VluchtelingenWerk Nederland draagt het CBF-Keur

VluchtelingenWerk Nederland draagt het CBF-Keur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer je dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een website of brief, kun je er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met je gift wordt omgegaan.
placeholder

 

Algemene gegevens over VluchtelingenWerk Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau

Fiscaal nummer / RSIN

0051.83.935

Contactgegevens

Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl

IBAN-nummer

NL60INGB0000123488

Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur

Belonings- en vergoedingsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Het salaris van de bestuursvoorzitter wordt getoetst aan de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI. De uitkomst van deze toetsing en de specificatie van het directiesalaris worden toegelicht in de jaarrekening. De leden van de landelijke Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen zij een jaarlijkse vergoeding van  €1.500 op basis van de Vrijwilligersregeling. De ontvangen vergoedingen worden verantwoord in de Jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie;
  2. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming en de belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland, maar ook buiten Nederland, met name in Europa;
  3. het zich, waar plaatselijk of regionaal nodig en/of gewenst voor de uitvoering van het gestelde in sub a., (doen) inzetten voor overige migranten; en
  4. voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de meest recente jaarrekening.

Statuten Stichting

De Stichting van VluchtelingenWerk Nederland heeft statuten.