat de Participatieverklaring is en waarom deze belangrijk is. Daarna wordt door VWR in twee workshops voor asiel en niet-asiel migranten (waarbij een tolk aanwezig is om te vertalen) de waarden en normen met de participanten uitgebreid besproken en uitgelegd. Ook biedt gemeente Ridderkerk tot slot  een aanvullende module, waarin men actief gaat kennismaken met de mogelijkheden tot participatie. Hierin worden instellingen in Ridderkerk bezocht zoals de Oudheidkamer, de Singelkerk, Stichting Facet en de Muziekschool.
Tijdens de uitreiking van de participatieverklaring  gaven de deelnemers aan het te waarderen dat de  wethouder was gekomen om een praatje te houden en de participatieverklaringen te overhandigen.

Organisatie

Tot februari 2018 waren twee betaalde teamleiders op de locatie Ridderkerk  werkzaam. Vanaf februari wordt de locatie geleid  door 1 teamleider. De senior teamleider  geeft functionele ondersteuning aan de teamleider.
Er zijn 19 vrijwillige medewerkers werkzaam bij VluchtelingenWerk Ridderkerk.  Daar zit op dit moment 1 MBO stagiair bij. Aan het begin van het jaar waren er 2 HBO stagiairs en 1 MBO stagiair. Vanwege einde stage tijd zijn zij gestopt.
De MBO stagiair is van Turkse afkomst en veel Syriërs hebben een tijd in Turkije gezeten en kunnen zich verstaanbaar maken in de Turkse taal. Als ze er niet uitkomen spreken ze Turks met de stagiair.  In september is de HBO stagiair teruggekomen om bij ons de afstudeerscriptie te doen. Daarnaast werken nog een aantal taalcoaches voor VWR.  Er wordt veel inzet van hun verwacht  op gebied van begeleiding en administratie. Ook de veranderingen binnen de gemeente vraagt veel flexibiliteit van de medewerkers.