Teylingen: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Teylingen zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 104 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flinke achterstand (33)  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling omgebogen in een voorsprong van 22.

 • 104 statushouders gehuisvest
 • 63 volwassenen, 41 kinderen
 • 51 mannen/jongens, 53 vrouwen/meisjes
 • veruit grootste groep: Syriërs (76)
 • 22 beschikbaar gestelde woningen

Naast de begeleiding van statushouders in reguliere woningen,  begeleidden we  8 Syrische en  8 Eritrese mannen, die per 4 personen in door de gemeente aangekochte woningen zijn gehuisvest.  De meesten  verblijven in deze groepswoningen, in afwachting van de hereniging met hun gezin, waarna zij doorstromen naar een reguliere woning.
Doorstroming vond in 2017 4 keer plaats.
Er kwamen in totaal 35 statushouders in het kader van gezinshereniging in Teylingen wonen, 24 mensen (waarvan 16 kinderen) uit Syrië, 9 (waarvan 4 kinderen) uit Eritrea en 2 (waarvan 1 kind) uit Soedan.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 1395 contacten maatschappelijke begeleiding tot 2 jaar na vestiging
 • 192 contacten infopunt 2-3 jaar
 • 213 contacten juridisch/gezinshereniging

Op maandag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en op dinsdag van 13.30 – 15.00 uur  houdt VluchtelingenWerk Teylingen spreekuur.  Het kantoor van VluchtelingenWerk in Teylingen bevindt zich in lokaal 7 van  Centrum 't Onderdak,  J.P. Gouverneurlaan 40c, 2172 ER Sassenheim.

In wisselende samenstelling zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders en tolken), samen met de teamleider en junior teamleider, voor een goed lopend spreekuur.  Men kan terecht met alle vragen op het gebied van maatschappelijke begeleiding. Veel vragen gaan over financiën, inburgering, zorg, scholing voor kinderen etc. Nederland is een complexe maatschappij met veel regelgeving en dat behoeft regelmatig uitgebreide uitleg.

Op woensdag is er van 14.00 – 15.30 uur juridisch spreekuur, gehouden door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 16 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 24
 • 14 succesvol afgeronde dossiers

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Teylingen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Samen met Welzijn Teylingen en Stichting Present is in 2017 het project Sociale Integratie Statushouders verder vorm gegeven met als doel de sociale integratie van statushouders te bevorderen en de buurt meer te betrekken bij de statushouders. VluchtelingenWerk heeft actief deelgenomen aan de Projectgroep-overleggen en uitvoerende overleggen. Vanuit dit project zijn voorlichtingsbijeenkomsten is een aantal statushouders aan een maatje gekoppeld en heeft een aantal van hen vrijwilligerswerk gevonden.

VluchtelingenWerk Teylingen werkte verder onder andere nauw samen met:

– Gemeente
– Woningcorporaties
– ISD
– COA
– Belastingdienst
– Maatschappelijk Werk Kwadraad
– Stichting Syrische Vrouwen in Nederland
– Centrum voor Jeugd en Gezin
– Veilig Thuis
– Centrum 45
– Huisartsen en tandartsen
– Voedsel- en kledingbank
– Bibliotheek Bollenstreek
– Wijkagenten
en nog vele andere organisaties.

In het voorjaar organiseerde VluchtelingenWerk een open dag voor de inwoners van de gemeente Teylingen. Er was een informatiekraam en op deze dag kon men speeddaten met statushouders, het inburgeringsexamen maken, een workshop participatieverklaring volgen en genieten van de lekkere hapjes, die cliënten speciaal voor deze gelegenheid gemaakt hadden.  Deze dag was een groot succes en trok een behoorlijk aantal inwoners.

Samen met de coördinator Sociale Integratie Statushouders van Stichting Welzijn Teylingen hebben we kennismakingsavonden verzorgd voor de buren van de groepswoningen. De bewoners van de groepswoningen hebben flink uitgepakt en de buren verwend met allerlei lekkernijen. Er zijn tijdens deze avonden mooie contacten ontstaan, die tot op de dag van vandaag voortduren.

Natuurlijk was VluchtelingenWerk Teylingen ook betrokken bij NL Doet, waarbij 7 cliënten uit Teylingen de handen uit de mouwen staken bij Speeltuinvereniging DVV.

Een van onze Syrische cliënten heeft in het paviljoen van Park Rusthoff voor  150 inwoners gekookt, wat hem veel waardering opleverde o.a. van de burgemeester.  Zelfs TV West was van de partij om deze geweldige activiteit  “wereldkundig” te maken.

Op verzoek verzorgt VluchtelingenWerk Teylingen een presentatie over haar werkzaamheden in de gemeente.  Dit is ook in 2017 weer enkele keren gedaan, o.a.  op het Rijnlands Lyceum, waar ook een van onze cliënten zijn verhaal heeft verteld. De studenten waren diep onder de indruk. 

Het College van B&W hebben wij tijdens een Power Point presentatie over ons werk geïnformeerd en we hebben  voorlichting gegeven aan de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 63 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding, eerste jaar
 • 45 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding, tweede jaar

In het kader van de maatschappelijke begeleiding bezoeken de vrijwilligers de cliënten, die zij begeleiden, zeer regelmatig  thuis. Ook spreken zij regelmatig met hun cliënt af op het kantoor van VluchtelingenWerk. Zo krijgen zij een goede indruk van het wel en wee van hun cliënten en kunnen zij nog beter inspelen op zaken die spelen. Ook weten de cliënten, zonder uitzondering,  de weg naar het spreekuur van VluchtelingenWerk goed te vinden.

@Home, opvoedingsondersteuning voor vluchtelinggezinnen

 • gevolgd door 11 Syrische moeders

In samenwerking met GGD Hollands Midden, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SSVN) is VluchtelingenWerk gestart met het project @Home.  Tijdens de eerste bijeenkomsten werd stil gestaan bij de opvoedingsverschillen tussen Nederland en Syrië, de rechten van het kind, kindermishandeling en het onderwijssysteem in Nederland. In de daaropvolgende bijeenkomsten was er speciale aandacht voor de opvoeding van kinderen tot 12 jaar.  Het was een zeer geslaagd project en 11 vrouwen hebben het @Home-certificaat ontvangen.
De GGD, VluchtelingenWerk en het CJG gaan met elkaar kijken hoe in Teylingen een vervolg kan worden geven aan het project @Home. Door bijvoorbeeld een aantal keer per jaar aansluiting te zoeken bij de bijeenkomsten van de SSVN en onderwerpen die bij hen leven op het gebied van opvoeding en gezondheid van hun kinderen te bespreken. Tevens zullen VluchtelingenWerk, de GGD en de SSVN contact opnemen met het gezondheidsteam van de VNG om te kijken naar de mogelijkheden om vluchtelingenouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen en dan met name gericht op onderwijs over seksuele voorlichting.

Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP)

 • 20 deelnemers
 • 6 vrijwillige arbeidscoaches

Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) is een landelijk project van VluchtelingenWerk dat loopt in ruim vijftig gemeenten, waaronder in de gemeente Teylingen.  Het doel is  versnelde integratie en duurzame inzet van vluchtelingen.
In Teylingen zaten 20 mensen in het traject.  Zij hebben ieder  een VIP- training gehad en  individuele coaching en een LinkedIn training. Sommige cliënten hebben ook deelgenomen aan het maken van een video CV.
In het project VIP werken we samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om vluchtelingen voor te bereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Stichting Jarige Job

Samen met Stichting Jarige Job is VluchtelingenWerk in het laatste kwartaal van 2017 gestart met een pilot om kinderen van vluchtelingen de gelegenheid te geven hun verjaardag te vieren. Door een verjaardagscadeau en een traktatie op school heeft het kind het gevoel er bij te horen. Klasgenoten komen door het geven van een verjaardagsfeestje bij vluchtelingkinderen thuis en de ouders zullen daarvoor met elkaar moeten communiceren. Dit vergroot het netwerk van de vluchtelingouders, beïnvloedt de sociale isolatie op een positieve manier en bevordert de integratie van zowel kind als ouders. De verjaardagsbox geeft ouders de benodigde materialen om een verjaardagsfeest voor hun kind te organiseren.
De verjaardagsboxen bevatten naast een cadeau en een traktatie voor op school, ook slingers en ballonnen, alle ingrediënten voor een verjaardagstaart met kaarsjes, een fles limonade en knakworsten. De boxen worden ingepakt door medewerkers van bedrijven tijdens teamuitjes die bij Stichting Jarige Job worden gehouden. De inhoud is grotendeels beschikbaar gesteld door zakelijke en particuliere donateurs. In oktober, november en december  is de verjaardagsbox verzonden naar 3 kinderen in Teylingen die jarig waren.

Participatieverklaringstraject

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 12 groepen
 • 8 bijeenkomsten
 • 49 deelnemers in Teylingen

VluchtelingenWerk Teylingen biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan. In  Teylingen hebben 49 cliënten het traject succesvol doorlopen en de participatieverklaring ondertekend.
Het participatieverklaringstraject bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en een feestelijke afsluiting en wordt gehouden voor cliënten uit de 5 gemeenten in de Bollenstreek.  Tijdens de feestelijke afsluiting krijgen de deelnemers na het ondertekenen een zakje bloembollen om thuis in huis te planten. In 2017 zijn in totaal 11 Arabische groepen en 1 Tigrinya groep gedraaid. Bij 2 groepen is na afloop als proef een evaluatieformulier ingevuld, hieraan zal in 2018 een vervolg worden gegeven.
De voorlichting is gegeven in eigen taal door een getrainde gespreksleider, die is ondersteund door een Nederlandse vrijwilliger van VluchtelingenWerk. In diverse media is aandacht geweest voor dit traject, zoals door de Weekendkrant van 31 maart 2017.

Inburgering

Voor cliënten, woonachtig In de gemeente Teylingen, is de inburgering in 2017 verzorgd door diverse aanbieders, waaronder  Capabel Taal, Harmonie Taal, Stichting Kreda, Tulp Training, Delken en Boot, het Talencentrum  van de Universiteit Leiden en VluchtelingenWerk.  Door neutrale voorlichting te geven over de mogelijkheden aan statushouders, hebben zij een keuze kunnen maken uit de diverse inburgeringsaanbieders.  Verder helpen we hen onder andere bij de aanvraag voor een sociale lening bij DUO, bij een aanvraag voor verlenging van de inburgeringstermijn en kunnen ze met andere vragen over de inburgering bij ons terecht.

Ons team in Teylingen

Bij VluchtelingenWerk in Teylingen zijn een teamleider en een junior teamleider in dienst, die samen met een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers en 1 stagiair de opvang en begeleiding regelen voor de statushouders op velerlei gebied.

Onze vrijwilligers zijn op deze terreinen  werkzaam:

 • 17 maatschappelijke begeleiders
 • 6 arbeidscoaches
 • 3 juridische medewerkers
 • 3 tolken
 • 1 taalcoach
 • 1 administratief medewerker

Werving van nieuwe vrijwilligers gebeurt via een oproep in de regionale krantjes en via de website van VluchtelingenWerk. Ook melden mensen zich spontaan aan.
Vrijwilligers krijgen intensieve trainingen vanuit VluchtelingenWerk, zodat zij de opvang en begeleiding van vluchtelingen zo goed mogelijk kunnen doen en voorbereid zijn op de soms moeilijke, maar dankbare taak.

VluchtelingenWerk Teylingen maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.