Ter Apel: aanmelding van asielzoekers

Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland dient zich direct na aankomst in Nederland persoonlijk in Ter Apel bij de IND te melden. Of op luchthaven Schiphol, bestemd voor de reizigers per vliegtuig.

Wat doet VluchtelingenWerk in Ter Apel?

In Ter Apel (gemeente Westerwolde) is VluchtelingenWerk werkzaam in het AC (Aanmeldcentrum), COL (Centrale Ontvangst Locatie),  POL (Procesopvang Locatie) en VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie). We zijn daar onder meer aan het werk op de volgende vlakken:

  • VluchtelingenWerk geeft dagelijks voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedures, rechtsbijstand en stand van zaken in de asielprocedure.
  • Verder is VluchtelingenWerk vraagbaak voor alle bewoners m.b.t. de meest uiteenlopende zaken die met de asielprocedure te maken hebben.

  • Daarnaast geeft VluchtelingenWerk voorlichting aan nareizigers: mensen die i.v.m. gezinshereniging naar Nederland komen.

  • VluchtelingenWerk kan in de POL het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker doornemen (VluchtVerhaalAnalyse), en biedt hulp bij het opvragen van documenten die vluchtverhaal en identiteit ondersteunen

Belangen van vluchtelingen

Dankzij de hulp van onze donateurs kunnen wij opkomen voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Help jij ook mee met een gift zodat wij dit kunnen blijven doen?

Uitleg over de verschillende locaties in Ter Apel

1. COL Ter Apel (Centrale Ontvangst Locatie) Ter Apel

Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland dient zich direct na aankomst in Nederland persoonlijk te melden. Na deze aanmelding volgt een intake door AVIM, een Aanmeldgehoor door de IND en een tuberculose-onderzoek door de GGD. Men verblijft gedurende deze periode in COL.

Vanuit de COL vertrekken de asielzoekers (na het aanmeldgehoor met IND) naar:

  • Een POL-locatie in Nederland, start van de RVT = Rust- en Voorbereidings Termijn voor mensen die in Nederland de asielprocedure in gaan;
  • Een AZC : mensen met een zogenaamde Dublinprocedure;
  • Of blijven in COL: mensen die uit de zgn. “veilige landen” komen en die direct een versnelde asielprocedure ingaan.

2. POL (Procedure Opvang Locatie) Ter Apel
Tijdens de Rust- en Voorbereidings Termijn, én de AA (Algemene Asielprocedure), verblijven asielzoekers in de POL-locatie. Ook mensen die met gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen (nareizigers) verblijven in POL Ter Apel.

Voorlichting (POL):
VluchtelingenWerk geeft dagelijks voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)proceduresrechtsbijstand en stand van zaken in de asielprocedure. Dit gebeurt zowel collectief als individueel. Voor een zorgvuldig verloop van de procedure is goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk zodat deze zich grondig kan voorbereiden. De mensen hebben eerst vaak geen idee wat hun te wachten staat. Door middel van een 1. een voorlichtingsfilm, 2. schriftelijk voorlichtingsmateriaal in de eigen taal en 3. hen mondeling met behulp van een tolk goed te informeren weet men beter waar men aan toe is.

Verder is VluchtelingenWerk vraagbaak voor alle bewoners m.b.t. de meest uiteenlopende zaken die met de asielprocedure te maken hebben.
Daarnaast geeft VluchtelingenWerk dagelijks voorlichting aan nareizigers: mensen die i.v.m. gezinshereniging naar Nederland komen,

Juridische begeleiding (POL):
VluchtelingenWerk kan in de POL het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker doornemen (VluchtVerhaalAnalyse), en biedt hulp bij het opvragen van documenten die vluchtverhaal en identiteit ondersteunen. Ook landendocumentatie en jurisprudentie worden hierbij betrokken.


3. AC (AanmeldCentrum IND) Ter Apel
In het AC start de AA: Algemene Asielprocedure. In het AC wordt door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) beoordeeld of het asielverzoek wordt toegewezen of afgewezen of dat er nader onderzoek nodig is.
De asielzoeker wordt na het aanmeldgehoor  en een "eerste gehoor" of “verificatiegehoor “ ondervraagd over zijn identiteit, nationaliteit en reisroute en in een "nader gehoor" over de inhoud van het vluchtverhaal: waarom hij/zij het land van herkomst moest verlaten. Verder spreekt de asielzoeker met zijn advocaat ter voorbereiding of nabespreking van het interview (of gehoor).

Bijwonen gehoren (AC):
Het is VluchtelingenWerk toegestaan deze gehoren als belangenbehartigende partij ter ondersteuning van de asielzoeker bij te wonen. Advocaten kunnen verzoeken om bijwoning van een gehoor, ook asielzoekers zelf kunnen hier om vragen. Het is zaak bij deze bijwoningen goed te observeren, afgewogen te interveniëren en relevante zaken over te dragen aan de advocatuur.
VluchtelingenWerk geeft in het AC voorlichting over de asielprocedure aan de groep mensen uit veilige landen.

4. VBL (Vrijheids Beperkende Vertrek- en Onderdak locatie)
De asielprocedure heeft een begin en ook einde. Wanneer het asielverzoek is afgewezen en alle rechtsmiddelen uitgeput zijn is de asielzoeker in beginsel uitgeprocedeerd. In deze locatie krijgen de uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal 12 weken de tijd om via DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) hun terugkeer naar het land van herkomst alsnog te realiseren.
VluchtelingenWerk bespreekt met de cliënt alle ins en outs bij terugkeer naar het land van herkomst, biedt aan bepaalde nationaliteiten een terugkeeropties m.b.t. het maken van een nieuwe start of begeleidt bij overige vragen/bijzonderheden.
Ook checkt VluchtelingenWerk het dossier om te kijken of er nog aanknopingspunten zijn voor een herhaalde aanvraag, af en toe komt dit voor.

Spreekuur (POL en VBL):
Tijdens dagelijkse spreekuren worden allerlei vragen van asielzoekers beantwoord, afspraken gemaakt voor individuele gesprekken en er wordt hulp geboden bij het opvragen en over laten komen van documenten.

Belangenbehartiging (alle locaties): 
Deze speelt een belangrijke rol in het takenpakket van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk, met name i.v.m. het belang van de asielprocedure. Hierbij kun je denken aan het opsporen van (of  in contact brengen met) in Nederland aanwezi­ge familieleden, het doorverwijzen naar ketenpartners, overige acties etc.

Overig:
Asielzoekers bevinden zich over het algemeen in een stressvolle situatie. VluchtelingenWerk is dagelijks aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, te troosten, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen. Al met al een verantwoordelijke functie in een uitdagende en fascinerende werkomgeving.