Terneuzen: 2018 in cijfers

In Terneuzen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 44 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 10) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.
placeholder
  • 44 statushouders gehuisvest
  • 24 volwassenen, 20 kinderen
  • landen van herkomst Congo (24), Eritrea (12) en Syrië (8)

Conform de afspraken heeft VluchtelingenWerk 44 nieuw gehuisveste statushouders in 2018 maatschappelijke begeleiding geboden.
In 2018 zijn er zes gezinnen uit Congo gehuisvest in de gemeente Terneuzen. Het betreft 24 hervestigde vluchtelingen. Meer dan de helft van de hervestigers zijn volwassenen. Daarnaast zijn er  14 gezinsherenigers begeleid in 2018.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
VluchtelingenWerk Terneuzen heeft een kantoor gevestigd aan de Rosegracht 2 in Terneuzen. Op maandagochtend van 9.30 tot 12.30 is het kantoor geopend voor juridische vragen. Dinsdag, woensdag en vrijdag is het kantoor van 9.30 tot 12.30 geopend voor algemene vragen. Tijdens de spreekuren zijn er altijd 2 vrijwilligers aanwezig.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Door de juridisch begeleiders wordt ook hulp geboden bij de aanvragen bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk en het (nood)fonds uit Zeeland, Refugium. Bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de tickets kosten boven de 1000 euro, wat daar onder  komt, kan gevraagd worden bij het (nood)fonds Refugium.  Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen In situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Er wordt wel uitgegaan van een eigen bijdrage van de cliënt van 250 euro voor de vliegtickets. Omdat deze eigen bijdrage voor veel cliënten ook erg hoog is schenkt Kerk en Vluchteling aan iedere statushouder die middels de juridisch begeleider een aanvraag indient een vergoeding van 100 euro.

  •  3 nieuwe dossiers in 2018
  •  totaal aantal dossiers: 32
  • 10 afgeronde dosssiers

Samenwerking, voorlichting, belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Terneuzen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

In de zomer van 2018 is er uit het Platform We Helpen het initiatief Help je buren op weg ontstaan. VluchtelingenWerk is nauw betrokken geweest bij dit initiatief.

In samenwerking met de GGD, de gemeente Terneuzen, Piblw, Woongoed en Clavis werden er voor de komst van 6 hervestigde gezinnen in de zomer 4 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden gezondheid, inburgering, werk en uitkering en wonen in Nederland besproken. Voor het sociale domein was er september een thema bijeenkomst om meer te weten te komen over de situatie in Congo en de Congolese cultuur.

Naast het geven van voorlichtingen en het organiseren van themabijeenkomsten voor het sociale domein is er zowel door de vrijwilligers als door de teamleider regelmatig contact en samenwerking met Scalda, Piblw, GGD, basisscholen, ISK de Rede, Aan-z, Revant, buurtbemiddeling, Woongoed en Clavis.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 24 gestarte trajecten MB

Tijdens het jaar begeleiding van VluchtelingenWerk kwamen er opvallend veel zorgvragen naar voren. Deze zorgvragen rondom huisarts, tandarts en specialisten waren groter van omvang dan de zorgvragen van statushouders een aantal jaar geleden.

Statushouders die een jaar begeleiding hebben ontvangen van VluchtelingenWerk worden door hun contactpersoon uitgenodigd voor een exit gesprek. In situaties waarbij er sprake is van duidelijke hulpvraag wordt er gezorgd voor een doorverwijzing naar Aan-z.  Vaak is de hulpvraag niet duidelijk genoeg voor een doorverwijzing, maar zien we wel dat extra ondersteuning nodig is om te zorgen dat de zaken goed blijven lopen. In 2018 volgen overleggen en gesprekken om te kijken hoe dit het beste op te lossen.

Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake gehouden, om verwachtingen en het doel van maatschappelijke begeleiding toe te lichten en om zicht te krijgen op de situatie en achtergrond van de vluchteling. Voor het meten van de voortgang en het inzicht bieden in de aandachtspunten in de begeleiding wordt veelal de zelfredzaamheidsmatrix als basis gebruikt.


Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Terneuzen biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan. De participatieverklaring bestaat uit de basismodule van 2 dagdelen. 31 statushouders zijn voor de participatieverklaring uitgenodigd. 25 statushouders uit Eritrea, Syrië, Afghanistan en Congo zijn in drie groepen  getraind in hun eigen taal. 10 statushouders die in 2017 bovenop de taakstelling extra zijn gehuisvest zijn in 2017 nog door Piblw getraind in de participatieverklaring.  In december hebben alle statushouders de participatieverklaring ondertekend op het stadhuis in Terneuzen waarbij de verklaringen werden uitgereikt door wethouder Paula Stoker onder het genot van een bakje koffie/thee met Hollandse cake.

25 trajecten pvt

Eigen initiatieven

Ook in 2018 zijn er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Piblw-reintegratie 2 fietscursussen gegeven. In het voorjaar en najaar hebben met name veel vrouwen uit Syrië, Somalië en Eritrea de fietscursus gevolgd.

Eind 2017 startte een vrijwilliger van VluchtelingenWerk met de cursus fotografie. De cursus had een vervolg in 2018 en in april werd de cursus succesvol afgesloten met een expositie in Aardenburg waarbij de 10 deelnemers hun foto en leerproces konden laten zien.

Organisatie

In 2018 was er 1 teamleider werkzaam op locatie Terneuzen. Gemiddeld waren er 23 vrijwilligers actief bij VluchtelingenWerk. Tijdens de 1e helft van 2018 was er 1 stagiaire van Social Work  werkzaam op locatie Terneuzen. Tijdens de 2e helft van 2018 was er 1 stagiaire sociaal maatschappelijk dienstverlener, 1 stagiaire HBO juridische hulpverlening en 1 stagiaire mbo entree  van Scalda op onze locatie Terneuzen.
Nieuwe vrijwilligers volgen bij Vluchtelingenwerk een introductie en basiscursus. Daarnaast hebben de vrijwilligers van Terneuzen in het voorjaar de training grenzen aan de begeleiding op locatie gevolgd.