Zederik: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Zederik zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 19 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van negen op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 19 statushouders gehuisvest
 • 9 volwassenen, 10 kinderen
 • 10 mannen, 9 vrouwen
 • grootste groepen: stateloos (7), Syriërs (6), Eritreeërs (6)
 • 5 beschikbaar gestelde woningen

De gemeente Zederik heeft de taakstelling 2017 gehaald en zelfs een voorsprong van 9 personen voor 2018 behaald. In 2017 werden 19 vergunninghouders door VluchtelingenWerk in Gorinchem gevestigd.  Van het aantal 19 vergunninghouders kwamen 11 personen in het kader van gezinshereniging (nareizigers) naar Zederik.
Daarnaast is een persoon van de 19 vergunninghouders een tweede keer in de gemeente Zederik gevestigd. Deze persoon had als minderjarige gezinshereniging met zijn ouders en zijn broer aangevraagd toen hij nog een voogd van NIDOS had. Als minderjarige heeft hij tijdelijk bij zijn in Zederik wonende zus en haar familie gelogeerd en is dor de gemeente ingeschreven. Na aankomst van zijn gezinsleden in Nederland werd hij gezamenlijk met zijn ouders en broer in Zederik gevestigd.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie. Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben.
Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.  

 • 1 nieuw dossier gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2017: 10
 • 3 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 werden  in Zederik 3 gezinsherenigingen succesvol afgerond en 1 dossier is erbij gekomen. Op dit moment lopen er 7 gezinsherenigingen. In het algemeen kan vastgesteld worden dat gezinsherenigingen bij Eritreeërs heel moeilijk verlopen. Meestal hebben Eritreeërs alleen maar een huwelijksdocument van de kerk dat de IND niet als officieel document erkent.
Van een Eritreeër in de gemeente Zederik zijn in 2017 tijdens de nog lopende gezinshereniging met zijn familie de  nog  wachtende kinderen door een tragisch ongeluk om het leven gekomen. De gezinsherenigingsprocedure werd opnieuw opgestart, maar nu alleen nog voor zijn vrouw.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie.
VluchtelingenWerk  beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten.

Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden, zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
- Gemeente Zederik, overleg met beleidsmedewerker, wethouder en burgemeester
- Sociaal Team Zederik, regelmatig overleg over casussen en afstemming met elkaar_
- Deelname aan Taskforce meetings in de regio
- Overleg met inburgeringsscholen in Gorinchem en Leerdam, signaleringen van problemen wederzijds en afstemming
- DUO, aanvragen van de DUO-leningen
- Landeninformatie i.v.m. gezinshereniging aanvraag
- IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) en buitenlandse ambassades i.v.m. lopende gezinsherenigingen
- Contacten met advocaten over gezinshereniging
- Omnivera Woningbouw
- Avres, i.v.m. de financiën voor gevestigde vluchtelingen of aanvragen bijzondere bijstand, contact over de arbeidsparticipatie van vergunninghouders via de arbeidscoach coördinator van VluchtelingenWerk.
- Stichting Leergeld, aanmelden en contact onderhouden voor kostenovername voor kinderen met betrekking tot opleiding, zoals bijdragen in schoolgeld, boekengeld, schoolreis enz.
- Contact met diverse kinderopvangorganisaties/ gastouderbureaus in verband met kinderopvang tijdens inburgeringslessen
- Contact met kringloop en bedrijven voor vrijwilligersbanen voor vergunninghouders.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 153 contacten spreekuur/infopunt

Op de locatie Gorinchem vindt er op dinsdagen en donderdagen van 11:00 – 15:00 uur het zogenaamde inloopspreekuur plaats. Dit spreekuur is  bedoeld om hulp te bieden aan vergunninghouders die geen vaste begeleider meer hebben vanaf maand 16 ná de vestiging in de gemeente Zederik.
Sinds juli 2017 bestaat voor vergunninghouders op woensdagen de mogelijkheid afspraken met VluchtelingenWerk op het stadhuis in Meerkerk te maken. Hiervan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 5 gestarte trajecten coaching vestiging
 • in de gemeente Zederik werden  in 2017 5 vestigingstrajecten uitgevoerd met in totaal 19 personen

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. De maatschappelijke begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brede intake
- Basis maatschappelijke begeleiding/individuele coachingsgesprekken (Basis MB)
- Participatieverklaringsworkshop 2 dagdelen (PVT)
- Verlenging maatschappelijke begeleiding (6 maanden)
- Integratieworkshops in de moedertaal (Tigrinya en Arabisch)
- Huiskamergesprekken
- Taalcoaching
- Maatjes
- Lokale reisleider
- Coördinatie lokale netwerkpartijen
- Arbeidsparticipatie

Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Daarbij wordt regelmatig naar een van onze netwerkpartners doorverwezen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 9 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

In Zederik zijn in 2017 9 personen met het traject maatschappelijke begeleiding begonnen, waarvan 1 personen jonger dan 18 jaar oud was. De reden is dat deze vluchteling bij het ontvangen van de vergunning ouder dan 16 jaar en daarmee inburgeringsplichtig was. Deze leeftijdgrens werd op 1 oktober 2017 verhoogd naar 18 jaar.
De gemeente Zederik stelt voor VluchtelingenWerk  maximaal het RMBA bedrag per vergunninghouder voor maatschappelijke begeleiding ter beschikking onder de volgende voorwaarden:

- Basis MB voor iedereen
- Brede intake voor iedereen
- Participatieworkshop voor iedereen die inburgeringsplichtig is
- Arbeidscoaching met hoge prioriteit voor alle mannelijke vergunninghouders
- Taalcoaching voor mannelijke vergunninghouders indien nog niet voldoende taalkennis aanwezig
- Arbeidscoaching voor vrouwen indien mogelijk
- Integratieworkshops in de moedertaal voor alle vergunninghouders
- Huiskamergesprekken voor de vrouwen

Het bedrag voor de basis MB wordt apart van de aanvullende onderdelen per vergunninghouder gefactureerd, waarbij de kwartaalrapportage de basis voor de facturatie vormt.
Aanvullende producten in 2017 naast basisdienstverlening, brede intake, coördinatie netwerkpartijen:

- Start van 1 groep huiskamergesprekken voor Arabisch sprekende vergunninghouders ( 9 vrouwen)
- Participatieverklaringsworkshops in de moedertaal Tigrinya (2 deelnemers)
- Participatieverklaringsworkshops en in het  Arabisch (12 deelnemers)
- Arbeidscoaching traject succesvol afgerond met vrijwilligersbaan voor 3 vergunninghouders
- Integratieworkshops (18 workshops 6 domeinen) in de moedertaal Arabisch voor alle inburgeringsplichtige vergunninghouders (17 deelnemers)
- Integratieworkshops (18 workshops op 6 domeinen) in de moedertaal Tigrinya voor alle inburgeringsplichtige volwassene vergunninghouder in de gemeente (5 deelnemers)

 • 15 vergunninghouders hebben in 2017 de fase maatschappelijke begeleiding afgerond

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

 • 14 deelnemers

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland biedt in opdracht van de gemeente Zederik al sinds eind  2016 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaring. Het traject bestaat uit een workshop bestaand uit twee dagdelen.
Nadat een workshop afgerond was werden de deelnemers uitgenodigd om op het gemeentehuis in Gorinchem de participatieverklaring te ondertekenen. Dit gebeurde altijd  in een feestelijk kader:  Wethouder Eva Dansen heeft alle deelnemers hartelijk ontvangen en een toespraak gehouden. Hierna wordt de participatieverklaring door de vergunninghouder en door de wethouder ondertekend. Een groepsfoto op de trap in het gemeentehuis sluit de ceremonie af. In 2017 hebben 14 vergunninghouders de workshops participatieverklaring bezocht, 2 Eritreeërs en 12 vergunninghouders uit Syrië. 

En dit deden we ook nog in 2017

Zwemcursus: De gemeente Zederik heeft voor alle kinderen van vergunninghouders in de gemeente tijdens de zomervakantie een zwemcursus georganiseerd om te voorkomen dat kinderen aan onnodige levensgevaarlijke risico’s blootgesteld worden.  VluchtelingenWerk was bij de organisatie betrokken.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen.
Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau. Tijdens deze lessen leren de cursisten over de Nederlandse taal en cultuur en bereiden we ze voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Voor vergunninghouders in de gemeente Zederik wordt de inburgering in 2017 verzorgd door Da Vinci, Taaluiting en  VluchtelingenWerk, in Leerdam en in Gorinchem. In totaal hebben 174 cursisten inburgeringslessen gevolgd op de leslocatie  van VluchtelingenWerk in Gorinchem in de loop van 2017, verspreid over 15 lesgroepen.

Van de 174 cursisten waren 92 man en 82 vrouw. Er waren negen verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De twee grootste groepen waren Syriërs met 84 personen en Eritreeërs met 60 personen. De leslocatie heeft een regiofunctie: 77 cursisten waren afkomstig uit Gorinchem, 97 uit omliggende plaatsen, namelijk uit de gemeenten Giessenlanden (22), Molenwaard (20), Zederik (16), Leerdam (14), Lingewaal (13) en Hardinxveld-Giessendam (12).

 • 16 deelnemers uit Zederik

Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. De taalcoach bezoekt de cursist twee uur per week om de taal extra te oefenen, de nadruk ligt hierbij op praktische taalondersteuning. Tijdens de klassikale lessen is, naast een professionele docent, een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht. Een keer per week hebben de cursisten de mogelijkheid om op de leslocatie het Open Leercentrum (OLC) te bezoeken om huiswerk te maken, oefeningen te maken op de computer, spreekvaardigheid te oefenen en aan hun portfolio te werken voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit OLC werd in 2017 gerund door drie vrijwilligers.

Ter aanvulling op de lessen, het OLC en het taalcoachtraject, ondernamen we ook verschillende buitenschoolse activiteiten. Zo maakten we uitstapjes naar de Tweede Kamer in Den Haag, de schaatsbaan op de Grote Markt, de molen en het Gorcums Museum. Daarnaast namen we deel aan samenwerkingsprojecten met verschillende instanties in Gorinchem. We zijn betrokken geweest bij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek, organiseerden een taaldorp in samenwerking met de leerlingen van het Lyceum Oude Hoven en één van de klassen bezocht wekelijks een groep bovenbouwleerlingen van de Jenaplanschool om in duo’s (cursist VluchtelingenWerk+leerling Jenaplanschool) samen te oefenen met begrijpend lezen.
Eind 2017 waren 104 taalvrijwilligers actief op de leslocatie Gorinchem, 31 klassenassistenten (waarvan  6 personen naast klassenassistent ook taalcoach zijn) en  73 taalcoaches.  Van de in totaal 104 taalvrijwilligers zijn 73 personen vrouw  en 31 personen man. De oudste vrijwilliger is 80 jaar, de jongste 19 jaar.  Vijf van onze oud-cursisten waren in 2017 werkzaam als taalvrijwilliger. De vrijwilligers kunnen deelnemen aan relevante cursussen, voorlichtingen en informele bijeenkomsten.

Ons team in Gorinchem/Zederik

Het team in Gorinchem 2017 werd gevormd door:

 • 1 Teamleider  (beroepskracht 36 uur)
 • 1 Administratieve medewerker (beroepskracht 8 uur tot 31 mei 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 24 uur tot 01 december 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 12 uur vanaf 01 maart 2017)
 • Vrijwilligers, stand 31.12.2017: 42 personen

Vrijwilligers worden geworven via het vrijwilligers steunpunt bij de gemeente Gorinchem en door deelname aan vrijwilligersbeurzen. Zo kan het benodigde aantal vrijwilligers op peil worden gehouden. Bovendien worden elk jaar stagiaires als vrijwilligers in dienst genomen, afhankelijk van de ter beschikking staande capaciteit voor adequate begeleiding. Het aantal stagiaires maakte in 2017 gemiddeld 11% van  het totale personeelsbestand uit.

Voor de vrijwilligers die bij ons komen werken, is de deelname aan een aantal cursussen bij het trainings- en  opleidingsinstituut van VluchtelingenWerk verplicht gesteld. Daarnaast nemen de vrijwilligers afhankelijk van hun functie aan speciaal cursussen deel ter voorbereiding op hun takengebied.
De vrijwilligers  werden in 2017  regelmatig uitgenodigd voor  workshops over signalen van geweld en kindermishandeling.  Aanvullend heeft de dienst voor gezondheid & jeugd ZHZ een workshop op de locatie van VluchtelingenWerk voor vrijwilligers georganiseerd over het herkennen van psychosociale problemen.

VluchtelingenWerk Zederik maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.