Westland: 2018 in cijfers

In Westland zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 168 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Westland zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 168 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 32) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 •  168 statushouders gehuisvest
 •  88 volwassenen, 80 kinderen
 •  94 mannen, 74 vrouwen
 •  grootste groepen: Syriërs (54), Eritreeërs (39) en Afghanen (19).
 •  63 beschikbaar gestelde woningen

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asielen integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

Hierbij werken we in Westland goed samen met Vitis Welzijn. De statushouders die niet meer in begeleiding zijn bij VluchtelingenWerk, worden voor hun vragen geholpen in de buurtinformatiepunten. Indien zij vragen hebben omtrent verblijfsrechtelijke zaken of naturalisatie, dan verwijzen ze de mensen weer terug naar VluchtelingenWerk.  Dit is een kerntaak van VluchtelingenWerk die momenteel niet wordt gefinancierd vanuit uw gemeente, maar vanuit de gelden die binnenkomen via het landelijk bureau in Amsterdam.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang (in het AZC), in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer specifiek, complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 •  12 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •   totaal aantal dossiers 2018: 25
 •   totaal aantal afgeronde dossiers in 2018: 12

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Westland beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft desgevraagd voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

Sinds 2017 hebben de gemeente, Vitis Welzijn, Patijnenburg, Bibliotheek Westland en VluchtelingenWerk Westland een partneroverleg. Hier worden alle relevantie zaken, knelpunten en initiatieven besproken. Door dit overleg zijn de lijnen kort en is de samenwerking goed. Deze partners hebben ook in 2016 samen het taalhuis Westland opgericht. 

In de week van de alfabetisering in september is er door de partners een grote bijeenkomst geweest in de Bibliotheek in Westland. In deze bijeenkomst konden de vrijwilligers van het Taalhuis, Vitis en VluchtelingenWerk elkaar ontmoeten en is er verteld over het werk wat de diverse partijen voor deze doelgroep verrichten. Op deze manier worden de lijnen tussen de vrijwilligers korter en dit zorgt ervoor dat het duidelijk is welke vrijwilliger welke rol vervuld.

Naast het partneroverleg is er overleg georganiseerd met de afdeling inkomen van de gemeente. Ook met de kinderopvangorganisaties in Westland is er een overleg waarbij ook Vitis aanwezig is. Ook spreken we regulier met jeugdgezondheidszorg (JGZ), schakelklassen en het Sociaal Kernteam. Daarnaast is een teamleider van VluchtelingenWerk onderdeel van het bestuurlijke overleg van de schakelklas in Westland.

Maatschappelijke begeleiding en Huisvesting

Onze vestigingscoaches en maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan ondersteuning bij woninginrichting, aansluiting internet en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur, zorg en -kinderopvangtoeslag en, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Naast de praktische hulp bestaat de maatschappelijke begeleiding ook uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De nadruk in dit onderdeel ligt op coaching en planmatig werken aan een actieve en positieve inzet van de vluchteling om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en zo bij te dragen aan zelfredzaamheid.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  7 gestarte trajecten mb, 9 maanden
 •  39 gestarte trajecten mb, 15 maanden
 •  15 gestarte trajecten mb, 21 maanden

De afspraken omtrent Maatschappelijke begeleiding zijn vanaf de instroom van 2018 veranderd. We hebben vastgesteld dat de oude afspraak van 3 maanden huisvesting en 12 maanden maatschappelijke begeleiding niet kon worden toegepast op de gehele groep van statushouders die in Westland kwamen wonen. Hiertoe is afgesproken dat we de trajecten maatschappelijke begeleiding voor het jaar 2018 en 2019 gaan differentiëren. De mensen die binnenkomen worden aan het eind van de huisvestingsperiode beoordeeld en dan wordt besloten om respectievelijk een maatschappelijke begeleiding van 9, 15 of 21 maanden toe te passen.

@Home

In 2018 heeft VluchtelingenWerk samen met JGZ twee keer de training @home: ‘Thuis in het opvoeden in Nederland’ georganiseerd. Het doel van deze training is om laagdrempelige opvoedingsondersteuning te bieden. Het opvoeden in Nederland kan wezenlijk verschillen met de opvoeding die men in het land van herkomst gewend was.

In de eerste training is een groep mensen getraind uit Eritrea. Deze mensen zijn geselecteerd door JGZ omdat zij vanuit de contacten bij bijvoorbeeld het consultatiebureau goed konden inschatten welke gezinnen baat konden hebben bij deze training. Deze training werd gegeven door een ervaren pedagoog met een vluchtelingenachtergrond. Bij de trainingen was een tolk aanwezig die Tigrinya sprak. Bijzonder was dat er bij deze training vooral Eritrese mannen aanwezig waren. Aan het eind van de training concludeerden deze mannen dat hun vrouwen hun nieuwe gedrag tegen hun kinderen niet begrepen. Hierop is direct daarna door JGZ de training opnieuw gegeven aan de vrouwen van deze mannen. Op deze manier is het geleerde aan deze gezinnen goed geland.
De tweede keer dat we deze cursus hebben georganiseerd is dit gedaan met een groep Arabischtalige ouders.  Tijdens de cursus was er een vrijwilligster van Vitis Welzijn aanwezig die zich bezig hield met de kinderen van de deelnemers. Na afloop van de training gaven de cursisten aan dat ze veel leerden en dat ze de autoritaire opvoeding zouden gaan veranderen naar een meer democratische opvoeding.

Fietsproject in Westland

Al een paar jaar kent VluchtelingenWerk in Westland het fietsproject. Dit project wordt gefinancierd uit giften die we uit de Westlandse samenleving ontvangen. Wij vragen de Westlandse bevolking regelmatig via diverse manieren om de fiets die ongebruikt in de schuur staat, maar die nog wel een rondje mee kan, te schenken aan dit project.  Deze fietsen worden opgehaald door een vrijwilliger en daarna gestald en opgeknapt in een schuur bij een andere vrijwilliger. Onze vrijwillige fietsenmaker knapt daarna de fietsen op. Nieuwe Westlanders die net in de gemeente wonen schenken we deze fiets. Op deze manier krijgen nieuwe Westlanders lichaamsbeweging en zijn ze mobiel. Daarnaast hoeven ze voor de kleine stukjes geen gebruik te maken van het (dure) openbaar vervoer en kunnen ze de fiets gebruiken om naar school en werk te gaan. Het geld vanuit de giften wordt gebruikt voor onderdelen die bij de geschonken fietsen moeten worden vervangen. Mocht u als lezer van dit jaarverslag nog een ongebruikte fiets hebben staan, dan hopen wij dat u aan dit project denkt!

Inburgering

 •  114 cursisten Inburgering
 •  45 actieve, betrokken vrijwilligers (17 klassenassistenten en 28 taalcoaches)

In 2018 hebben er in totaal 114 cursisten les gevolgd bij de leslocatie Inburgering in Naaldwijk.
Net als onze andere leslocatie hebben wij het afgelopen jaar ook in Westland te maken gehad met een sterke krimp. Er zijn 28 nieuwe cursisten gestart ten opzichte van een uitstroom van 70 cursisten. Met een uitstroom piek in de zomermaanden juni en augustus en instroom piek in de maanden augustus en oktober. Eind 2018 waren er nog 43 cursisten actief op les verdeeld over vier lesgroepen.

De cursisten die hun traject bij ons hebben afgerond zijn merendeels geslaagd voor alle examenonderdelen of deels geslaagd voor verschillende onderdelen.  Voor het overige deel is het behalen van A2 niveau (vereiste niveau Wet op de Inburgering) niet haalbaar gebleken en zij hebben een ontheffing aangevraagd op de inburgeringsplicht. Ook zijn er in 2018 twee ONA modules gegeven in Naaldwijk.  De ruime meerderheid van onze cursus heeft deze ONA module met succes afgerond.
Onder de 114 cursisten waren 10 nationaliteiten vertegenwoordigd. De grootste groep op leslocatie Naaldwijk zijn de Eritreeërs en gevolgd door de Syriërs. Niet alleen maar cursisten met een vluchtelingenstatus (asielvergunning) volgden les op onze school. 3% van onze cursisten hadden reguliere status (Inburgeringsplichtigen zonder vluchtelingenachtergrond).
In de klas zijn, naast de docent, extra klassenassistenten actief, zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Tevens worden alle cursisten gekoppeld aan een taalcoach om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Eind 2018 waren 45 vrijwilligers (waarvan 17 klassenassistenten en 28 taalcoaches) actief bij de leslocatie in Naaldwijk.

Organisatie

De organisatie van VluchtelingenWerk in Westland bestaat uit twee professionele teamleiders. Dit zijn Esther van Zutphen en Eric van der Wilk. Zij ondersteunen ongeveer 25 vrijwilligers en drie stagiaires die zich bezighouden met de begeleiding van vluchtelingen in Westland. Deze vrijwilligers houden zich bezig met huisvesting, maatschappelijke begeleider en juridische begeleiding, maar ook met andere bijzondere trajecten als het fietsproject en de cursus ‘omgaan met geld in Nederland’.
De locatie van het kantoor in Westland bevindt zich in het centrum van Naaldwijk, Herenstraat 6A-I. Centraal gelegen in Westland, op loopafstand van het busstation in Naaldwijk. De locatie is voor cliënten geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00.