Voorschoten: 2018 in cijfers

In Voorschoten zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 22 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Voorschoten zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 22 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 10) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 22 statushouders gehuisvest
  • 11 volwassenen, 11 kinderen
  • 11 mannen, 11 vrouwen
  • grootste groep: Syriërs (9)
  • 7 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  • 256 bezoekers aan onze spreekuren

Het kantoor is gevestigd aan Rossinidreef 1 - 113 (ingang aan achterzijde van het gebouw) 2253 GA Voorschoten.
Elke maandag is er een spreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur.
Daarnaast is het kantoor elke maandag open vanaf 11.00 tot 17.00 uur voor afspraken.

De vragen gaan over allerlei zaken, vanaf het regelen van de basis tot en met allerlei dagelijkse zaken waar de vluchtelingen tegenaan lopen. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij de vestiging in de gemeente, zoals de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand en andere regelingen. Verder worden er zaken besproken waarmee de cliënten komen, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen verkrijgen van een collectieve zorgverzekering in de maand december.
Ook zijn er veel problemen met het inschrijven van kinderen op de basisschool gezien het gebrek aan ruimte. Op dit punt wordt nog contact gezocht met de basisschool om tot een oplossing te komen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Deze aanvragen zijn begeleid en in behandeling door de juridische afdeling van VluchtelingenWerk in Leiden. Maar zeker ook de maatschappelijk begeleiders hebben gedurende deze gezinsherenigingsprocedure een belangrijke rol in dit proces. Zij begeleiden bij het  beoordelen van de vele IND brieven die de cliënt ontvangt en begeleiden de cliënt naar de juridische afdeling in Leiden.
Voor Leiden en omgeving heeft VluchtelingenWerk een juridisch steunpunt in Leiden met 1 teamleider, gespecialiseerd in het verblijfsrecht en een team van 5 vrijwillige juridisch begeleiders, elk voor gemiddeld 1 dagdeel per week. Het team is versterkt met 1 stagiaire HBO recht. Alle vrijwilligers hebben hiervoor diverse extra trainingen gevolgd op het gebied van verblijfsrecht, gezinsherenigingsprocedure en Vluchtverhaalanalyse. Daarnaast zijn op het juridisch steunpunt een administratieve vrijwilliger en diverse (vrijwillige) tolken aanwezig. Regelmatig kan ook gebruik gemaakt worden van de interne telefonische tolkenpool en indien nodig van beëdigde tolken van TVCN.
De juridische spreekuren zijn op dinsdag- en donderdagochtend in Leiden.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Voorschoten beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

VluchtelingenWerk kan het werk niet alleen doen. Hiervoor is er een samenwerking met andere partijen zoals Kwadraad en Jes Rijnland.  Ook is er zorgvuldig en geregeld contact met Zorg & Zekerheid en met verschillende inburgeringsscholen.
Over de uitkeringen van de vluchtelingen die in Voorschoten wonen zijn er contacten met de sociale dienst van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 11 gestarte trajecten mb, eerste jaar
  • 15 gestarte trajecten mb, tweede jaar

In 2018 zijn 11 trajecten maatschappelijke begeleiding voor volwassenen opgestart. In deze traject ‘liften’ ook 11 kinderen mee. In de trajecten worden de kinderen meegenomen omdat er ook voor hen veel werk te doen is. Dan gaat het bijvoorbeeld om het regelen van kinderopvang, het wennen en aanmelden op een nieuwe school, de contacten en afspraken bij de jeugdgezondheidszorg, het signaleren van knelpunten in de gezinnen, etc.
Vanuit 2017 liepen nog 15 trajecten voor statushouders door.
Het contact tussen de maatschappelijke begeleiding en de statushouders is goed te noemen.  Er is sprake van een vertrouwensband en de cliënten weten het kantoor van VluchtelingenWerk goed te vinden. Behalve tijdens de spreekuren, worden er ook afspraken thuis gemaakt of bij instanties buiten kantoortijden.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

  • 6 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Voorschoten verzorgt samen met Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg in opdracht van de gemeente de participatieverklaringstrajecten. Een traject bestaat uit 5 workshops, waarin deelnemers naast de kernwaarden ook drie belangrijke thema’s behandeld krijgen: gezondheidszorg, onderwijs en dagbesteding. De workshops bieden kansen aan de deelnemers om in korte tijd veel informatie te krijgen over de Nederlandse samenleving en over cultuurverschillen. Door de verschillende methodes waaronder dialooggesprekken is er ruimte voor de verschillen in persoonlijke en culturele waarden. Positief is ook de verbondenheid die ontstaat tijdens de workshops.
De cursus is ook bedoeld om de samenleving in Voorschoten te verkennen middels excursies, o.a. naar een huisartsenpraktijk,  Sport en Welzijn en met Vrijwilligerspunt. Naast een verkenning van mogelijkheden krijgen zij hierdoor ook de kans om een netwerk op te gaan bouwen.
De serie workshops werden allen afgesloten met een feestelijke ondertekening in het bijzijn van de wethouder. De komst van de wethouder werd zeer op prijs gesteld. Een aantal deelnemers lieten blijken zich hierdoor welkom te voelen  in hun nieuwe leefomgeving.
De organisatie van de participatieverklaringstrajecten lag in handen van een medewerker vanuit Leidschendam-Voorburg. Omdat de groepen zoveel mogelijk in één taal gegeven werden door een gespreksleider die zelf vluchteling geweest is, moesten deelnemers soms uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten gecombineerd worden in 1 groep.

Organisatie

Het kantoor van VluchtelingenWerk Voorschoten is nog steeds gevestigd aan de Rossinidreef . Wel wordt in 2019 bekeken of het mogelijk is om te verhuizen naar de Centrale bibliotheek van Voorschoten.
Het team van Voorschoten bestaat bestaat uit 5 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de vluchtelingen. Het team van vrijwilligers bestaat uit één administratieve vrijwilliger en vier maatschappelijke begeleiders. Omdat enige uitbreiding wel welkom is wordt er momenteel gezocht naar versterking.