Zederik: 2018 in cijfers

In Zederik zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 10 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Zederik zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 10 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 1) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 •  10 statushouders gehuisvest
 •  5 volwassenen, 5 kinderen
 •  6 mannen, 4 vrouwen
 •  grootste groep: Eritreeërs (7)
 •  3 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 59 bezoekers aan onze spreekuren

Voor vergunninghouders, die in de gemeente Zederik wonen, vinden de spreekuren op het kantoor in Leerdam (Lingeplein 14 ) plaats en bovendien op woensdagen in de  ochtend op het stadhuis in Meerkerk.
Het spreekuur/infopunt is voornamelijk ingericht voor vergunninghouders, die niet meer in het begeleidingsprogramma zitten dat 15 maanden duurt. Meer dan de helft van alle hulpvragen gingen over financiën en verblijfsrecht.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 2 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2018: 9
 • 3 succesvol afgeronde dossiers

In 2018 konden 3 gezinsherenigingen succesvol worden afgerond. 5 kinderen konden met hun moeder herenigd worden in het kader van art. 8 EVRM en 2 statushouders met hun echtgenoten.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk in Zederik beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.

In de gemeente Zederik wordt intensief samengewerkt met de gemeente en het sociaal team.
Verder is in april 2018 met een structurele samenwerking met AVRES begonnen om statushouders naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Hierbij werd de gemeente Zederik nauw betrokken en werkgevers benaderd voor stageplekken, werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk of indien mogelijk voor betaald werk.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 5 gestarte trajecten Coaching Vestiging

In 2018 zijn in de gemeente Zederik 5 vestigingen geweest met in totaal 10 personen, 5 volwassene en 5 kinderen.
Het traject coaching huisvesting duurt 3 maanden en wordt door een coach huisvesting begeleid. Daarna begint de tweede begeleidingsfase: de maatschappelijke begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 3 gestarte trajecten mb

De maatschappelijke begeleiding eindigt na 12 maanden. Vaak zijn vergunninghouders dan nog niet in staat om alle dingen zelf te regelen, vooral niet als vergunninghouders psychosociale problemen, een PTSS, of andere gezondheidsklachten hebben. Zodra wij signalen hiervan waarnemen betrekken wij de betreffende instelling en verwijzen wij door naar onze netwerkpartners. Voor andere hulpvragen verwijzen wij naar onze eigen spreekuren of naar het aanbod in de gemeente.

In 2018 hebben 9 vergunninghouders in Zederik de fase maatschappelijke begeleiding afgerond.
Met het oog op werk worden alle vergunninghouders na beëindiging van de maatschappelijke begeleiding aan AVRES overhandigd. Zo kunnen wij waarborgen, dat elke vergunninghouder ook na de begeleiding door VluchtelingenWerk in beeld blijft.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
VluchtelingenWerk biedt in de gemeente Zederik in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
De workshop ter voorbereiding op het tekenen van de participatieverklaring bestaat uit 2 dagdelen. Hier gaat het om de waarden en normen van de Nederlandse samenleving en de plicht om te participeren. De ondertekeningen van de participatieverklaringen vinden op het stadhuis plaats en worden georganiseerd door de beleidsambtenaar.

 • 3 trajecten pvt voor statushouders
 • 3 trajecten pvt voor migranten

Organisatie

Op kantoor werkt een teamleider (beroepskracht) samen met een aantal vrijwilligers en vrijwillige tolken.
Het kantoor in Leerdam is op drie dagdelen in de week  bezet, op een dag vindt het inloop-spreekuur plaats en op de  andere dagen afspraken met statushouders.
Bovendien kunnen op woensdag ochtend  vergunninghouders  op het gemeentehuis in Meerkerk terecht voor verschillende hulpvragen.
Complexe gezinsherenigingen worden door het juridisch team in Gorinchem  bewerkt. Hiervoor komen de vergunninghouders op afspraak naar het kantoor in Gorinchem.