Voorschoten: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Voorschoten zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 27 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand van twee op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 27 statushouders gehuisvest
 • 15 volwassenen, 13 kinderen
 • 6 mannen, 9 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (25)
 • 11 beschikbaar gestelde woningen

In 2017 is de GVA regeling gestopt, alle 12 bewoners uit de Marijkeschool zijn geherhuisvest. Dit gebeurde in een aantal gevallen nadat de gezinsleden uit het land van herkomst waren overgekomen.
Er zijn 18 nareizigers gehuisvest, 2 uit Eritrea en 16 uit Syrie.
2017 was wat betreft de GVA minder intensief dan in 2016 toen de regeling inging en alles nog moest worden uitgevonden.
Er zijn 11 woningen geleverd door de corporaties  Woonzorg en de Sleutels.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om  alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 575 contacten spreekuur/infopunt

VluchtelingenWerk heeft  2 keer per week spreekuur nl op maandagmiddag en donderdagochtend. Cliënten komen dan met hun post en vragen. Zij komen naar het kantoor aan de Rossinidreef alwaar wij de beschikking hebben over een spreekkamer. Cliënten kunnen ook op afspraak naar kantoor komen, zij maken dan een afspraak met hun begeleider. De beroepskracht is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag, dus ook tijdens de spreekuren om de vrijwilligers ondersteuning te bieden.
In 2017 zijn er 7 vrijwilligers actief en een stagiair.
5 vrijwilligers doen de maatschappelijke begeleiding, een vrijwilliger zorgt voor administratieve ondersteuning en een vrijwilligster is actief als tolk Arabisch.
Daarnaast is een stagiair HBO/ Maatschappelijk Werk actief. Deze wordt aangestuurd en beoordeeld door de beroepskracht, 3 keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de stagiair, school en de teamleider.
Tijdens het spreekuur komen cliënten met zeer diverse vragen. Omdat een aantal cliënten nog in de GVA verbleef, werden veel vragen gesteld over huisvesting; clienten waren ontevreden over hun woonsituatie en hadden de verwachting dat VluchtelingenWerk een woning kon bespoedigen. Dit zorgde nogal eens voor teleurstelling en frustraties, zowel bij de cliënt als de vrijwilliger.
Ook werden vaak vragen gesteld over de lopende procedure voor gezinshereniging. In Voorschoten boden we een luisterend oor aan maar voor de inhoudelijke begeleiding werd verwezen naar onze collega’s van het juridisch steunpunt van VluchtelingenWerk in Leiden (zie hieronder).
Veel hulp hebben we geboden bij inburgering, aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en allerlei andere vragen op het gebied van materiële dienstverlening.

Juridische begeleiding en gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
De aanvragen gezinshereniging zijn begeleid en in behandeling door de juridische afdeling van VluchtelingenWerk in Leiden. Maar zeker ook de maatschappelijk begeleiders hebben gedurende deze gezinsherenigingsprocedure een belangrijke rol in dit proces. Zij begeleiden bij het  beoordelen van de vele IND brieven die de cliënt ontvangt en begeleiden de cliënt naar de juridische afdeling in Leiden.

Voor Leiden en omgeving heeft VluchtelingenWerk een juridisch steunpunt in Leiden met 1 teamleider, gespecialiseerd in het verblijfsrecht en een team van 9 – 12 vrijwillige juridisch begeleiders, elk voor gemiddeld 3 dagdelen per week. Het team is versterkt met diverse stagiairesHBO recht, SJD en rechtenstudenten, die hiervoor diverse extra trainingen hebben gevolgd op het gebied van verblijfsrecht, gezinsherenigingsprocedure en Vluchtverhaalanalyse. Daarnaast zijn op het juridsch steunpunt een administratieve vrijwilliger en diverse (vrijwillige) tolken aanwezig. Regelmatig kan ook gebruik gemaakt worden van de interne telefonische tolkenpool en indien nodig van beëdigde tolken van TVCN.
De juridische spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagochtend in Leiden. Drie vrijwilligers werken olv de juridisch teamleider in Leiden aan duurzame terugkeer van afgewezen asielzoekers (vanuit Europese subsidies: AMIF). Landelijk heeft VluchtelingenWerk in 2017 51 asielzoekers begeleid die zijn teruggekeerd naar land van herkomst waar ze nog gedurende minimaal 1 jaar re-integratieondersteuning kregen/krijgen door de plaatselijke partner van VluchtelingenWerk, een ngo in land van herkomst, die aangesloten is bij het ERSO-netwerk (European Reintegration Support Organisations).

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Voorschoten beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
We hebben samengewerkt met Kwadraad, afspraken gemaakt mbt een warme overdracht wanneer noodzakelijk.
We hebben ook voorlichting gegeven aan oa de plaatselijke diaconie, aan JES/Rijnland en aan Stichting Leergeld.
Verschillende ouders zijn aangemeld voor de voorleesexpres van Jes.
Met Jes hebben we afspraken gemaakt om een cursus opvoedondersteuning aan te bieden aan statushouders met jonge kinderen. Dit zal in 2018 worden uitgevoerd.
We hebben nauw samengewerkt met Leergeld, oa om zwemlessen voor kinderen te financieren.
Ook met het Da Vinci College onderhouden wij goede contacten ivm aanmelden van leerlingen voor de schakelklas en eventuele moeilijkheden die de kinderen ondervinden. Helaas hebben we moeten uitwijken naar Leidschendam omdat Leiden voorrang wil geven aan kinderen uit Leiden.
Het aanmelden van kinderen op het regulier onderwijs verloopt minder soepel, er is soms weerstand om een vluchtelingkind aan te nemen, uiteindelijk lukt het of wordt het kind aangemeld bij de schakelklas van de Teldersschool in Leiden. Deze kinderen hebben allen leerlingenvervoer nodig. Ook dit zorgt soms voor wachttijden en andere, meestal, bureaucratische problemen. Overleg met de gemeente verloopt goed dus we verwachten daar geen hindernissen meer.
Als verwijzer voor de Voedselbank hebben we ook met hen goede contacten.
Over het algemeen zijn de lijntjes in de gemeente kort en de contacten vriendelijk en behulpzaam.

In Voorschoten zelf heeft VluchtelingenWerk geen voorlichting gegeven op middelbare scholen. Wel hebben ex-vluchtelingen  maar liefst 63 gastlessen aan middelbare scholen in en om Leiden verzorgd, waar ook kinderen uit Voorschoten naar school gaan. Doel is een dialoog op gang te brengen en scholieren bewust te laten zijn van wat vluchten inhoudt en waarom mensen vluchten. Het vluchtverhaal van de vluchteling maakt altijd erg veel indruk.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 27 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 46 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Participatieverklaringstrajecten

 • 25 deelnemers aan trajecten uit Voorschoten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Voorschoten verzorgt samen met Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg in opdracht van de gemeente de participatieverklaringstrajecten. Een traject bestaat uit 5 workshops, waarin deelnemers naast de kernwaarden ook drie belangrijke thema’s behandeld krijgen: gezondheidszorg, onderwijs en dagbesteding. De workshops bieden kansen aan de deelnemers om in korte tijd veel informatie te krijgen over de Nederlandse samenleving en over cultuurverschillen. Door de verschillende methodes waaronder dialooggesprekken is er ruimte voor de verschillen in persoonlijke en culturele waarden. Positief is ook de verbondenheid die ontstaat tijdens de workshops.  

De cursus is ook bedoeld om de samenleving in Voorschoten te verkennen middels excursies, o.a. naar een huisartsenpraktijk,  Sport en Welzijn en met Vrijwilligerspunt. Naast een verkenning van mogelijkheden krijgen zij hierdoor ook de kans om een netwerk op te gaan bouwen.
De serie workshops werden allen afgesloten met een feestelijke ondertekening in het bijzijn van de wethouder. De komst van de wethouder werd zeer op prijs gesteld. Een aantal deelnemers lieten blijken zich hierdoor welkom te voelen  in hun nieuwe leefomgeving.

 • In Voorschoten hebben 25 cliënten in 2017 de participatieverklaring ondertekend.

En dit deden we ook nog in 2017

De teamleider  is opgeleid tot aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zij is aanspreekpunt voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk uit de Leidse regio. Zij begeleidt medewerkers in het hanteren van de meldcode huiselijk geweld. In 2017 is drie maal een beroep op haar gedaan. Dit heeft gelukkig niet geresulteerd in een melding.

De activiteiten rond de huisvesting van vluchtelingen op Gemeentelijk Versnelling Arrangement zijn beëindigd in de zomer. Alle bewoners hebben een woning gekregen.
Een van de bewoners heeft woonbegeleiding gekregen van Limor, waarmee VluchtelingenWerk nauw heeft samengewerkt. Om de gesprekken te kunnen voeren met deze cliënt heeft Vluchtelingenwerk haar spreekkamer ter beschikking gesteld.
Thuisafspraken verliepen niet altijd zoals gewenst. Een liënt naar het kantoor van VluchtelingenWerk laten komen verliep beter, cliënt kon dan ook meteen bij de vrijwilligers een praatje maken.
Een van onze vrijwilligsters geeft taalles aan een groep Eritrese mannen, zij ziet ze goed vooruitgaan.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

In december heeft VluchtelingenWerk een feest georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas. De kerk heeft een ruimte ter beschikking gesteld en heeft gezorgd voor (gratis) koffie en thee. Voor de kinderen was er limonade en chocomel. Via Actie Pepernoot hebben alle kinderen een cadeau gekregen ter waarde van 20 euro van Bol.com. De organisatie van dit festijn is geheel door de vrijwilligers gedaan.

Ons jaarlijks etentje met de vrijwilligers vond dit jaar plaats in de Gouden Leeuw alwaar wij heerlijk hebben genoten van een gezellig samenzijn.

VluchtelingenWerk heeft in samenspraak met Stichting Leergeld vluchtelingen kinderen naar zwemles kunnen sturen, Leergeld heeft dit gefinancierd.

VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) en Arbeidsparticipatie

VIP, Vluchtelingen investeren in Participeren, is gericht op het ondersteunen van vluchtelingen bij het vinden van hun weg richting werk en/of opleiding. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aanvullend voor 2017 -2018 20 trajecten arbeidsparticipatie ingekocht, waardoor de arbeidscoaching voor de VIP deelnemers verlengd kan worden. Ook deelnemers uit Voorschoten vallen onder deze regeling.

 • 9 deelnemers uit Voorschoten, 8 geslaagden

In het project VIP zijn in de periode 2016-2017 9 deelnemers gestart. Om het VIP traject succesvol af te ronden moet de training gevolgd en praktische werkervaring opgedaan zijn. In Voorschoten hebben 8 deelnemers VIP met succes afgerond.
Er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen:  Een statushoudster moest tijdens de training haar huidige dagen en haar toekomst tekenen. Na aandringen tekende ze het ‘nu’ volledig donkergrijs en haar toekomst donkergrijs met een kleine regenboog in de hoek. De regenboog was haar familie en de VIP training. Door de fantastische inzet van de vrijwillige coaches en trainers, gaat het nu heel goed met haar en is ze gestart met een opleiding.

Met 2 hoog opgeleide Syrische statushouders zijn CV’s gemaakt en netwerkgesprekken gehouden. Zo zijn sollicitaties en korte stages gerealiseerd.

De eisen aan het Nederlands zijn hoog voor hen en met de tijd lukt het: de statushouder die in 2016 met VIP startte, heeft, via zijn netwerk, een bij zijn opleiding passende stage gevonden. De statushouder die in het najaar van 2017 startte zit nog midden in sollicitaties en het werken aan het Nederlandse taalniveau. Hij wordt nog gecoacht.  De Eritrese statushouder die op eigen verzoek startte met jobcoaching in afwachting van de VIP training, had dankzij zijn coach heel snel een baan te pakken. Maar ook na de start is goede begeleiding van statushouder en werkgever essentieel.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Met die coach kunnen zij extra oefenen. Tijdens de klassikale lessen is een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht.

VluchtelingenWerk heeft een inburgeringslocatie in Leiden voor cliënten uit Leiden en omgeving. Op de leslocatie in Leiden beschikken we tevens over een Open Leercentrum waar onze cursisten onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger extra kunnen komen oefenen.
Verder werden in het kader van het participatief leren excursies georganiseerd. In samenspraak met onze cursisten zijn onder andere excursies gerealiseerd naar: Molen de Valk, het Museum voor Volkenkunde, Amsterdam, Madurodam, het taalcafé en de bibliotheek.

 • In 2017 volgden 149 cursisten de inburgeringslessen. Hiervan was 58% man en 42 % vrouw
 • De meeste cursisten waren afkomstig uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak

Ons team in Voorschoten

In Voorschoten werken we op een prettige locatie, in een flat waar vooral ouderen wonen. In het begin was er aardig wat weerstand tegen de komst van de vluchtelingen maar  nu is dat een stuk minder. We hebben een eigen ingang zodat de bewoners geen hinder ondervinden van drukte.
We werken met een klein team gemotiveerde vrijwilligers die de vluchtelingen een warm hart toedragen. Zij zetten zich belangeloos in en werken op een professionele wijze, zo houden we digitaal een Vluchtelingen Volg Systeem bij wat door de vrijwilligers goed wordt bijgehouden. Ook volgen de vrijwilligers cursussen, eerst de basis en later ook verdiepende cursussen.
Vrijwilligers komen en gaan, alhoewel we in Voorschoten een aantal vrijwilligers hebben die al heel lang bij ons werken. We hebben in 2017 afscheid genomen van een begeleidster en helaas is onze tolk ook vertrokken nadat zij een betaalde baan kon aanvaarden, hetgeen we haar natuurlijk van harte gunnen.

Het aantal vrijwilligers is gelijk gebleven wel is er een stagiair bijgekomen die de opleiding HBO/ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening volgt aan de Haagse Hogeschool. Hij zit in zijn 3e jaar  en  kan goed worden ingezet voor de begeleiding van cliënten.
Nieuwe vrijwilligers hebben de basiscursus gevolgd, verder hebben de vrijwilligers verdiepende cursussen gevolgd voor oa het gebruik van ons vernieuwde VluchtelingenVolg Systeem.

VluchtelingenWerk Voorschoten maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.