Waddinxveen: 2018 in cijfers

In Waddinxveen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 49 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Waddinxveen zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 49 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 3) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 49 statushouders gehuisvest
 • 22 volwassenen, 27 kinderen
 • 25 mannen, 24 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (30)
 • 12 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Onze locatie in Waddinxveen is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Statushouders kunnen hier op afspraak terecht bij de vrijwilligers voor al hun vragen. Daarnaast is er ook een  open inloopspreekuur maatschappelijke begeleiding op maandag van 14.00-15.00 uur voor statushouders die lander dan 1 jaar in Waddinxveen wonen. Alle statushouders in Waddinxveen kunnen hiervoor terecht met vragen.
Op donderdag is er vanaf 10.00 – 16.00 uur een juridische begeleider aanwezig waarbij statushouders met vragen terecht kunnen over hun aanvraag m.b.t. de gezinshereniging.
Ook is er in samenwerking met Wadwijzer een inloopspreekuur voor inburgeraars  georganiseerd. Vragen die bij Wadwijzer binnen komen en VluchtelingenWerk kan beantwoorden worden doorverwezen naar dit spreekuur. Dit spreekuur is op donderdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur.  In 2018 werd van dit spreekuur weinig gebruik gemaakt, maar wij merken dat dit in 2019 meer vorm gaat krijgen omdat migranten er nu gebruik van maken.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  15 nieuwe dossiers
 •   totaal aantal dossiers in 2018: 27
 •  14 afgeronde dossiers

De meeste tijd is gespendeerd aan contacten (telefoon, mail) met de IND en het invullen van de aanvraagformulieren, het opsturen van de originele documenten en de begeleiding  van de cliënten bij het in bezwaar gaan bij een negatieve beschikking. Een bijkomende factor is de taal van de Eritrese cliënten, daardoor gaat er veel tijd zitten in het begrijpen van de cliënt en het verduidelijken van de diverse procedures.

Samenwerking, belangenbehartiging, voorlichting

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Waddinxveen beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

In de loop van 2018 heeft VluchtelingenWerk Waddinxveen plezierig en nauw samengewerkt met, onder andere:
    • Sociaal Team Waddinxveen
    • Reconnact
    • Platform Eenzaamheid
    • Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen
    • De Bibliotheek de Groene Venen
    • Care for Family
    • Interkerkelijk  Inloophuis
    • Coenecoop College

Op 28 mei 2018 heeft er in het gemeentehuis een ‘meet en greet’ met het sociaal team plaatsgevonden. Het team van VluchtelingenWerk Waddinxveen en het sociaal team hebben met elkaar kennisgemaakt en zijn via een aantal speeddates meer over elkaars werk te weten gekomen.

De bibliotheek De Groene Veenen in De Kroon zet zich in voor verwerving van de Nederlandse taal.
Door het opleiden van taalvrijwilligers en deze te koppelen aan statushouders (en andere migranten) die behoefte hebben aan extra ondersteuning, draagt zij bij aan inburgering en participatie.
Ook door het voorleesproject 'Voorleesexpres' worden ouders en kinderen gestimuleerd in het oefenen van de Nederlandse taal. Contacten van de bibliotheek met statushouders gebeurt veelal in overleg met Vluchtelingenwerk.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 22 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 29 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Het eerste half jaar van de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk wordt praktische hulp genoemd, voorheen coaching vestiging. Aan de start van praktische hulp wordt een vaste maatschappelijk begeleider toegewezen aan de statushouder. De maatschappelijk begeleider is minimaal 1 dag per week aanwezig op het kantoor van VluchtelingenWerk en dit zijn dan ook meestal de dagen waarop de statushouder zich kan melden tijdens het spreekuur.
Gemiddeld de is men in de eerste 6 maanden veel tijd kwijt aan het informeren, adviseren en coachen met betrekking tot het afsluiten van contracten voor nutsvoorzieningen en verzekeringen. Ook het aanvragen van toeslagen en de administratie vraagt veel tijd.
De statushouders komen veelal uit landen waar niet zoveel bureaucratie heerst, als in Nederland. Samen een formulier invullen is soms al erg lastig, het begrijpen van de reden van een aantal aanvragen of rechten en plichten is voor sommige statushouders onbegrijpelijk. Wij zetten in het eerste half jaar dan ook zeer regelmatig een vrijwillige tolk in om de informatie in ieder geval in de eigen taal over te kunnen brengen.

Na gemiddeld 6 maanden praktische hulp starten wij met het onderdeel stimuleren van participatie en integratie, voorheen coaching integratie, en bieden wij hulp bij inburgering en dat bestrijkt 0,5 jaar. Hier willen wij tijdens de begeleiding een grotere focus leggen op het opbouwen en uitbreiden van een sociaal netwerk, maar zeker ook op de zelfredzaamheid van de statushouder. Een half jaar is echter naar onze mening te kort om na de praktische hulp te focussen op  stimuleren van participatie en integratie.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Waddinxveen biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.

 •  7 deelnemers aan pvt-trajecten

Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur onder leiding van een gespreksleider in eigen taal. De ene keer is dit Arabisch voor de Syrische en overige Arabisch sprekende statushouders, de andere keer is dit in het Tigrinya voor de Eritrese statushouders. Het is  belangrijk de informatie in de eigen taal over te brengen omdat de statushouder nog maar kort in Nederland is maar ook omdat dan de informatie goed begrepen kan worden en er vragen gesteld kunnen worden in eigen taal ter verduidelijking. Dit alles om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen.

Organisatie

VluchtelingenWerk Waddinxveen is gevestigd op Mauritslaan 55, Waddinxveen. We delen ons pand met Stichting Gered Gereedschap, Taal op het Werk, Stichting Tawiza en na de zomervakantie basisschool Rehobot.
In 2018 is er 1 vrijwilliger opgestapt omdat ze meer aandacht aan het gezin wil besteden. Daarnaast is er toch ook weer een nieuwe aanmelding van een stagiaire. Op dit moment zijn er 8 vrijwilligers actief als Maatschappelijk Begeleider, 1 als Juridische Begeleider en 1 als vrijwillige tolk. We blijven actief werven omdat de ervaring leert dat er altijd vrijwilligers  weggaan in verband met studie, school of andere (persoonlijke) redenen.
Vanaf 1 januari 2019 staat er een vacature uit voor een nieuwe teamleider in Waddinxveen. De voormalige teamleider Gayle Campbell heeft haar taken in december 2018 overgedragen aan senior teamleider Natascha Kamta. Natascha neemt de taken van de teamleider in Waddinxveen tijdelijk waar tot er een nieuwe teamleider is geworven.

Bezoek: Burgemeester Nieuwenhuis kwam  op 8 juni naar onze locatie om kennis te maken met het team. Hij was zeer geïnteresseerd.
Hij gaf zelfs enkele tips om ons werk meer te profileren. Ondanks dat wij doorgaans op vrijdag niet open zijn, waren er veel personen aanwezig om kennis te maken.

Vrijwilligersmarkt: Op 11 oktober 2018 namen wij deel aan de Vrijwilligersmarkt in De Kroon. Wij stonden rondom een staantafel waarop wij informatie hadden gelegd. Regelmatig kwam er iemand langs om een praatje te maken. Ook Kamal, een van de statushouders en vrijwillige tolk bij VluchtelingenWerk in Waddinxveen, was voor velen een gesprekspartner.  Hij kreeg (soms emotionele) reacties waaruit respect en empathie bleek.