Hoe vluchteling-vriendelijk is GroenLinks?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: GroenLinks.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ja! GroenLinks vindt dat de integratie van asielzoekers direct na aankomst moet starten. De partij wil asielzoekers onmiddellijk toegang geven tot taalonderwijs en werk.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ja! In haar verkiezingsprogramma laat GroenLinks weten dat zowel vluchtelingen als de Nederlandse samenleving verantwoordelijk zijn voor een geslaagde integratie.

3. Streeft GroenLinks naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ja! Van GroenLinks mogen vluchtelingen meteen na aankomst werken. Ook pleit de partij voor meer algemene maatregelen waardoor mensen die zonder werk zitten, sneller aan de slag kunnen.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja! De partij is voorstander van kleinschalige opvang, die is gebaseerd op het aantal inwoners en verplicht is voor alle gemeenten. In overleg met de bewoners gaan gemeenten zelf de opvang en integratie regelen. De opvang is veilig, er is medische zorg beschikbaar en bewoners krijgen voorlichting over de gelijkheid van vrouwen, religieuze minderheden en LHBT'ers. Bij acute dreiging worden kwetsbare groepen in aparte opvang geplaatst.

5. Wil GroenLinks dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! GroenLinks pleit voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. De verantwoordelijkheid moet binnen en buiten Europa eerlijk worden verdeeld. Ook komen er bindende afspraken over een menswaardige opvang en bescherming van vluchtelingen.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! De partij pleit ervoor dat Nederland zich ruimhartig inzet voor veilige routes naar Europa. Mensen die door hun seksuele gerichtheid, politieke opvattingen of religie niet veilig zijn, kunnen asiel aanvragen bij diplomatieke posten van de Europese Unie. GroenLinks is voor hervestiging (selectie van vluchtelingen in kampen in de regio) via de UNHCR in Europa.