Zwijndrecht: 2018 in cijfers

In Zwijndrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 18 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Zwijndrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 18 statushouders gehuisvest. Daarmee loopt de gemeente precies gelijk met de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 18 statushouders gehuisvest
 •  12 volwassenen, 6 kinderen
 •  10 mannen, 8 vrouwen
 •  Eritreeërs (13) Syriërs (5)
 •  4 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •   323 bezoekers aan onze spreekuren

Statushouders konden in 2018 voor het spreekuur terecht bij VluchtelingenWerk Zwijndrecht.  Het spreekuur wordt gehouden op de maandag en de donderdag, van 10.00 uur – 12.00 uur.  Het  spreekuur is bedoeld voor statushouders die geen recht meer hebben op maatschappelijke begeleiding maar nog wel met hulpvragen zitten. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op Belasting & Toeslagen, Financiën, Juridisch (m.u.v. Gezinshereniging), Onderwijs, Participatie, Werk, Wonen en Zorg.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  4 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 •   totaal aantal dossiers: 18
 •  9 afgeronde dossiers in 2018

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 •  7 gestarte trajecten Coaching Vestiging

In 2018 zijn er 7 trajecten coaching vestiging gestart. Daarvan hebben 4 gezinnen een nieuwe woning gekregen. De overige 3 huishoudens betrof nareizigers die bij de partner in huis konden wonen omdat de woning ruim genoeg werd bevonden.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  23 gestarte trajecten MB

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Zwijndrecht biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.

 •  23 trajecten pvt

VluchtelingenWerk Zwijndrecht verzorgt de participatieverklaringstrajecten (PVT)voor zowel statushouders als voor gezinsmigranten.  De gemeente koopt de basismodule van 2 dagdelen in.  16 statushouders  hebben in 2018 de PVT gevolgd.
Naast de PVT voor statushouders heeft VluchtelingenWerk ook de modules verzorgd voor de gezinsmigranten, in het gemeentehuis Zwijndrecht. In totaal hebben 7 kandidaten deelgenomen. De kandidaten zijn afkomstig uit o.a.  de Filipijnen, Marokko en de Oekraïne.

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

Jaarlijks terugkerende activiteiten: VluchtelingenWerk heeft ook weer in 2018 van diverse kerken in Zwijndrecht een financiële bijdrage mogen ontvangen. De donaties zijn gebruikt voor statushouders die o.a. met gezinshereniging bezig waren.

Zwemproject zomer 2018, zwembad De Louwert:  Gehouden tijdens de afgelopen zomervakantie, bedoeld voor kinderen van statushouders. Dankzij een donatie van de Rotary Club kon het geld besteed worden aan zwemlessen. Grootte van de groep: totaal 47  kinderen. Grotendeels is het A – diploma behaald, een aantal leerlingen heeft nog in de herfstvakantie, via extra lessen, alsnog het A – diploma gehaald.  De financiering van de extra lessen gingen deels voor de rekening van de Rotary Club, het restant werd door de gemeente Hendrik Ido Ambacht vergoed. Bij feestelijke afsluiting waren de wethouders van beide gemeentes, Zwijndrecht & Hendrik Ido Ambacht aanwezig.

Afscheid senioren Diverz: Op initiatief van Diverz is VluchtelingenWerk benaderd met de vraag of er interesse is voor breiwerk. De senioren van Diverz  zijn dagelijks bezig truien te breiden voor het goede doel. Ruim 3 jaar hebben de kinderen van statushouders  kosteloos truien in ontvangst mogen nemen. Met de verhuizing van VluchtelingenWerk naar een kleinere locatie, zonder wachtruimte, is het helaas niet meer mogelijk om de truien te bewaren.  In september 2018  is definitief besloten de truien te breien voor een ander goed doel. VluchtelingenWerk  Zwijndrecht bedankt nogmaals de senioren die 3 jaar lang diverse prachtige breiwerken hebben geleverd.

Organisatie

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, locatie Zwijndrecht is in juni 2018 verhuisd naar de stationsweg 15 – 17 in Zwijndrecht. Daarvoor hebben wij ruim 3 jaar op het Koningsplein 2 – 8, eveneens in Zwijndrecht gezeten.  De locatie van VluchtelingenWerk is dagelijks geopend. Wij werken altijd op afspraak, met uitzondering van het spreekuur, op de maandag en de donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Het team van VluchtelingenWerk Zwijndrecht bestaat uit:
    • Coach Vestiging in combinatie met Maatschappelijk Begeleider (2)
    • Maatschappelijk Begeleider (3)
    • Maatschappelijk Begeleider / Budgetcoach (1)
    • Juridisch Medewerker (2)
    • Arabische tolk, daarnaast ondersteunend coach vestiging en maatschappelijke begeleiding (2)
    • Spreekuur- & administratief medewerker/tevens ondersteunend coach vestigingen (1)
    • Administratief Medewerker voor digitalisering dossiers (1)
    • Taalcoach (1)
    • Arbeidscoach / intaker casemanagement (2)
Het team is verder een samenstelling van jong en oud. 8 vrijwilliger zijn al met pensioen, 3 vrijwilligers hebben een betaalde baan (als zzp-er, parttime tandarts en als docent/coach/projectleider), een vrijwilliger is met afstuderen bezig (rechten), 2 vrijwilligers ontvangen een uitkering van de SDD en een tolk is bezig met de inburgering. De vrijwilligers hebben bij diverse organisaties gewerkt, zowel bij de overheid, gemeente, sociale dienst en in de zorg.