Zwijndrecht: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Zwijdrecht zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 117 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 18)  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling omgebogen in een flinke plus (39).

  • 117 statushouders gehuisvest
  • 59 volwassenen, 57 kinderen
  • veruit grootste groep: Syriërs (60)
  • 27 beschikbaar gestelde woningen

De totale  taakstelling volgens het COA  over het jaar 2017 betrof 52 statushouders. Zwijndrecht startte op 01-01-2017 met een achterstand van 18 statushouders. Het aantal statushouders dat uiteindelijk in 2017 in de gemeente Zwijndrecht is komen wonen, bedraagt in totaal 117 waarvan 96 nareizigers en verdeeld over 27 woningen.
Vele nareizigers en referenten hebben een nieuwe woning toegewezen gekregen, omdat de huidige woning niet geschikt blijkt te zijn na woningcheck van het COA en de gemeente. De taakstelling 2017 is ruimschoots gehaald, eveneens de taakstelling van de 1e helft 2018.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

  • 1 nieuw dossier gezinshereniging
  • totaal aantal dossiers: 18
  • 16 succesvol afgeronde dossiers

In 2017 zijn er 32 lopende trajecten gezinshereniging, waarvan 1 nieuw gestart traject. Van de 32 lopende trajecten zijn er 16 succesvol afgerond hetgeen betekent dat de gezinsleden naar Nederland zijn gekomen.  2 trajecten zijn afgebroken, de een op verzoek van de aanvrager  (referent) en de ander omdat de slagingskans nihil is.
De lopende trajecten betreft gezinsherenigingen uit voornamelijk Eritrea en Syrië. Een deel van deze trajecten staat deels stil omdat er door een advocaat bezwaar is ingediend bij de IND. De juridische werkzaamheden worden uitgevoerd door 2  vrijwilligers en aangestuurd door de teamleider.  Vergeleken met 2016 zijn er in de 2e helft van 2017 veel nareizigers in de gemeente komen wonen.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Zwijndrecht beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden, zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Samenwerking vond plaats met:

- Scholen: OBS De Dolfijn en de Margrietschool in Zwijndrecht als het gaat om onderwijs voor kinderen van statushouders die nog basisonderwijs dienen te volgen. Het ISK/SDL in Dodrecht is voor leerlingen die, gezien de leeftijd, voortgezet onderwijs dienen te volgen;
- Vivera Wijkteam/Bureau Sociale Raadslieden/Rivas/DGJ/Consultatiebureau;
- Kinderopvang Yes;
- Huisartsen/Apotheken/Tandartsen;
- Bibliotheek Zwijndrecht: elke dinsdagmiddag kan de statushouder terecht voor taalondersteuning;
- Diverz: zorgen voor de koppelingen taalcoach;
- SDD: naast ondersteuning van statushouders bij aanvraag uitkering en bijzondere bijstand hebben wij in opdracht van de SDD een sollicitatietraining voor 4 groepen statushouders mogen verzorgen;
- Kerken: waaronder de Bethelkerk en De Hoeksteen. Terugkomende activiteit is het bezorgen van kerstpakketten bij statushouders aan huis;
-Statushoudersoverleg waarbij aanwezig medewerkers van de gemeentes (Drechtsteden), woningbouw en VluchtelingenWerk. Iedere maand is er overleg met betrekking tot huisvesting statushouders binnen de Drechtsteden;
- Sportbevordering/cultuurbevording. Evenement georganiseerd door statushouders tezamen met de gemeente Zwijndrecht, Vivera sportcoaches, Dordt Sport en de Nehemia Kerk. Het doel van dit evenement is om de kloof tussen statushouders en bewoners van de gemeente Zwijndrecht te verkleinen;

Buurtaanpak. Samenwerking met o.a. de gemeente, Politie en Vivera Wijkteam wordt er gekeken naar de aandachtswijken in Zwijndrecht. Onder ander voor statushouders is er een mogelijkheid gecreëerd voor eerder genoemde partijen om de bij elkaar te komen en samen te werken om zo de sociale contacten in de wijken te verbeteren;
Woningbouw Trivire en Woonkracht 10, als het gaat om huisvesten van statushouders, afspraken maken over eventuele huurachterstand en een oplossing zoekend indien er spraken is van buurtoverlast.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  • 827 contacten spreekuur/infopunt

Statushouders kunnen op het spreek terecht op de maandag- en donderdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Het spreekuur is bedoeld voor statushouders die na de  Coaching Huisvesting en Maatschappelijk Begeleiding terecht kunnen voor een korte vraag. Het spreekuur wordt gehouden op kantoor van VluchtelingenWerk Zwijndrecht.
De meeste vragen hebben betrekking op financiën. Daarnaast onder ander over onderwijs, juridisch (geboorte kind of document verlengen), kinderen (school of sport).  Het spreekuur wordt draaiende gehouden door vrijwilligers en stagiaires.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school, taalaanbieder en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Het verplichte welkomstprogramma van de SDD vindt tijdens de begeleiding huisvesting plaats. VluchtelingenWerk helpt  ook, indien nodig, bij het zoeken naar een geschikte taalaanbieder, gevolgd door aanmelding bij die taalaanbieder.

VluchtelingenWerk Zwijndrecht maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.