Op adem komen met Time4You

Voor de kinderen die in de centrale opvanglocaties verblijven, is het belangrijk om tot rust te komen en met zelfvertrouwen een weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan.
placeholder

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Via diverse projecten zet VluchtelingenWerk zich in voor deze kwetsbare groep. Inmiddels is een breed scala aan kennis, ervaring en middelen opgebouwd. Time4You heeft mede tot doel deze expertise te integreren in ons werk.

De empowerment van vluchtelingkinderen doen we via voorlichtingen aan en het organiseren van Time4You’s. Dit zijn bijeenkomsten voor kinderen en jongeren in de centrale opvang. Ook signaleren wij de belangen van kinderen in de asielprocedure en bieden wij hen juridische ondersteuning. Daarnaast vragen wij aandacht voor de positie van kinderen in de asielprocedure en faciliteren wij kennisdeling tussen professionals.

Voor wie?

Voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die in de centrale opvanglocaties (zoals asielzoekerscentra) in Nederland verblijven.

Waarom?

In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de ‘overleefstand’ staan: zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep en verdienen daarom onze aandacht.

Wat doet Time4You?

Informatie en een luisterend oor

Kennis geeft zelfvertrouwen en controle. Kinderen worden op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Door middel van voorlichtingen, wekelijkse bijeenkomsten/momenten (Time4You's). Zoals informatie over de asielprocedure, kinderrechten, leven in Nederland, maar ook over onderwerpen waar alle kinderen tegenaan lopen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en de kinderen als dat nodig is door te verwijzen. In het project zijn interactieve (voorlichtings)materialen ontwikkeld om zo met de kinderen in gesprek te gaan.

  • Bekijk ook een korte video die inzicht geeft in de verhalen van drie kinderen over hun vlucht, de asielprocedure en hun leven in het asielzoekerscentrum. Lees onder de video verder.

Signalering zelfstandige asielmotieven

De zelfstandige situatie van vluchtelingkinderen blijft vaak onderbelicht in de asielprocedure. Daarom vraagt het project Time4You specifiek aandacht voor de rechtspositie van vluchtelingkinderen. In het eerdere project Eigen-Wijs is de pilot ‘signaleringsmethode kindspecifieke vervolgingsgronden’ afgerond. Hierin worden de asielmotieven van vluchtelingkinderen tijdig gesignaleerd en kunnen wij gerichte juridische ondersteuning bieden. Daarnaast wordt samengewerkt met de betrokkenen bij de asielprocedure met als gezamenlijk doel de positie van vluchtelingkinderen in de asielprocedure te versterken. In Time4You wordt deze methode landelijk geïmplementeerd, zodat de belangen van kinderen in de asielprocedure structureel kunnen worden behartigd.

Kennisdeling

Door met elkaar in contact te komen en kennis te delen, wordt kennis ontwikkeld en geborgd. In themabijeenkomsten over het kind in de asielprocedure gaan onder andere de advocatuur, rechterlijke macht, wetenschap, NGO's en overheid (IND)  met elkaar in gesprek. Hierdoor ontstaan platforms waarbinnen kennis wordt gedeeld, knel- en verbeterpunten worden besproken en afspraken worden gemaakt. Daarnaast worden in Time4You ook bijeenkomsten georganiseerd voor de interne kennisontwikkeling en het borgen van deze kennis binnen onze organisatie.


Samenwerking

Time4You is een project van VluchtelingenWerk Nederland. Daar waar nodig maken we gebruik van de expertise en deskundigheid van partnerorganisaties. Time4You loopt van 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2020. Het project wordt gefinancierd door AMIF (Asiel-,Migratie- en Integratie Fonds) met co-financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk.

Meer weten of meedoen?

Wil je meer weten over Time4You of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Petra de Klein of Hannah Zwetsloot: time4you@vluchtelingenwerk.nl.

Voor meer informatie over de uitvoering van het project Time4You kun je contact opnemen met de regionaal projectleider:
Josianne Houben - jhouben@vluchtelingenwerk.nl