Zuidplas: 2018 in cijfers

In Zuidplas zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 55 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Zuidplas zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 55 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 1) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 •  55 statushouders gehuisvest
 •  31 volwassenen, 24 kinderen
 •  30 mannen, 25 vrouwen
 •  grootste groep: Syriërs (20)
 •  17 beschikbaar gestelde woningen

De taakstelling is net niet behaald in 2018, de oorzaak hiervan is een uitgestelde huisvesting. Een gezin uit Jemen, van vier personen, was nog maar kort in Nederland, zij bleken nog niet klaar te zijn voor hun verhuizing naar de gemeente Zuidplas.
In  totaal heeft er binnen deze gezinnen  5 keer gezinshereniging plaatsgevonden. Hier is een aantal grote gezinnen bij, omdat er een tekort is aan grote huurwoningen moesten zij wat langer wachten op hun nieuwe huis. Het is wel gelukt hen allen te huisvesten in 2018.
Opvallend in 2018 is het aantal verschillende landen waar de vluchtelingen vandaan komen. De nieuwe burgers van de Gemeente Zuidplas hebben maar liefst tien verschillende nationaliteiten.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Het spreekuur is elke woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur in Nieuwerkerk aan den IJssel. In Zevenhuizen is het spreekuur eveneens op woensdagmiddag, de tijden hier zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Op beide locaties is een vast team werkzaam bestaande uit maatschappelijk begeleiders en vertalers. De hulpvraag is uiteenlopend en gaat over de kinderopvang, vragen over de belastingdienst (toeslagen) de bijstandsuitkering en het aanvragen van betalingsregelingen. Dit jaar waren er veel vragen over de nieuwe collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente. Veel van onze cliënten kozen hiervoor en werden op het spreekuur geholpen met het overstappen naar deze nieuwe zorgverzekering. 

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 2 nieuwe dossiers in 2018
 • totaal aantal dossiers: 4
 • 2 afgeronde dossiers in 2018

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Zuidplas beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.
Op het gebied van voorlichting heeft een aantal presentaties plaatsgevonden. Twee maal heeft het project van VluchtelingenWerk ‘Bekend maakt Bemind’ dit uitgevoerd. Een bijeenkomst van bekend maakt bemind geeft ‘de vluchteling’ een gezicht. Speciaal getrainde vrijwilligers komen in koppels, waarvan één persoon met een vluchtelingachtergrond op bezoek. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen zij feitelijke informatie, maar centraal staat het persoonlijke verhaal van de vluchteling. Waarom moest hij of zij vluchten? Hoe zag het leven er uit voor de vlucht en hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te bouwen? Tijdens de laatste bijeenkomst was het muisstil de in zaal, het verhaal van Iraakse Taghrid maakte veel indruk. Deze presentatie werd in november gepland op verzoek van de voorzitter van de ledenvergadering van wooncorporatie Vestia.
In samenwerking met Welzijn Zuidplas werd eveneens een voorlichting van Bekend maakt Bemind gegeven.
Tevens is een presentatie gehouden door de teamleiders van Nieuwerkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel bij de Rotary in Zuidplas. Ook dit werd positief ervaren, hier kwamen zelfs twee werkervaringsplaatsen uit voort.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de gemeente Zuidplas (waaronder de twee beleidsmedewerkers en het sociaal team), IJsselgemeenten en het Werkplein, het CJG, de Bibliotheek, Welzijn Zuidplas en wooncorporaties.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 31 gestarte trajecten mb
 • 5,5 verlengde trajecten mb

De maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk Zuidplas bestaat uit één jaar. Deze is opgesplitst in 6 maanden Coaching Vestiging en 6 maanden Coaching Integratie. Het aantal trajecten op het gebied van maatschappelijke begeleiding ligt hoger dan de 31 nieuw gehuisveste statushouders. Dit komt doordat er een aantal trajecten verlengd is. VluchtelingenWerk Zuidplas vond het nog niet verantwoord om hen over te dragen aan Raad en Daad (Welzijn Zuidplas) omdat deze twee gezinnen nog onvoldoende zelfredzaam waren. In overleg met de gemeente is gekozen voor een verlenging, uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Deze gezinnen zijn middels een warme overdracht overgedragen aan Dunya Zorg en Welzijn en het Sociaal Team van de gemeente Zuidplas.

Overige dienstverlening

In een samenwerking met het CJG is een tweetal projecten opgestart: MozArt en Buurtgezin.
MozArt heeft als doel de deelname aan muzieklessen te bevorderen binnen de gemeente Zuidplas onder inwoners met een minimuminkomen. Buurtgezin heeft vooral een sociaal aspect, hier wordt een gezin gekoppeld aan een vluchtelingengezin. Er wordt gezellig koffie gedronken of een leuk uitje gemaakt. Indien nodig wordt het CJG ingeschakeld als er problemen met de kinderen worden gesignaleerd. In 2018 zijn er twee gezinnen met elkaar gekoppeld, dit wordt van beide kanten erg gewaardeerd.
Daarnaast voert VluchtelingenWerk Zuidplas  de trajectbegeleiding uit voor onze statushouders. Het doel van de trajectbegeleiding is  de statushouders  te ondersteunen in en door te verwijzen naar onder andere taalcoaching en taalles binnen de bibliotheek. Daarnaast is  netwerkuitbreiding een belangrijk aspect en het  vinden van vrijwilligerswerk. 

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.  Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is het niet alleen van groot belang de Nederlandse taal te leren. Ook dienen statushouders de rechten en plichten te kennen, en daarnaast weten wat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn. Kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting, solidariteit en vrijheid van godsdienst.

 • 29 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Zuidplas biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.
In 2018 waren dit er in totaal 29. Het eerste traject was in het eerste kwartaal van 2018, deze groep bestond uit twintig Syrische statushouders. Het tweede traject is door negen Eritrese statushouders doorlopen.  Elke traject bestaat uit zes workshops van een dagdeel, tijdens een daarvan wordt een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Alle 29 statushouders kregen na het traject hun participatieverklaring uitgereikt.

Organisatie

Onze locaties zijn onveranderd: wij zijn werkzaam in het gebouw van het CJG aan het Raadhuisplein 35 te Nieuwerkerk aan den IJssel en in Zevenhuizen is het wekelijkse spreekuur in een ruimte van het Dorphuis Swanla aan de Burgermeester Klinkerhamerweg 86. Binnen VluchtelingenWerk Zuidplas wordt grotendeels bij onze cliënten aan huis gewerkt.
De bezetting is wel veranderd, sinds 1 oktober 2018 is een nieuwe teamleider, genaamd Bianca Vonk aan de slag gegaan. Zij heeft het stokje overgenomen van Annuska Lopez en is zowel de teamleider als trajectbegeleider.   De locatie in Zevenhuizen valt nu ook onder haar hoede. Daar heeft eveneens de teamleider afscheid moeten nemen met ingang van dit nieuwe jaar.
Het complete team van VluchtelingenWerk Zuidplas bestaat uit 21 vrijwilligers. Hiervan zijn er 14 maatschappelijk begeleider (waarvan twee hun functie van vertaler met de maatschappelijke begeleiding combineren), 3 vertalers (oud – cliënt),  1 administratieve kracht en 3 personen voeren het project Buurtgezin uit. In 2018 zijn er 2 begeleiders gestopt, er zijn  (nog) geen nieuwe vrijwilligers  aan de slag gegaan.
Op woensdag 5 december was het extra feest bij VluchtelingenWerk Zuidplas. Drie maatschappelijk begeleiders die geruime tijd (10, 11 en 12 jaar!) werkzaam zijn bij VluchtelingenWerk Zuidplas  werden extra in het zonnetje gezet. Dit was in het kader van de Dag van de Vrijwilliger op 7 december. Het werd een gezellig samenzijn met koffie & taart en vanuit VluchtelingenWerk werd hen een presentje aangeboden. Dit betrof een beeldje vanuit het (vluchtelingen) project, waar elk beeldje het persoonlijk verhaal van een vluchteling symboliseert.
De pers was hierbij uitgenodigd en ook dit artikel kwam tot onze trots in Hart van Holland.