Toelating en terugkeer

Bescherming bij toelating is een belangrijke kerntaak van VluchtelingenWerk. Het bestaat onder andere uit het geven van voorlichting over de asielprocedure, vluchtverhaalanalyse en het opstellen van een juridisch actieplan (ondersteuning asielprocedure). Veel vluchtelingen doen een beroep op VWON bij de aanvraag en procedure van gezinsherenigingen. Ook (bijna) uitgeprocedeerden kunnen een beroep doen op VWON.

Ondersteuning asielprocedure
Wij bieden individuele informatie en ondersteuning op het terrein van toelating asiel. Dit bestaan o.a. uit hulp bij de onderbouwing van het toelatingsverzoek. Bij afwijzing van dat verzoek wordt informatie en advies geboden inzake andere perspectieven. In de gemeenten kan dat concreet spelen bij degenen die op grond van categoriale bescherming / intrekbare vergunning zijn toegelaten. Zij moeten 5 jaar lang rekening houden met intrekking van de vergunning. De asielprocedure is op deze poster in beeld gebracht.

Gezinshereniging
Individuele informatie en ondersteuning ten behoeve van gezinshereniging. Cliënten hebben vaak door omstandigheden of noodgedwongen, hun gezinsleden in land van herkomst achter gelaten toen ze vluchtten voor geweld of vervolging. Wanneer zij na asielprocedure zijn toegelaten in Nederland hebben zij onder voorwaarden recht op gezinshereniging. Deze procedure is complex en kent grote afbreukrisico's. Waar nodig en mogelijk wordt tevens een beroep gedaan op specifieke fondsen om (een deel van) de kosten van de procedure te dekken. In een beperkt aantal gevallen leidt een ingezette procedure niet tot de overkomst van de gezinsleden omdat niet aan één of meer voorwaarden kan worden voldaan.

Next Step (informatie en advies uitgeprocedeerden)
Next Step is een specifieke dienst, die wordt uitgevoerd in die gemeenten, waar uitgeprocedeerden zonder reguliere opvang zich melden. In die gevallen wordt een kortdurend info- en adviestraject doorlopen, waarin de mogelijkheden voor betrokkene worden geïnventariseerd en besproken. Uitkomst kan zijn dat betrokkene kiest
voor terugkeer, leven als illegaal, of door-migreert naar een ander land. Incidenteel wordt een hernieuwde aanvraag voor toelating in Nederland ingediend.

Terugkeer
Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer.

 

 

 

Deel dit met anderen